Petronas Scholarship Y2010

ประกาศ

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีโทรนาส ประเทศมาเลเซีย (University of Technology PETRONAS)

ประจำปี พ.ศ. 2553

 

บริษัท พีโทรนาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย  ได้เริ่มมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีโทรนาส ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน 500 บริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านน้ำมัน ก๊าซและปิโตรเคมีในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 35 ประเทศ บริษัท พีโทรนาสจึงมีความเชื่อในเรื่องการคืนผลประโยชน์ให้กับประเทศที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ดังที่ได้กล่าวไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “พลังงานที่ได้รับเป็นพลังงานที่ได้คืนให้กับผู้ที่ปรารถนาทุกหนแห่ง”

โดยหลักสูตรปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีโทรนาส ที่มอบเป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 10  ทุน  มีดังนี้

หลักสูตร ปี

หลักสูตร 6 ปี

1.        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)

1.        วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค (Electrical and Electronics Engineering)

2.        เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology)

2.        วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

 

3.        วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

 

4.        วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)             

 

5.        วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

 

6.        ธรณีวิทยาปิโตรเลียม (Petroleum Geoscience)

คุณสมบัติของผู้สมัคร                                                          หลักฐานการสมัคร                (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)                                            

1.        สัญชาติไทย

2.        อายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

3.        โสด

4.        สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

5.        ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

1.        รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)

2.        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

3.        สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4.        สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

5.        เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  

ส่งใบสมัครมาได้ที่

(สำหรับกรุงเทพและภาคอื่น ๆ)

สแกนหลักฐานการสมัครให้ชัดเจนแล้วส่งอีเมลมาที่

bundit_petronas@yahoo.com

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

181  หมู่ 8  ต.ตลิ่งชัน  อ.จะนะ  สงขลา  90130

โทร 074-496-065-74  แฟกซ์ 074-496-056

(ระบุมุมซอง สมัครทุนพีโทรนาส)

(สำหรับภาคใต้)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  www.ttm-jda.com  หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 24 มีนาคม 2553

กำหนดการสอบข้อเขียน ในวันที่ 31 มีนาคม 2553  เวลา  9.00-12.00 น.

  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ), นำเครื่องคิดเลขมาด้วย

สถานที่สอบ

  • กรงเทพและภาคอื่น ๆ : ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • ภาคใต้ : คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่