สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มอบทุนเรียนต่อป.โท

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มอบทุนเรียนต่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยูในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาตอระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบัน ครั้งที่1/2557
 
 
 
          โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนสงเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหนวยกิต) แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 
 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอด 
หลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
 
2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหนวยกิตให้ผ้รับทุนตลอด 
หลักสูตร 
 
3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร 
 
 
 
การรับสมัคร
 
ปริญญาโทภาคปกติเปิดรับบัดนี้ - 27 ธ.ค. 56
 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_1-57.pdfMBA 
 
 
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1) เปิดรับบัดนี้ - 13 ก.พ.
 
57http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_sch_1-57.pdf  
 
 
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2,3)เปิดรับบัดนี้ - 13 ก.พ.
 
57http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_sch_1-57.pdf  
 
 
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) เปิดรับบัดนี้ - 13 ก.พ. 57
 
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_reg_exp_1-57.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย