มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคณะผู้บริหาร และ ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) "โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในโรงเรียนขนาดเล็ก"ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสมุทรสาคร และโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 6 อาคาร 11

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในการบริหารจัดการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาทักษะการสอนการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ สะเต็มศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร และหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ สะเต็มศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร และหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร

๓. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร และหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bsru.ac.th