vcharkarn.com - View User

User ID #109

ครูไผ่

- กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- อาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์- ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนในฝันสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ปริญญาโท วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Levelvteam
Usernamepaichit
Emailpaichits05@gmail.com
Statusactive
First Login23 พ.ย. 2545 18:06
Last Login6 ต.ค. 2560 22:23
บล๊อกยอดชมคำสั่ง
No results found.
กระทู้ยอดชมคำสั่ง
แค่ต้องการปราบแมลงวัน กลายเป็นโครงงานที่น่าศึกษา31893Update Delete
เลขยกกำลังสำหรับเด็กเริ่มเรียนจนถึงพหุนามดีกรีสาม และคณิตศาสตร์หรรษา ปัญหาเดียวกันสนุกได้หลายช่วงชั้น 136158Update Delete
ผลงานมหัศจรรย์เด็กไทย "ศิลปหัตกรรมนี้ล้ำเลิศ"7699Update Delete
ประธานศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติเยี่ยมและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล24068Update Delete
ขอเชิญครูคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล33715Update Delete
การออกแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการย้อนกลับ42025Update Delete
ชีวิตคือความบังเอิญ..และความบังเอิญบางครั้งก็เปลี่ยนแปลง..มุมมองเราใหม่ทั้งชีวิต20870Update Delete
แจ้งข่าวคุณโก๋ป่วย4600Update Delete
เชิญครูคณิตศาสตร์สัมมนาเสนอผลงานสื่อการเรียนรู้4620Update Delete
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดสังเคราะห์4849Update Delete
เชิญช่วยตอบคำถามในตัวอย่างโจทย์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด5168Update Delete
ศูนย์ฝึกอบรม The Geometer's Sketchpad โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน31466Update Delete
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมวิทยากรแกนนำการใช้โปรแกรม GSP8203Update Delete
เรื่องวิทยาศาสตร์จอมปลอมของชีวิต7892Update Delete
การคูณและหารโดยใช้ลูกคิด1729177Update Delete
รังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนสอนคุณธรรม24223Update Delete
เชิญร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการออนไลน์4195Update Delete
กลอนใหม่ ก็ดีนะ5900Update Delete
คิดอย่างไรกับการที่รัฐบาลจะขายหุ้น กฟผ. ให้กับต่างชาติ9459Update Delete
เชิญร่วมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ข้อนี้5786Update Delete