ทุนเรียนต่อประเทศเกาหลี ระดับป.ตรี โท เอก

ทุนการศึกษาความร่วมมือต่างชาติมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Global Partnership Program Scholarship (EGPP)
 

     เนื่องด้วยช่วงเวลาของศตวรรษที่21 มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำการศึกษาเข้าสู่ระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาในมาตรฐานของการศึกษาในแบบบูรณการ  

ขอบเขตของทุน : 

 โปรแกรมเรียนภาษาเกาหลี + การศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี

     โปรแกรมเรียนภาษาเกาหลี  + การศึกษาในระดับปริญญาโท 2 ปี

     โปรแกรมเรียนภาษาเกาหลี  + การศึกษาในระดับปริญญาเอก 3 ปี

  ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ ประเทศเกาหลีใต้ 1 ที่นั่ง

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว : 200,000 วอน ต่อเดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 300,000 วอน ต่อเดือน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท + เอก

  คูปองค่าอาหาร

  ค่าเล่าเรียนทั้งหมด

  ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย

  ค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศต้นสังกัด 100,000 วอน

  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาษาเกาหลี

  ประกันสุขภาพตลอดการเรียน

คุณสมบัติ :

     1. ผู้สมัครเพศหญิง สัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา

     2. ผู้สมัครปริญญาตรี : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบมัธยมปลาย

         ผู้สมัครปริญญาโท : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญาตรี

         ผู้สมัครปริญญาเอก : อยู่ในสถานะจบปริญญาตรี และสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญา

     3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

     4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี ดีมาก

     5. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกเพื่อการเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ตืดต่อทางEDUPAC)

     2. ใบสมัครทุน EGPP (ตืดต่อทางEDUPAC)

     3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

     4. ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย(สมัครระดับ ปริญญาตรี)

         ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี(สมัครระดับ ปริญญาโท)

         ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก(สมัครระดับ ปริญญาเอก)

ประกอบไปด้วยตราประทับและลายเซ็นอำนาจจากสถาบันต้นสังกัด

     5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS (ตัวจริง) TOEFL TOEIC (ส่งตรงจากหน่วยงาน ETS) และคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่

     6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร

     7. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา

     8. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ

     9. ประวัติสุขภาพส่วนตัว และ ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา(ใบรับรองสามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย)

     10. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน

     11. ค่าสมัคร 100,000 วอน หรือ ประมาณ 3,000 บาท

     12. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ

     ****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****


     ติดต่อข้อมูลการเรียงเอกสารและขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ EDUPAC หรือสมัครเข้าระบบการบริการพัฒนาหลักฐานเอกสารเพื่อนำไปสู่การสมัครทุน สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้ผู้สมัครมี % มากขึ้น


ระยะเวลาในการรับสมัคร

เทอมใบไม้ผลิ     หมดเขตการสมัคร : กลางเดือนตุลาคม ประกาศผล : ปลายเดือนมิถุนายน  
เทอมใบไม้ร่วง     หมดเขตการสมัคร: กลางเดือนพฤษภาคม ประกาศผล: ปลายเดือนพฤศจิกายน


College of Liberal Arts 
College of Social Sciences 
College of Engineering 
College of Natural Sciences 
College of Arts (Music/Fine Arts/Design) 
College of Law 
College of Pharmacy 
College of Education 
College of Business Administration 
College of Health Sciences 
Scranton College (Honors Program, Division of International Studies)

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.edupac-lemonde.com/