โครงการประกวด Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

         โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เชิญชวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกวด โครงการ 'Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน' เพื่อรณรงค์ ปลูกฝัง และส่งเสริม ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ


 

            เนื่องในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พระราชกรณียกิจของพระองค์ในการพัฒนาประเทศนั้นต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตย์กลางใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 2 เมษายน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติและเป็นวันรักการอ่าน จากพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก การเขียนและการเรียนรู้ บังเกิดเป็นพระราชนิพนธ์จำนวนมาก ที่เป็นแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

          จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา การอ่านและการเรียนรู้ของประเทศไทยจากแหล่งต่างๆ ระบุตรงกันว่า เด็กและเยาวชนไทยยังอ่านหนังสือค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย อาทิ ผลการประเมินของ PISA ด้านการอ่านในปี 2543 - 2552 และ IMD World competitiveness Yearbook ปี 2554 พบว่า ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จากประเทศทั้งหมด 59 ประเทศ การพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง อนึ่ง หากย้อนทบทวนการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า เมื่อปี 2547-2548 กระทรวงศึกษาธิการได้รณรงค์ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ "โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา" เป็นผลให้สถิติด้านการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 

          ดังนั้น สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการ"Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการปลูกฝัง สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด

 

วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

2. เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

          เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการอ่านการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นช่วงการปูพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง ให้เกิดประสิทธิผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์

 

กลุ่มเป้าหมาย

        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ฯลฯ โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่)

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ -31 พฤษภาคม 2556

เริ่มอ่านหนังสือ : 15 มิถุนายน 2556

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.readthailand.com

2. กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน

3. การส่งใบสมัคร

3.1 สแกนใบสมัคร และส่งไฟล์มาที่ readthailand@tkpark.or.th

3.2 แฟกซ์ใบสมัครมาที่ศูนย์ประสานงาน 02-891-8536

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

การพิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการฯ จัดแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด โดยโรงเรียนแต่ละขนาดจะแข่งขันกันภายในกลุ่มของตนเองดังนี้

1. โรงเรียนขนาดเล็ก : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน น้อยกว่า 150 คน

2. โรงเรียนขนาดกลาง : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 151-300 คน

3. โรงเรียนขนาดใหญ่ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 301 คนขึ้นไป

หมายเหตุ : ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา

 

คุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประกวด

1. เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาทุกสังกัด

2. เป็นสถานศึกษาที่มีห้องสมุดหรือมุมหนังสือที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

3. เป็นสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีความกระตือรือร้นกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน

 

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล / ศึกษาดูงานต่างประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / เกียรติบัตร / เงินรางวัล

รางวัลชมเชย 3 รางวัล : โล่รางวัลจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ / เกียรติบัตร

หมายเหตุ : การตัดสินระดับประเทศ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 13 โรงเรียน (ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก) รวม 39 โรงเรียน ต้องนำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

987/1 ถนนเพชรเกษม 4 บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทร. 081-906-2396, 083-711-4585 โทรสาร. 02-891-8536

 

 

รายละเอียดโครงการ

http://www.readthailand.com/index.html