ทุนเรียน ครูวิทย์-คณิตฯ 580 คน

 

ทุนเรียนวุฒิครูวิทย์-คณิตฯ 580 คน

    เนื่องจากโครงการส่งเสริมการผลิคครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิค ศาสตร์(สควค.) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี(สสวท.) ได้กำลังเปิดรับสมัครบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา  โดยมอบทุนการสึกษาที่ครอบคลุมทั้งการศึกษาและการดำเนินขีวิตในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2554  จำนวน 580 ทุน

ลักษณะของทุนการศึกษาที่ได้รับ

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 80,000 บาท/ปี

2.ค่าหนังสืออ่านประกอบ 10,000 บาท/ปี

3.ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2548-2552 สาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือกำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2553 สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2553 ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. ผลการเรียนในวิชาเอก เฉลี่ยสะสมไม่ตต่ำกว่า 2.75

4.มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2547

4.ไม่อยุ่ในระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันกับการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

 

สถาบันและจำนวนที่ให้ทุน

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 40 ทุน

-มหาวิทยาลัยบูรพา 40 ทุน

-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 28 ทุน

-มหาวิทยาลัยศิลปากร 40 ทุน

-มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 27 ทุน

-มหาวิทยาลัยนเรศวร 40 ทุน

-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40 ทุน

-มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 35 ทุน

-มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 40 ทุน

-มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 ทุน

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 35 ทุน

-มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 40 ทุน

-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 40 ทุน

-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 40 ทุน

-มหาวิทยาลัยทักษิณ 40 ทุน

-มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 20 ทุน

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

-สอบวัดแววความเป็นครู ซึ่งดำเนินการสอบโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว

-สอบสัมภาษณ์

-การสอบอื่น ๆ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

การสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนชื่อ-นามสกุลกำกับไว้ด้านหลังของรูปด้วย

2.ใบสมัคร(ติดรูปถ่ายด้วย)

3.สำเนาแสดงผลการเรียนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ชุด

4.สำเนาใบปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนสุดท้าย จำนวน 2 ชุด

5.สำเนาบัตประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

6.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ จำนวน 2 ชุด

7.ใบรับรองแพทย์

 


หมดเขตรับสมัคร

วันที่ 9 มีนาคม 2554


สนใจสมัครได้ที่: ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการสควค.ที่สมัครเข้ารับทุนหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.ipst.ac.th/dpst2
และกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนไปที่คณะศึกษา
,คณะครุศาสตร์ สังกัดศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการสควค.ที่ระบุไว้แล้ว หรือติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎใกล้บ้าน