สำนักงานกพ. รับสมัครบุคคลทั่วไป สอบชิงทุนเรียนต่อ ประจำปี 2556

          ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

 

ประเภทของทุนที่รับสมัคร

 

1. รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม(ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) ประจำปี ๒๕๕๖ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 


2. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 3. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)


4. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)


5. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (GUCAS) ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ข้อมูลการรับสมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 4  - 18 ธันวาคม 2555

สมัครและดาวน์โหลดเอกสารอื่น ๆ ได้ที่

http://scholar.ocsc.go.th


ที่มา : สำนักงาน กพ.