TUTOR Online
by Vcharkarn
Tutor แหล่งรวมติวเตอร์ โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชาชั้นนำ สอนเสริม สอนพิเศษ เรียนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนเสริมตามบ้าน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ติว GAT PAT ความถนัดแพทย์ พื้นฐานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปะ วัดแววความเป็นครู และติวเตอร์สอนภาษาต่างประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ทุกหลักสูตร
ทุกวิชา ทุกระดับชั้น เทคนิค และวิธีการการเตรียมตัวก่อนสอบ

Home hilight
hilight
รายเดือน
รายเดือน
ตามลำดับ
ตามลำดับ
รายสัปดาห์
รายสัปดาห์
รายวัน
รายวัน
หมวดกิจกรรม
หมวดกิจกรรม
ค้นหา
ค้นหา


กิจกรรม: 'มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1 มค.-28 กพ.54' Print
  General
This is the default category
เริ่มวันที่: วันเสาร์ที่ 01 มกราคม 2011 - 8:00
ช่วงเวลา: 59 วัน 1 ชั่วโมง

มรภ.สวนดุสิตสอบตรงรอบแรกปี 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554 

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง  28 กุมภาพันธ์ 2554 สมัครผ่านทางเว็บไซต์www.dusit.ac.th หรือจุดรับสมัคร อาคาร 2 ชั้น1 มรภ.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี  ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก  ศูนย์การศึกษาลำปาง ศูนย์การศึกษาตรัง 


         คุณสมบัติผู้สมัคร
         คณะครุศาสตร์การศึกษาปฐมวัย
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. มีบุคลิกภาพดี รักเมตตาเด็กเล็กและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู
         3. สอบได้คะแนนจากการสอบด้วยแบบทดสอบวัดแววความเป็นครู ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
         4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง ศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) และข้อกำหนดในมาตรฐานของหลักสูตร 
         คณะวิทยาการจัดการ
         การเงิน
         1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การบัญชี
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. มีพื้นฐานการคำนวณในระดับดี
         คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ โดยมีผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
         3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
         นิเทศศาสตร์
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
         1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
         2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
         นิติศาสตร์
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
         ภาษาอังกฤษ
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ โดยมีผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
         ภาษาอังกฤษธุรกิจ
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ โดยมีผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
         ภาษาไทย
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         วิทยการคอมพิวเตอร์
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, ศิลป์ - คำนวณ
         2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, เทียบเท่าหรือปวช. (ด้านคอมพิวเตอร์)จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, ศิลป์ - คานวณ
         2. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
         3. มีจรรยาบรรณในอาชีพด้านความปลอดภัย
         วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
         2. มีบุคลิกภาพดี
         - ผู้เข้าทดสอบชายต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม.
         - ผู้เข้าทดสอบหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. โดยน้ำหนักจะต้องได้สัดส่วนสัมพันธ์กับส่วนสูง
         การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ , อังกฤษ - คณิตศาสตร์
         2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โรงเรียนการเรือน
         คหกรรมศาสตร์
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย
         3. มีความอดทน และรักความสะอาด
         4. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
         2. คุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต
         อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย , เทียบเท่าหรือปวช. (ทางด้านอาหาร)จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
         2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่พิการตาบอด หูหนวก เป็นใบ้และไม่เป็นโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการฝึกทักษะวิชาชีพ
         3. มีบุคลิกภาพดี
         - ผู้เข้าทดสอบชายต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. โดยน้ำหนักจะต้องได้สัดส่วนสัมพันธ์กับส่วนสูง
         - ผู้เข้าทดสอบหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. โดยน้ำหนักจะต้องได้สัดส่วนสัมพันธ์กับส่วนสูง
         4. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพอุตสาหกรรมอาหาร
         5. มีจิตใจรักการบริการ
         6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
         7. สามารถฝึกทักษะเพิ่มเติมได้อย่างน้อย 630 ชั่วโมงในภาคเรียนที่ 1-7 และอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมงในภาคเรียนที่ 8
         อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. มีบุคลิกภาพดี
         - ผู้เข้าทดสอบชายต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. โดยน้ำหนักจะต้องได้สัดส่วนสัมพันธ์กับส่วนสูง
         - ผู้เข้าทดสอบหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. โดยน้ำหนักจะต้องได้สัดส่วนสัมพันธ์กับส่วนสูง
         3. ผู้เข้าทดสอบต้องผ่านการทดสอบทักษะการสื่อสารเบื้องต้นโดยการสอบสัมภาษณ์
         4. คุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต
         หมายเหตุ : คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับแขนงวิชาธุรกิจการบิน
         1. มีบุคลิกภาพในระดับดีมาก
         2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
         3. ต้องพร้อมอยู่หอพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ (สุพรรณบุรี) ตลอดระยะเวลาศึกษา กรณีฝึกประสบการณ์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยจะจัดหอพักให้ใกล้ กับที่ปฏิบัติงาน
         เข้าทดสอบหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. โดยน้ำหนักจะต้องได้สัดส่วนสัมพันธ์กับส่วนสูง
         หมายเหตุ : ** กำหนดการและรายละเอียดการคัดเลือกเป็นไปตามที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนด
         การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
         2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต
         3. เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านศิลปะและการออกแบบจัดการงานแสดงและนิทรรศการ  
         พยาบาลศาสตร์ 
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และต้องมีผลการเรียนหรือคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ากว่า 3.50
         2. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จะต้องมีรูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง และความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
         สนใจสมัครได้ที่ อาคาร 2 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำหรับประเภทโควตารับสมัครรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 สมัครผ่านเว็บไซต์ 
www.dusit.ac.th หรือสอบถามที่  Contact Center โทร 0-2244-5555 ,0-2244-5920-3
ค้นหากิจกรรม