สำนักงานกพ. เปิดรับคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

      สํานักงาน ก.พ.   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖


/uploads/263/264162.jpg

        ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี๒๕๕๖ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้


ทุนที่รับสมัคร

๑.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน (ทุนพัฒนาข้าราชการ) จํานวน ๒๕ หน่วยรวม ๒๗ ทุน รายละเอียดของแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย ๑

๒. ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน (ทุนพัฒนาข้าราชการ) จํานวน ๘๔ หน่วยรวม ๘๘ ทุน รายละเอียดของแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย ๒

๓. ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จํานวน ๑๖ หน่วยรวม ๑๖ ทุน รายละเอียดของแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย ๓  ทั้งนี้ก.พ. อาจปรับเปลี่ยนประเทศที่กําหนดให้ไปศึกษาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย ๑-๓

๒. เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัครของสํานักงาน ก.พ. (วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖) แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการ/อายุงานครบ ๒ ปีแล้ว

๓. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้

(๑) ทุนศึกษาระดับปริญญาโทเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ํากว่า๒.๗๕ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันที่ลงนามในประกาศสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้

(๒) ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐)  หรือร้อยละ๘๕.๐๐หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้และมีอายุไม่เกิน๔๐ปีนับถึงวันที่ลงนามในประกาศสํานักงานก.พ. ฉบับนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓.๓ (๑) หรือข้อ ๓.๓ (๒) จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดงจะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้

๔. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้

๕. เป็นผู้มีศีลธรรมวัฒนธรรมและความประพฤติดี

๖. เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ

๗. เป็นผู้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

๘. สําหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

 

         ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 สิงหาคม 2556

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.enn.co.th/uploads/contents/20130610111943_1.pdf