vcharkarn.com - View User

User ID #109

ครูไผ่

- กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- อาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์- ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนในฝันสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ปริญญาโท วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Levelvteam
Usernamepaichit
Emailpaichits05@gmail.com
Statusactive
First Login23 พ.ย. 2545 18:06
Last Login6 ต.ค. 2560 22:23
บล๊อกยอดชมคำสั่ง
No results found.
กระทู้ยอดชมคำสั่ง
รวมพลคนชอบสอน เข้าร่วมประกวดสื่อการสอนผ่าน i-board16942Update Delete
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 255320899Update Delete
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน53711Update Delete
อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์20621Update Delete
อบรมการเขียนโปรแกรมภาษา SCILAB และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง35074Update Delete
คณิตศาสตร์ เรื่องภาษี: กรณีศึกษา "การขายหุ้นชินคอร์ป"6990Update Delete
หลักฟิสิกส์กับการปกครองบ้านเมือง19419Update Delete
เชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์15552Update Delete
ขอฟังความคิดเห็นกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศให้สมุนไพรไทย 13 ชนิด เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 144765Update Delete
บาปบริสุทธิ์ที่เกิดจากความไม่รู้16905Update Delete
การเรียนรู้เชิงโครงสร้าง5679Update Delete
ขอแสดงความยินดีกับครูระดับ 10 สองคนแรกของประเทศไทย10628Update Delete
เชิญร่วมกิจกรรม เวทีวิชาการ ในงานแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551 ที่เชียงใหม่8500Update Delete
ขอเชิญประชุมหรือนำเสนอผลงานคณิตศาสตร์ในการประชุม ATCM ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ38667Update Delete
เครื่องมือสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสื่อ CAI หรือสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์16942Update Delete
แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนดีใกล้บ้าน6183Update Delete
หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ให้ศึกษาฟรี16811Update Delete
ขอเชิญนักเรียนของคุณครูส่งผลงานเข้าร่วมประกวด11686Update Delete
เว็บมาสเตอร์โปรดตรวจสอบพฤติกรรมของ Nikolet4183Update Delete
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ศิลปะ14886Update Delete