ด่วน!! รวมมหาวิทยาลัย รับตรงรอบ 2 ม.รัฐบาล (หลังแอดมิชชั่นกลาง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ ไม่ทราบ คน สมัครถึง 15 พฤษภาคม 2554

รายละเอียด http://psy.soc.ku.ac.th/fsocpsy/


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ 30 คน สมัครถึง 11 พ.ค.54
รายละเอียด http://www.ageconsp.eco.ku.ac.th/info/properties.pdfโครงการพิเศษ ภาคปกติ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับ 175 คน สมัครถึง 6 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.arts.su.ac.th/depart/Asia/recruitment2.html

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟเเวร์

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับ ไม่ทราบ คน สมัครถึง 6 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดhttp://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/quota_software_eng_2011-03-10.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับ 120 คน สมัครถึง 8 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2554/bacherlor/annouce_summer_54.pdf

โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคูณธรรม ภาคปกติ หลายคณะฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับ ไม่ทราบ คน สมัครถึง 16 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2554/bacherlor/Annouce_GoodStudent54.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ ไม่ทราบ คน สมัครถึง 7 พ.ค.54
รายละเอียด
http://cs.sci.ku.ac.th/sites/default/files/regulations54.pdf

โครงการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับ 32 คน สมัครถึง 8 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เกษตรศาสตร์

ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำนวน 210 คน สมัครถึง 9 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.entry.ubu.ac.th/newsAttachments/01/720.pdf

โครงการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับ 32 คน สมัครถึง 8 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://archmis.arch.nu.ac.th/information_news/news/data/anno18032011853.pdf

โครงการรับเพิ่มพิเศษ (ภาคปกติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับ 300+ คน สมัครถึง 9 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.sc.su.ac.th/sc_new/540225_special54.pdf

โครงการทุนโอลิมปิกวิชาการ (ภาคปกติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับ 50 คน สมัครถึง 9 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.sc.su.ac.th/sc_new/540225_olympic54.pdf

โครงการพิเศษ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับ 32 คน สมัครถึง 10 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.acad.msu.ac.th/internet_special54/

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเเละการโรงเเรม (ภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว.สุพรรณบุรี
รับ 50 คน สมัครถึง 19 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.htm.sbc.ku.ac.th/reg2554/

โครงการรับตรง (ภาคปกติ) หลายคณะฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับ 1,780 คน สมัครถึง 10 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://quota.wu.ac.th/UserFiles/File/rabieakan.pdf

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ภาคปกติ)
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รับ 50 คน สมัครถึง 10 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://service.buu.ac.th/01985.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ 30 คน สมัครถึง 10 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.agbus.eco.ku.ac.th/2554/new%20nisit%202554.pdf

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
รับ 160 คน ถึง 11 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดhttp://www.en.kku.ac.th/admission/

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ 80 คน ถึง 13 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด  www.lawsp.soc.ku.ac.th/ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ ไม่ทราบ คน ถึง 13 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.seas.soc.ku.ac.th/

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ 140 คน ถึง 13 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://art-political.soc.ku.ac.th/exam/index.html

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับ 140 คน ถึง 15 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.geo.soc.ku.ac.th/

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง รับ ไม่ทราบ คน ถึง 16 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดhttp://intranet.mfu.ac.th/file_attach/mfunews/Mar231556230.pdf http://www.mfu.ac.th/2009/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ภาคพิเศษ)
หลายคณะ รับ ไม่ทราบ คน ถึง 17 พฤษภาคม 2554
http://www.kmutnb.ac.th/index.htm

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

รับ 175 คน ถึง 18 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.cs.tu.ac.th/images/stories/files/form_bachelor/admission54.pdf

สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว.กำแพงแสน รับ 175 คน ถึง 20 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/images/stories/engineer/pdf/news/education/2553/aes54.pdf

สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว.กำแพงแสน รับ 175 คน ถึง 20 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/images/stories/engineer/pdf/news/education/2553/aes54.pdf

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฮิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยพะเยา
รับ 50 คน ถึง 12 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.admission.up.ac.th/File54/emer.pdf

(หลักสูตรคู่ขนาน) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยพะเยา
รับ 60 คน ถึง 20 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.admission.up.ac.th/File54/heath_duo.pdf

Bachelor of Business Administration in Hotel Management เเละ Bachelor of Fine Arts in Multimedia Design รอบที่2 (ภาคปกติ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับ ไม่ทราบ คน ถึง 8 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.suic.org/wp-content/uploads/pdf/AnnounceBBA&BFA(intake2-2011).pdf

TEP &โครงการ TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)

รับ ไม่ทราบ คน ถึง 8 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.tep.engr.tu.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=121

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ภาคปกติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันอิสลามเเละอาหรับศึกษา ฯ
รับ ไม่ทราบ คน ถึง 16 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดhttp://www.pnu.ac.th/webpnu/file_academic/files/2554/march/1Test.pdf

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร ช่วงที่ 2 (ภาคปกติ)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ เเละ สาขาศิลปะการเเสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับ ไม่ทราบ คน ถึง 5 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.thaigoodview.com/node/62150