vcharkarn.com - View User

User ID #109

ครูไผ่

- กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- อาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์- ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนในฝันสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ปริญญาโท วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Levelvteam
Usernamepaichit
Emailpaichits05@gmail.com
Statusactive
First Login23 พ.ย. 2545 18:06
Last Login6 ต.ค. 2560 22:23
บล๊อกยอดชมคำสั่ง
No results found.
กระทู้ยอดชมคำสั่ง
แนะนำสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5925Update Delete
ปัญหาคณิตศาสตร์น่าสนใจ (ตอนที่ 2)11663Update Delete
ปัญหาคณิตศาสตร์น่าสนใจ77660Update Delete
ฟลูออไรด์ให้คุณให้โทษต่อร่างกายอย่างไร32542Update Delete
เชิญอ่านหนังสือภาพ เรื่อง บูรณาการอย่างไร...6900Update Delete
โปรแกรม GSP ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง86088Update Delete
ข่าวดี ! ด่วน ! ครูอัตราจ้างห้ามพลาด !5268Update Delete
ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่7183Update Delete
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกาศใช้แล้ว18206Update Delete
ศักยภาพ คืออะไร82672Update Delete
เตียะอุง: หวัดมรณะ ยมทูตของคนจีน5564Update Delete
ท่องอย่างมีความหมาย เช่น ท่อง "สูตรคูณ" ที่เด็กเป็นผู้สร้างขึ้นเอง66498Update Delete
กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์18125Update Delete
กัลยาณมิตรวิพากษ์: บทเรียน CAI ผ่านเครือข่าย เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า5387Update Delete