มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 รับตรงเข้าศึกษาต่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3422-9480 หรือ 08-1941-9995,www.christian.ac.th,Line: C.U.T. และ Facebook: มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประเทศไทย

หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนนักศึกษาที่รับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 2. Bachelor of Nursing Science

   100
     50
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชากายภาพบำบัด
 2.สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

 3.สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

 4.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

 6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย


    60
    50

    60

    80

    80

    80

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1.สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์     80
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต     50
Bachelor of Arts 1.Tourism Industry     50
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1.สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์     75
รวมทั้งสิ้น    815