เชิญร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “พลังแห่งธรรมชาติ”

          มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย


/uploads/263/263678.jpg

 

ระเบียบการประกวด

1. ประเภทศิลปกรรม ได้แก่ ผลงานประเภท

/uploads/263/263677.gif  จิตรกรรม

/uploads/263/263677.gif  ประติมากรรม

/uploads/263/263677.gif  ภาพพิมพ์

/uploads/263/263677.gif  ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่นๆ

2. คุณสมบัติของผู้ส่งงานเข้าประกวด

2.1 เป็นศิลปินสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2.2 สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง

2.3 เป็นศิลปกรรมที่ไม่เคยเข้าประกวดหรือแสดง ณ ที่อื่นใดในประเทศไทยมาก่อน

2.4 ผู้ส่งงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

2.4.1 ระดับเยาวชน มี 3 กลุ่ม

• กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี

• กลุ่มอายุ 9 - 13 ปี

• กลุ่มอายุ 14 - 17 ปี

2.4.2 ระดับประชาชนทั่วไป

 

3. หัวข้อการประกวด “พลังแห่งธรรมชาติ”

        สรรพสิ่งบนโลกนี้ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ “ธรรมชาติ” ซึ่งต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและสมดุล ธรรมชาติได้สร้างสรรค์จรรโลงโลกนี้ให้สวยสดงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ก่อกำเนิดฤดูกาล น้ำขึ้นน้ำลง กลางวันกลางคืน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฏจักรชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก เมื่อวันเวลาผ่านไป มนุษย์มีการพัฒนาความคิดและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวกสบายมากขึ้น ในขณะที่เริ่มหลงลืมและทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว แท้ที่จริงแล้ว “พลังแห่งธรรมชาติ” เป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนเร้นรอให้มนุษย์ค้นพบ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดช่วยให้ชีวิตมนุษย์และโลกใบนี้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน การดูแลรักษา

        สิ่งแวดล้อม จึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องช่วยกันฟื้นฟู รักษา ทะนุถนอมใช้งาน และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ในวันนี้และอนาคตจะยังคงมี “พลังแห่งธรรมชาติ” ที่ทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติสืบไป

 

4. การส่งงานเข้าประกวด 

4.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ3 ชิ้น

4.2 ผู้ส่งงานเข้าประกวดจะต้องติดรูปถ่าย กรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่และข้อมูลอื่นๆ ในใบสมัครอย่างละเอียดและชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดที่บริเวณด้านหลังหรือที่ฐานของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

4.3 ผู้ส่งงานเข้าประกวดระดับเยาวชน กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปีและกลุ่มอายุ 9- 13 ปี จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 15x22 นิ้ว และไม่เกิน 22x30 นิ้ว

4.4 ผู้ส่งงานเข้าประกวดระดับเยาวชนกลุ่มอายุ 14 - 17 ปีจะต้องส่งผลงานที่มีขนาดไม่ต่ ากว่า 22 x 30 นิ้ว และ มีความกว้าง ความยาว หรือความสูง ไม่เกิน 40 นิ้ว หรือ 1 เมตร ทั้งนี้ ไม่รวมรวมกรอบหรือฐาน

4.5 ผู้ส่งงานเข้าประกวดระดับประชาชนทั่วไป จะต้องส่งผลงานที่มีขนาดรวมกรอบหรือฐาน ความกว้าง ความยาว หรือความสูงไม่เกิน 80 นิ้ว หรือ 2เมตร

4.6 งานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมที่จะติดตั้งได้ ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมเข้าร่วมแสดงผลงาน คณะกรรมการดำเนินงานจะระวังรักษาผลงานที่เข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

 

5.การตัดสิน

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี กรรมการ

อาจารย์ธงชัย รักปทุม กรรมการ

อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กรรมการ

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง กรรมการ

ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการ

ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการ

นายระยอง ยิ้มสะอาด กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง กรรมการ

รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ กรรมการ

ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการและเลขานุการ

       การตัดสินจะไม่แยกประเภทในการให้รางวัล แต่จะถือคุณภาพของผลงานเป็นสำคัญ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ และคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์เพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม

 

6. รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

6.1 ระดับเยาวชน แบ่งรางวัลในแต่ละกลุ่มดังนี้

• กลุ่มอายุต่่ากว่า 9 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 6,000 บาท

รางวัลดีเด่น 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

 

• กลุ่มอายุ 9-13 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท

รางวัลดีเด่น 2 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

 

• กลุ่มอายุ 14-17 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลดีเด่น 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

 

6.2 ระดับประชาชนทั่วไป

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

หมายเหตุ - ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย

 

7. กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 

8. ก่าหนดการด่าเนินงาน

การส่งผลงาน

• ส่งผลงานด้วยตนเองระหว่างวันที่ 6- 12 พฤษภาคม 2556เวลา 09.00-16.00น. ได้ที่

o หอศิลป์สนามจันทร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 085-087-9373

o คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โทร.074-443-959

o คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร.043-202-396 ต่อ 2360

o หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-218-280

 

• การส่งผลงานทางไปรษณีย์ ผลงานจะต้องส่งถึงสถานที่รับผลงาน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ส่งได้ที่ 

หอศิลป์สนามจันทร์ พระราชวังสนามจันทร์ 

เลขที่ 6ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 730004

 

ตัดสินการประกวด วันที่ 18 พฤษภาคม 2556

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 7 มิถุนายน 2556

• ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

• หนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556

• www.pttplc.com

 

พิธีประทานรางวัลและการแสดงผลงาน 

• ระหว่างวันที่ 4 - 30กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

 

การแสดงผลงานสัญจร 

• ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 20กันยายน 2556 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

• ระหว่างวันที่ 4- 25 ตุลาคม 2556 ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

• ระหว่างวันที่ 13- 27ธันวาคม 2556 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ อำภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

การรับผลงานคืน

- ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ให้รับผลงานคืนระหว่างวันที่ 14-28 มิถุนายน 2556

- ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ให้รับงานคืนระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์2557

          กรุณารับผลงานคืนได้ในระหว่างเวลา 09.00- 16.00 น. ทุกวันท าการ ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หากไม่มีเจ้าของมารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่าเจ้าของผลงานยินดีสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานชิ้นนั้ซึ่ง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รายละเอียดทุน

 


ที่มา : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)