โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี2013/ 2556: 1 เม.ย. 56 – 31 มี.ค. 59 Panasonic Scholarship

โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี2013/ 2556:

1 เม.ย. 56 – 31 มี.ค. 59
Panasonic Scholarship

โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ . ศ. 2541 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (Panasonic Corporation) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชียได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย พานาโซนิคมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสแก่นักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคจะไม่มีข้อผูกพันในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษาพานาโซนิค

 • - มีสัญชาติไทย
 • - ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีมาแล้วไม่เกิน 4 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2555
 • - สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 • - ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
 • - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งมีความรู้ และสามารถพูด อ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาตรฐานเดียวกัน โดยจะต้องสอบผ่านระดับ N4 ของ Japanese Language Proficiency Test ของระบบการสอบในปัจจุบัน
 

ผู้ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนพานาโซนิคได้

 • ผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดรวมทั้งทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ระยะเวลาการสมัคร และการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร) : วันนี้จนถึง 7 เม.ย. 2555
 • ประกาศผลการคัดเลือกใบสมัคร : พฤษภาคม 2555
 • การเข้าค่ายเก็บคะแนน : ต้นเดือนมิถุนายน 2555
 • ประกาศผลการเข้าค่าย : กลางเดือนมิถุนายน 2555
 • สัมภาษณ์รอบแรก : ปลายเดือนมิถุนายน 2555
 • ประกาศผลสัมภาษณ์รอบแรก : ปลายเดือนมิถุนายน 2555
 • ตรวจร่างกาย : ปลายเดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคม 2555
 • สัมภาษณ์รอบสุดท้าย : กรกฎาคม 2555
 • ประกาศผลผู้ได้รับทุน : กรกฎาคม 2555
 • ปฐมนิเทศ : กรกฎาคม 2555

หมายเหตุกระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ
กำหนดการ/ รายละเอียด/ ประกาศผลทุกรอบที่ 
http://www.panasonic.co.th/

 รายละเอียดของทุนการศึกษาพานาโซนิค

1.ปีที่ 1 ระยะการเตรียมตัว
การเรียนภาษาญี่ปุ่น และมีสถานภาพการศึกษาในฐานะนักศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นพร้อมทั้งสมัคร และสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 • - ค่าใช้จ่ายรายเดือน : 150,000 เยนต่อเดือน
 • - เงินช่วยเหลือค่าสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิจัย และเงินช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปญี่ปุ่น : ประมาณ 160,000 เยน
 • - ค่าธรรมเนียมการศึกษา* : จะจ่ายให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 400,000 เยนต่อปี

2.ปีที่ 2 และ 3 ระยะเวลาการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตศึกษา

 • - ค่าใช้จ่ายรายเดือน : 180,000 เยนต่อเดือน
 • - ช่วยเหลือค่าสอบเข้า : 250,000 เยน
 • - ค่าธรรมเนียมการศึกษา : จ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 500,000 เยนต่อปีเงินจำนวนนี้ จะไม่จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  (รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ระยะเวลาของโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคจะให้การสนับสนุนแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นระยะเวลา 3 ปี 

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึง มีนาคม 2559 จำนวน ไม่เกิน 3 ทุน โดยแบ่งเป็นระยะต่างๆ ดังนี้

 • ปีที่ 1 ระยะการเตรียมตัว
  โดยสมัคร เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น (เดือนเมษายน 2556) พร้อมกับเรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
 • ปีที่ 2 และ 3 ระยะการศึกษา ได้แก่ การ ลงทะเบียนศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในประเทศญี่ปุ่น (เข้าศึกษาในเดือนเมษายน 2014 และสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2559) 
หมายเหตุ ระยะในการศึกษาทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 3 ปี และไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามทุนการศึกษานี้จะสิ้นสุดลงทันทีหากผู้ได้รับทุน ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นภายใน 1 ปี หลังจากเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หรือภายในเดือนมีนาคม 2557
 
ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัคร

วิธีการรับใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถรับแบบฟอร์มด้วยตนเองหรือสั่งพิมพ์จากสื่ออิเลคทรอนิคส์

หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งแสตมป์ 5 บาท มาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค

แบบฟอร์มการสมัคร (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่)
1. ใบสมัคร : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1)
2. หนังสือรับรองจากคณบดีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 2)
3. แผนการศึกษา และวิจัยในญี่ปุ่น : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 3)
 
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. แบบฟอร์มการสมัคร (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1 และหมายเลข 3)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตร
4. รูปถ่ายสี ขนาด 4×3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป : 1 รูป ติดลงบนใบสมัคร (เอกสารกำหนดหมายเลข 1) และอีก 2 รูป เขียนชื่อ นามสกุลไว้ด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
5. ผลการสอบ TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)