ผลงาน Stem

ชื่อผลงาน เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
ชื่อเจ้าของผลงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
ชื่อเรื่อง วุ้นเบญจรงค์
บทคัดย่อ

กิจกรรม "วุ้นเบญจรงค์"

          เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เรื่อง การชั่ง ตวง วัด อัตราส่วนหลาย ๆ จำนวน สีจากพืชสมุนไพร การสกัดด้วยตัวทำละลาย การสืบค้น เพื่อออกแบบและโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ "วุ้นเบญจรงค์"

ผู้จัดทำ ครูและนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำผลงาน 2015-07-26
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ผลงาน 2015-08-03
ไฟล์แนบ ดูไฟล์