สำนักงานกพ. มอบทุนให้ข้าราชการไปเรียนต่อต่างประเทศ

          สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2555 (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

1. ทุนที่รับสมัครคัดเลือก  จํานวน 3 หน่วย  รวม 5 ทุน  

 

2. ข้อผูกพันในการรับทุน

2.1 ผู้ได้รับทุนที่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกระทรวง กรมที่สังกัด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 

2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงานก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 

3.1 เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร 

3.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

3.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร      

3.4 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 

3.5 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ

3.6 กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้อยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ 

3.7 เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของส่วนราชการ 2

3.8 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

3.8.1 เป็นผู้กําลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาและประเทศตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ หรือ    

3.8.2 เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาและประเทศตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ และต้องเข้าศึกษาภายในวันที่ 30 กันยายน 2556  

 

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

4.1 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครทุนได้คนละ 1 หน่วยทุน 

4.2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556  โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. 47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2547 1916 

4.3 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์ม ที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล”   หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)”    

4.4 การยื่นใบสมัครคัดเลือก  

          ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปยัง กลุ่มงานบริหาร การสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. 47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับฯ” (ข้าราชการ) ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

          ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารของผู้สมัครคัดเลือกเป็นสําคัญ และหากผู้สมัครคัดเลือกยื่นเอกสารด้วยตนเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณ สํานักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ สําหรับใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ส่งหลังวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 จะไม่ได้รับการพิจารณา

 

         รายละเอียดทุนรัฐบาลสําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2555 (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) 

 

หน่วยทุนที่ 1    ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก    

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชากฎหมาย  

ไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสิงคโปร์      สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส หรือราชอาณาจักร  เนเธอร์แลนด์  

จํานวน 2 ทุน 

 

หน่วยทุนที่ 2    ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก       

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

ไปศึกษา ณ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส   จํานวน 2 ทุน 

 

หน่วยทุนที่ 3   ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก       

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการ   สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 

จํานวน 1 ทุน 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดอื่น ๆ