ทุน สควค. ระดับ ป.บัณฑิต 580 คน

       สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อรับนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 580 คน  ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ  สควค.  ที่สมัครเข้ารับทุนหรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.ipst.ac.th/dpst2   โดยกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ตามข้อ  2  ของประกาศให้ครบถ้วน

ส่งไปยังคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/  ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. ที่ผู้สมัครต้องการสมัครเข้ารับทุน  ภายในวันที่  30 ธันวาคม  2552

ผู้มีสิทธิสมัคร
      - จะต้องสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในปีการศึกษา  2548 - 2551 สาขาเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
      - มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า  2.75 หรือกำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชั้นปีที่  4 ในปีการศึกษา  2552 สาขาเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา   คณิตศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
      - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้นปีที่  4  ภาคเรียนที่  1/2552  ไม่ต่ำกว่า  2.75  มีผลการเรียนในวิชาเอก เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552

สอบถามละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามที่ศูนย์ สควค. ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 
       1)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 5597 
       2)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โทรศัพท์ 0 2579 0113 หรือ 0 2942 8500  
       3)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์  (038) 102 222  ต่อ 2010  
       4)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท์ (035) 322 084 
       5)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพท์ (034) 261 064 
       6)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ (055) 261 973 หรือ (055) 261 000-4 ต่อ 2423 
       7)   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โทรศัพท์  (053) 885 500-8  
       8)   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ (056) 219 100-129 ต่อ 2101 หรือ 2102  
       9)   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ (055) 230 597 
       10)  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โทรศัพท์ (043) 343 452 
       11)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โทรศัพท์ (043) 754 322-40 ต่อ 6051 
       12)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โทรศัพท์ (043) 722 118   
       13)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   โทรศัพท์ (045) 352 000-29  ต่อ 1200 
       14)  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   โทรศัพท์ (042) 211 040-59  
       15)  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์  (073) 313 928  
       16)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ    โทรศัพท์  (074) 331 885-7 ต่อ 2006  
       17)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โทรศัพท์ (073) 227 147