กรุงเทพฯ 31 ตุลาคม 2559 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 14 คณะ อาทิ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.reg.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 1634 – 1638 หรือ admissions_tu@hotmail.com