สะเต็ม (STEM) คือ ตัวย่อที่มาจากภาษาอังกฤษของ 4 วิชา ได้แก่  S T E M ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยการนำ 4 วิชานี้ มาบูรณาการเข้าด้วยกันโดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานในอนาคต การเรียน STEM ไม่ใช่เพียงแค่ เป็นการเรียนเน้นแบบการท่องจำในเรื่องของทฤษฏี แต่จะเน้นในเรื่องของความเข้าใจในทฤษฏีและการปฏิบัติ การทดลองจริง ทำให้ควบคู่ในเชิงทักษะการคิด วิเคราะห์ การตั้งคำถาม สมมุติฐาน การแก้ปัญหา

การเรียนหลักสูตร STEM ไม่ใช่เรียนตอน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับมหาวิทยาลัย STEM สามารถเรียนได้ตั้งแต่ อนุบาล!