ผลงาน Stem

ชื่อผลงาน เอกสารกิจกรรมสะเต็ม (STEM) ครั้งที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน น.ส. ธิดารัตน์ นิ่มนุช (ครูผู้ช่วย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) และ น.ส. วรัญญา กิ่งสวัสดิ์ (ครูผู้ช่วย สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จ.นครปฐม
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
ชื่อเรื่อง CANDLE GEL
บทคัดย่อ

กิจกรรม "CANDLE GEL" เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

ด้านความรู้ (K) นักเรียนสามารถ

     1. บอกสมบัติของสารแต่ละประเภทได้

     2. อธิบายเกณฑ์การจำแนกประเภทของสารได้

ด้านทักษะ/ กระบวนการ (P) นักเรียนสามารถ

     1. จำแนกสารตามสมบัติของสารได้

     2. จำแนกประเภทของสารตามเกณฑ์ที่ใช้ได้

     3. สื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) นักเรียนสามารถ

     1. มีความสนใจใฝ่รู้ต่อเนื้อหาและกิจกรรมที่ทำ

     2. มีการคิดอย่างมีเหตุผล

     3. มีความกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายเรื่องต่าง ๆ

ผู้จัดทำ ครูและนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำผลงาน 2015-08-24
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ผลงาน 2015-08-03
ไฟล์แนบ ดูไฟล์