ทุนเรียนต่อป. โท ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่ วิศวะลาดกระบัง

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง

 

สำหรับศึกษาที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวัสดุนาโน-อุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์

โดยทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “วัสดุคาร์บอนนาโนทิวป์ (Carbon Nanotubes: CNTs)

กับการประยุกต์ใช้งานด้านเซ็นเซอร์ (Sensors) และเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cells)”

 

ภายใต้ทุนผู้ช่วยวิจัย*

โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้...

   1. คุณสมบัติของผู้สมัครจบปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์

   2. เป็นผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านนาโนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

   3. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ

    ดูรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้ที่
http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php


ผู้ที่สนใจ/หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร. สุธิชัย ทาง
E-mail:

 

kcsutich(at)kmitl.ac.th
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง