ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

​โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยสะเต็มศึกษา”

​โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยสะเต็มศึกษา”

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลาง จะจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยสะเต็มศึกษา”

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

584 views January 20, 2016

อ่านทั้งหมด

​สสวท. ร่วมมือ บริติช เคานซิล ประเทศไทย พัฒนาทูตสะเต็ม

​สสวท. ร่วมมือ บริติช เคานซิล ประเทศไทย พัฒนาทูตสะเต็ม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย ในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

511 views January 20, 2016

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยสะเต็มศึกษา”

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยสะเต็มศึกษา”

จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาลดชั่วโมงเรียนของนักเรียนในภาควิชาการตามกลุ่มสาระหลักในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น. จากนั้นนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ในกลุ่มสาระที่เหลือแบบบูรณาการและกิจกรรมกลุ่ม

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

2494 views January 19, 2016

อ่านทั้งหมด

​สสวท. จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรอบรมวิทยากรท้องถิ่น  และหลักสูตรอบรมครูสะเต็มศึกษา

​สสวท. จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรอบรมวิทยากรท้องถิ่น และหลักสูตรอบรมครูสะเต็มศึกษา

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท. จะจัดการประชุมพัฒนาหลักสูตรอบรมวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer) และหลักสูตรอบรมครูสะเต็มศึกษา

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

768 views January 11, 2016

อ่านทั้งหมด

​บริติช เคานซิล และ สสวท. เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมเป็นทูตสะเต็ม

​บริติช เคานซิล และ สสวท. เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมเป็นทูตสะเต็ม

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า บริติช เคานซิล ประเทศไทยร่วมมือกับ สสวท. และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภายใต้โครงการทุน Newton

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

2558 views January 04, 2016

อ่านทั้งหมด

​ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมใหม่ ท้าทายสู่งานอาชีพ

​ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมใหม่ ท้าทายสู่งานอาชีพ

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ในสหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

1623 views December 28, 2015

อ่านทั้งหมด

​สสวท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education รอบที่ 1

​สสวท. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education รอบที่ 1

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ครูดีเด่น STEM

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

528 views December 18, 2015

อ่านทั้งหมด

​สสวท. แนะนำเว็บไซต์ใหม่ STEM Education for Life

​สสวท. แนะนำเว็บไซต์ใหม่ STEM Education for Life

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ STEM Education for Life โดยจะมีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำ STEM ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

860 views December 18, 2015

อ่านทั้งหมด

​บริติช เคานซิล และ สสวท. เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมเป็นทูตสะเต็ม

​บริติช เคานซิล และ สสวท. เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมเป็นทูตสะเต็ม

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า บริติช เคานซิล ประเทศไทยร่วมมือกับ สสวท. และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภายใต้โครงการทุน Newton

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

548 views December 03, 2015

อ่านทั้งหมด

​สสวท. แถลงข่าว “สะเต็มศึกษา เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม นำสู่อาชีพ”

​สสวท. แถลงข่าว “สะเต็มศึกษา เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม นำสู่อาชีพ”

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว หัวข้อ “สะเต็มศึกษา : เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม นำสู่อาชีพ” เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของสะเต็มศึกษา

ข่าวสารเกี่ยวกับ STEM

484 views November 27, 2015

อ่านทั้งหมด

-->