vcharkarn.com - View User

User ID #109

ครูไผ่

- กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- อาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์- ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนในฝันสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ปริญญาโท วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Levelvteam
Usernamepaichit
Emailpaichits05@gmail.com
Statusactive
First Login23 พ.ย. 2545 18:06
Last Login6 ต.ค. 2560 22:23
บล๊อกยอดชมคำสั่ง
No results found.
กระทู้ยอดชมคำสั่ง
รวมพลคนชอบสอน เข้าร่วมประกวดสื่อการสอนผ่าน i-board16832Update Delete
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 255320837Update Delete
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน53622Update Delete
อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์20550Update Delete
อบรมการเขียนโปรแกรมภาษา SCILAB และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง34965Update Delete
คณิตศาสตร์ เรื่องภาษี: กรณีศึกษา "การขายหุ้นชินคอร์ป"6959Update Delete
หลักฟิสิกส์กับการปกครองบ้านเมือง19334Update Delete
เชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์15495Update Delete
ขอฟังความคิดเห็นกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศให้สมุนไพรไทย 13 ชนิด เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 144685Update Delete
บาปบริสุทธิ์ที่เกิดจากความไม่รู้16783Update Delete
การเรียนรู้เชิงโครงสร้าง5649Update Delete
ขอแสดงความยินดีกับครูระดับ 10 สองคนแรกของประเทศไทย10549Update Delete
เชิญร่วมกิจกรรม เวทีวิชาการ ในงานแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551 ที่เชียงใหม่8439Update Delete
ขอเชิญประชุมหรือนำเสนอผลงานคณิตศาสตร์ในการประชุม ATCM ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ38544Update Delete
เครื่องมือสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสื่อ CAI หรือสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์16864Update Delete
แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนดีใกล้บ้าน6161Update Delete
หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ให้ศึกษาฟรี16748Update Delete
ขอเชิญนักเรียนของคุณครูส่งผลงานเข้าร่วมประกวด11628Update Delete
เว็บมาสเตอร์โปรดตรวจสอบพฤติกรรมของ Nikolet4156Update Delete
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ศิลปะ14836Update Delete