นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำร่องโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย หรือ E2STEM เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา กับ entrepreneurship ซึ่งในบริบทของสสวท. ไม่ได้ต้องการผลักดันให้นักเรียนออกไปเป็นผู้ประกอบการแต่เป็นการสร้างทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ทั้งยังเป็นสร้างกำลังคนที่มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมโยงในการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อสร้างอาชีพเชิงพาณิชย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อสังคมไทยนั้น โครงการ E2STEM ที่นำร่องในปีงบประมาณ 2559 ได้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น5 โรงเรียนด้วยกัน ได้แก่

1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

2. โรงเรียนปากเกร็ด จ. นนทบุรี

3. โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

4. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ

5. โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ จ.ขอนแก่น

สสวท. จึงจะจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำร่องโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย (E2STEM) ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31กรุงเทพฯ การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ร่วมโครงการ E2STEM โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้การดำเนินโครงการ E2STEM เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการปีต่อไป เผยแพร่โครงการE2STEM ให้กับนักวิชาการที่สนใจ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปใน สสวท.

การประชุมแบ่งเป็นสองหัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 “ใครได้อะไรจาก E2STEM” การเสวนาในช่วงนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโรงเรียน นักวิชาการสสวท. จากการดำเนินโครงการในปีที่่ผ่านมาเกิดประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องดำเนินโครงการE2STEM รวมทั้งความคาดหวังจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ หัวข้อที่ 2 “ก้าวที่สองของ E2STEM” การเสวนาในช่วงนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโรงเรียน นักวิชาการสสวท. รวมทั้งโครงการที่คล้ายกันอื่นๆ ว่าการดำเนินงานในปีต่อไปจากนี้ควรเป็นไปในทิศทางใด การเรียนรู้จากบทเรียนของการดำเนินโครงการในปีที่ 1 จะนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการ E2STEM หรือโครงการอื่นๆที่มีความคล้ายกันอย่างไร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารของสสวท. ผู้บริหารและครูของโรงเรียนนำร่อง นักวิชาการ สสวท.และคณะทำงานของโครงการ