เลื่อนเปิดรับ !! ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่น 3

         สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ  เปิดรับสมัครทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ  รุ่นที่ 3  (ด้านภาษาอังกฤษ)  ณ  เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่  15 – 31 ตุลาคม 2556  ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์  เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง  (The Oxford and Cambridge Society of Hong Kong)

 

 
        โครงการนี้เป็นทุนเรียนภาษาอังกฤษ  โดยอาจารย์ที่จบด้านการสอนจากมหาวิทยาลัย  Oxford  และ Cambridge  สถานที่เรียนคือ  Oxbridge  College  ที่ฮ่องกง  ทุนครั้งนี้เป็นทุนฟรีทั้งสิ้น  15  ทุน  และทุนสมทบอีก  15  ทุนนอกจากเรียนภาษาอังกฤษแล้ว  ยังมีทัศนศึกษารอบเกาะฮ่องกง  และออกแคมป์  2 วัน  1  คืนอีกด้วย
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. สัญชาติไทย

๒. ต้องมีอายุระหว่าง ๑๓ – ๒๓ ปี (นับถึงวันเดินทาง)
 
๓. กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ  สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ)

๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี

๕. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี

๖. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

๗. มีความสนใจพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องเป็นต้องใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ)
 
 
 
ประเภททุนการศึกษา

ทุนประเภทที่ ๑   ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน ๑๕ ทุน มูลค่าทุนละ ๘๙,๐๐๐ บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๓๓๕,๐๐๐ บาท 

        ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทที่ ๑ จะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนตลอดทั้งโครงการ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
 
-  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
-  ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาพำนักอยู่ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
-  ค่าที่พักปรับอากาศ (พักห้องละ ๒-๔ คน) พร้อมห้องน้ำในตัวภายในหอพัก
-  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สถาบันภาษา Oxbridge Education and Printing โดยอาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  รวมถึงค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของทางสถาบัน
-  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน
-  ค่าอาหารวันละ ๓ มื้อ
-  ค่าบัตรเข้าชม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการเดินทางทัศนศึกษาในเขตปกครองพิเศษ-ฮ่องกง
-  ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน – สถาบัน - สนามบิน และ ทัศนศึกษาตามโปรแกรมการเดินทาง
-  เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันฯ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


ทุนประเภทที่ ๒ ทุนสมทบจำนวน ๑๕ ทุน  มูลค่าทุนละ ๖๔,๕๐๐ บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๙๖๗,๕๐๐ บาท ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้จะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน  โดยผู้ที่ได้รับทุนประเภทนี้จะต้องชำระเงินสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๕๐๐ บาท
 
      ทุนการศึกษาทั้ง ๓๐ ทุนในโครงการนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures : ES-ILC) และสถาบันภาษาและสิ่งพิมพ์ออกซ์-บริดจ์  (Oxbridge Education and Publishing) จะคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายซึ่งมีมูลค่าของทุนการศึกษารวมแล้วทั้งสิ้น ๒,๓๐๒,๕๐๐ บาท
 
 
 
วิธีการรับสมัคร

๑. สมัครผ่านทางศูนย์ ES-ILC ประจำโรงเรียนทั่วประเทศ 

๒. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.es-ilc.org ด้วยตนเอง โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุภายในเว็บไซต์
 
หมดเขตรับสมัครวันที 16 กันยายน 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ 
ชั้น 29 อาคารดิออฟฟิศแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถ. พระราม 1 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร.  02-207-2529  

อีเมล  contact@e-studio.co.th

Facebook : Estudiothailand

www.es-ilc.org / www.e-studio.co.th