โครงการ พสวท คืออะไร

โครงการ พสวท. ภายใต้การดำเนินงานของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ความเป็นมา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและยิ่งนับวันจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจ ที่มั่นคงมักจะเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง จึงกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
เมื่อพิจารณาถึงสภาพการผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย พบว่าผู้มีความรู้ ความสามารถสูงเป็นพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อใน คณะวิทยาศาสตร์น้อยลงทุกปี ส่วนใหญ่จะเลือกศึกษาในสาขาที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ที่ ค่อนข้างสูง เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สภาพเช่นนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการได้แก่สถานภาพทางด้านสังคม อาชีพ รายได้บรรยากาศในการทำงาน ไม่เอื้อหรือจูงใจให้ผู้มีความสามารถสูง หันมาประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ จึงทำให้ปัญหาที่น่าวิตกอย่างยิ่งคือ ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะขาดผู้มีความสามารถสูงในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
รัฐบาลจึงมีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการ พสวท. และได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2527 - 2533 และระยะที่ 2 2534 - 2539 ส่วนระยะที่ 3 พ.ศ. 2540 - 2544 อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ และเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าผลการดำเนินงานสองระยะแรกได้ผลดี จึงมีมติ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 ให้โครงการ พสวท. เป็นงานประจำตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์
ผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ
เป้าหมาย
ได้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่ ขาดแคลน และเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศ ปีละ 150 คน

การดำเนินงาน การดำเนินงานโครงการ พสวท. มีหน่วยงานร่วมรับผิดชอบดังนี้

1) กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบงานในระดับมัธยมศึกษา โดยกำหนดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์ของโครงการ พสวท. และมีหน้าที่คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดหาอาจารย์ ที่ปรึกษา ตลอดจนดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมเสริมและกิจกรรมพิเศษ

(2) ทบวงมหาวิทยาลัย รับผิดชอบในระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์ของโครงการ พสวท. และมีหน้าที่คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการในระดับอุดมศึกษา จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษา ตอดจนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพิเศษ

(3) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมอัตราตำแหน่ง แหล่งงาน เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการ พสวท. และพิจารณาแนวทางเพื่อเสริมให้การวิจัยของบุคลากรดังกล่าวมีศักยภาพสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

(4) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และเป็นหน่วยงานของบประมาณและจัดส่งไปยัง หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการ ตลอดจนประสานงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ พสวท. เพื่อให้งานของโครงการ พสวท. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารงาน การบริหารงานโครงการ พสวท. ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการดังนี้
คณะที่ 1
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีหน้าที่ดังนี้
1. กำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับหลังสำเร็จการศึกษา
2. เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการ พสวท. ให้บรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในการดำเนินงานโครงการ พสวท. ได้ตามความเหมาะสม

คณะที่ 2
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา มีปลัดหรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
รับผิดชอบดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับ
- การคัดเลือกบุคคลเข้าโครงการ พสวท.
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนในโครงการ พสวท.
- การสนับสนุนส่งเสริมเพื่อการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการสำหรับ นักเรียน ในโครงการ พสวท.
- การพัฒนาบุคลากรที่ร่วมรับผิดชอบดำเนินงานโครงการ พสวท.
- การวิจัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ พสวท.

คณะที่ 3
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา มีปลัดหรือรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ รับผิดชอบดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
- การคัดเลือกบุคคลเข้าโครงการ พสวท.
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับนิสิต นักศึกษาในโครงการ พสวท.
- การสนับสนุนส่งเสริมเพื่อการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ สำหรับ นิสิต นักศึกษาในโครงการ พสวท.
- การพัฒนาบุคลากรที่ร่วมรับผิดชอบดำเนินงานโครงการ พสวท.
- การวิจัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ พสวท.

คณะที่ 4
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีปลัดหรือรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ประสานงานการจัดเตรียมอัตราตำแหน่ง แหล่งงานที่มีการวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาของผู้สำเร็จการศึกษา
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการ พสวท. ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ
3. จัดหาแหล่งทุนอุดหนุนในการศึกษาวิจัย คิดค้นงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติงานแล้วได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างสูงสุด
4. สนับสนุนให้นักวิจัยโครงการ พสวท. ได้เข้าร่วมงานกับนักวิจัยระดับอาวุโสที่มี ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

คณะที่ 5
คณะอนุกรรมการทางวิชาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษา ตามโครงการ พสวท. มีรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิจัยที่สำเร็จ การศึกษาตามโครงการ พสวท.
2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ และจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวิจัยให้แก่นักวิจัย
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ 4. พิจารณามาตรการและแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัย และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ แก่นักวิจัย เพื่อให้สามารถยืนหยัดต่อการทำงานได้
5. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิจัยที่สำเร็จ การศึกษาตามโครงการ พสวท. เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติ ของผู้สมัคร เข้ารับทุน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2547 เพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2548 จำนวน 60 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2547
2. มีผลการเรียนดังนี้ 2.1 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.3 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ขณะศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือ
แข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ หรือระดับภาค
3.2 การสอบแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ หรือระดับเขต
3.3 การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสมบัติตามข้อ 3 นี้ ต้องส่งสำเนาหลักฐานและ/หรือคำรับรองของผู้บริหารโรงเรียนไปแสดงด้วย
4. มีสัญชาติไทย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
7. มีความตั้งใจเข้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูปv 2. เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 100 บาท
3. สำเนาผลการเรียน หรือสำเนาหลักฐานการได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน ตามคุณสมบัติข้อ 3

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในและต่างประเทศระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือเทียบเท่า
3. มีหลักฐานมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแล้ว หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ โดยมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยครั้งสุดท้ายในหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือเทียบเท่า
4. ในระดับปริญญาตรี ต้องเรียนในสาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือธรณีวิทยาเท่านั้น
5. ต้องไม่อยู่ในระหว่างรับทุนอื่นๆ ที่มีเงื่อนไขผูกพัน
6. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพสวท. ระดับอุดมศึกษาเท่านั้น หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครรับทุนการศึกษา โดยขอรับได้ที่สสวท. หรือสำเนาเว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th/dpst 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 10 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาในสาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือธรณีวิทยา หรือหลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ จำนวน 10 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา

ทุน พสวท มีการรับเข้า 3 ระดับ

1. ม.4

2. ปริญญาตรี

3. ปริญญาโท และ เอก

ทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ พสวท. จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ โดยได้รับทุนการศึกษาดังนี้

ระดับ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าหนังสืออ่านประกอบ ค่าเล่าเรียน/ค่าหน่วยกิต

มัธยมศึกษาตอนปลาย 42,000 2,000 ตามที่จ่ายจริง

ปริญญาตรี(ในประเทศ) 48,000 5,000

ปริญญาโท(ในประเทศ)

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 66,000

40,000 10,000

ปริญญาเอก(ในประเทศ) 78,000 15,000

ปริญญาตรีหรือโทหรือเอก(ต่างประเทศ) ตามหลักเกณฑ์ทุนรัฐบาลสำนักงาน ก.พ.
เงื่อนไขและข้อผูกพัน

นักเรียน นักศึกษาโครงการ พสวท. ทุกระดับจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ถ้าต่ำกว่า 3.00 อาจจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน โดยจะต้องชดใช้ทุนหรือไม่ชดใช้ทุนอยู่ที่ดุลยพินิจของอนุกรรมการ ระดับอุดมศึกษา

2. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐเป็นระยะเวลา 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนศึกษาภายในประเทศ และ 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนศึกษาต่อ ต่างประเทศ หากนับเวลาชดใช้ทุนมากกว่า 10 ปี จะกำหนดให้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพียง 10 ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้บุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

1. หน่วยงานวิจัยและพัฒนาหรือหน่วยงานวิชาการขององค์กรต่าง ๆ ในภาครัฐบาล มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มผลผลิตตลอดจนสามารถปรับปรุงเทคโนโลยี ที่ได้รับการถ่ายทอดจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศเพื่อลดการพึ่งพาและนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

2. เกิดการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ประดิษฐกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของประเทศ

3. ประเทศชาติไม่ขาดแคลนอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มีความสามารถชั้นนำทางด้านงานวิจัย และการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้แก่ เยาวชนไทยในอนาคต โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ศึกษาทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ขั้นตอนการสมัคร และ การสอบ

สถานที่ขอข้อมูลและรับใบสมัคร
1.โรงเรียนที่ศึกษาอยู่
2.สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดและสามัญศึกษากรุงเทพมหานครที่ผู้สมัครสอบศึกษาอยู่
3.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 924 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 - 2392 - 4021 ต่อ 2308-2318

ช่วงเวลารับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ?25 สิงหาคม 2546
เงื่อนไขการสมัคร
นักเรียนมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้เพียงแห่งเดียว คือ โครงการ พสวท. หรือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
การกำหนดว่าผู้สมัครสอบมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ พสวท. ของศูนย์โรงเรียนใดให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาค/จังหวัด(เขตพื้นที่การศึกษา) ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. ที่ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์

1. ภาคกลาง
1.1 กรุงเทพมหานคร (2 ? 4)
1.2 ลพบุรี (117-118) อุทัยธานี (170) สระบุรี (143-144) พระนครศรีอยุธยา (81-82) สิงห์บุรี (145) อ่างทอง (162) และชัยนาท(25)
1.3 ชลบุรี (23-24) จันทบุรี (18-19) ฉะเชิงเทรา (20-21) ตราด(42) นครนายก(45)ปราจีนบุรี(78) ระยอง(113-114) และสระแก้ว(141-142) เลือกสมัครสอบเข้าศูนย์โรงเรียนต่อไปนี้ได้เพียงศูนย์เดียว เท่านั้น
(1) ศูนย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
(2) ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
(3) ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
2. ภาคกลาง

2.1 นนทบุรี (64-65) ปทุมธานี (74-75) นครปฐม (46-47) สมุทรสาคร(140) และสมุทรปราการ(137-138)
2.2 ราชบุรี (115-116) สมุทรสงคราม(139) เพชรบุรี (92-93) สุพรรณบุรี(148-150) กาญจนบุรี (5-7) และประจวบคีรีขันธ์(76-77) เลือกสมัครสอบเข้าศูนย์โรงเรียนต่อไปนี้ได้เพียงศูนย์เดียว เท่านั้น
1. ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
2. ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

3. ภาคเหนือ
3.1 พิษณุโลก(89-91) นครสวรรค์(61-63) เพชรบูรณ์(94-96) อุตรดิตถ์ (168-169)พิจิตร(87-88) ตาก(43-44) กำแพงเพชร(11-12)
และสุโขทัย (146-147)
3.2 เชียงใหม่(35-39)เชียงราย (31-34) ลำพูน(122-123)แพร่(97-98) ลำปาง (119-121)น่าน(68-69)แม่ฮ่องสอน(103-104) และพะเยา(83-84)ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1 ขอนแก่น (13-17) อุดรธานี(164-167) หนองคาย(157-159)
เลย(124-125) สกลนคร(130-132) และหนองบัวลำภู(160-161)
4.2 อุบลราชธานี (171-175)นครพนม (48-49)กาฬสินธุ์ (8-10) มหาสารคาม (100-101) ร้อยเอ็ด (109-111) ยโสธร (105-106) มุกดาหาร (102) และอำนาจเจริญ (163)
4.3 นครราชสีมา (50-56) ชัยภูมิ (26-28) บุรีรัมย์ (70-73)
สุรินทร์ (154-156) และศรีสะเกษ (126-129)
ศูนย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

5. ภาคใต้
5.1 ยะลา(107-108)ปัตตานี(79-80)นราธิวาส(66-67)และสตูล(136)
5.2 สงขลา(133-135)พัทลุง(86) นครศรีธรรมราช (57-60)
สุราษฎร์ธานี(151-153) และชุมพร(29-30)
5.3 ภูเก็ต(99) ตรัง(40-41) กระบี่(1) พังงา (85) และระนอง(112)

ศูนย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

* ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้อ่านประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วิธีการสมัคร

1. โครงการ พสวท. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ผู้สมัครต้องเลือกสมัครสอบเข้าเพียงแห่งเดียวเท่านั้น และกรอกใบสมัครพร้อมทั้งเตรียมหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน นำใบสมัคร ให้ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่/ผู้ปกครอง รับรองผลการเรียน ความประพฤติ โดยการประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญแล้วยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ พร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 100 บาท ณ โรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2546
2. ขอให้ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่ของแต่ละโรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก ใบสมัครและหลักฐาน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2546 ทั้งนี้จะยึดตราประทับบนซองจดหมายเป็นสำคัญ โดย
2.1 โรงเรียนในต่างจังหวัดและเขตปริมณฑล ส่งไปยัง ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด(สศจ.) ของแต่ละจังหวัด ที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
2.2 โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ส่งไปยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) หรือโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตามที่นักเรียนสมัครสอบเข้าและแจ้งไว้ในใบสมัคร
3. สามัญศึกษาจังหวัด และโรงเรียนในข้อ 2.2 จะส่งบัตรประจำตัวสอบของผู้สมัครสอบ ไปยังโรงเรียนที่ผู้สมัครสอบศึกษาอยู่ต่อไป

ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ครบถ้วนว่ามีสิทธิ์สมัครสอบหรือไม่ หากพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้

การสอบคัดเลือก

ดำเนินการคัดเลือกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1.สอบข้อเขียน ณ สถานที่ที่นักเรียนสมัครสอบ คือที่คณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดของแต่ละจังหวัด โรงเรียน
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) หรือโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กำหนด

โดยดำเนินการสอบพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2546 เวลา 08.30 - 15.00 น. รายละเอียดดังนี้

ภาคเช้า (08.30-11.00น.) ? วิชาคณิตศาสตร์ (ครอบคลุมเนื้อหาวิชาของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ? 2 และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1)

ภาคบ่าย (12.30-15.00น.) - วิชาวิทยาศาสตร์ (ครอบคลุมเนื้อหาวิชาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1)

การตอบข้อสอบในกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ให้ใช้ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB หรือเบอร์ 2 เท่านั้น นอกนั้นใช้ปากกาลูกลื่น นักเรียนจะต้องจัดเตรียมทั้งดินสอดำ ปากกาลูกลื่น และยางลบมาเอง

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน
ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2546 ณ สถานที่ต่อไปนี้
1.โรงเรียนที่ผู้สมัครสอบศึกษาอยู่
2.สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดของแต่ละจังหวัด และสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
3.ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. 7 ศูนย์
4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2. สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2547 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน
ให้มาสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ณ ศูนย์โรงเรียน ในโครงการ พสวท. ที่สมัครสอบไว้

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 ณ สถานที่ต่อไปนี้
1. โรงเรียนที่ผู้สอบข้อเขียนผ่านกำลังศึกษาอยู่
2. สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดของแต่ละจังหวัด โรงเรียนที่สมัครสอบ และสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. 7 ศูนย์
4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
1. ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศไว้ และเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2546 จึงจะรับเข้าเป็น นักเรียนในโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามโปรแกรมเสริม และกิจกรรมพิเศษของโครงการ พสวท. ซึ่งทางโรงเรียนที่เป็นศูนย์ หรือ สสวท. จัดขึ้นสำหรับนักเรียนในโครงการพสวท. อย่างสม่ำเสมอ
3. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการ พสวท. กำหนด

การรายงานตัวและสถานศึกษา
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ พสวท. ต้องไปรายงานตัว โดยมี บิดา และมารดาเป็นผู้นำไปมอบตัว เพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษา และศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์โรงเรียนที่สมัครเข้าศึกษาได้แก่

1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 110 ซอยรามคำแหง 43/1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 32/11 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
3. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
4. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
5. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
6. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
7. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วัน และเวลา รายงานตัวและมอบตัว เพื่อเป็นนักเรียนในโครงการ พสวท. นั้น ทางศูนย์โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
ในวันประกาศผลการสอบคัดเลือก สำหรับนักเรียนที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อไปเรียน ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์ หากมีความต้องการให้โครงการจัดหาที่พักอาศัย ทางโรงเรียนที่เป็นศูนย์ยินดีจัดหาหอพักให้พร้อมทั้งจัดอาจารย์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและเป็นผู้ปกครอง โดยนักเรียนจะต้องเสียค่าหอพักเอง

เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้ทุน จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมสูงสุดลงมาตามลำดับเท่าจำนวนทุนที่กำหนด
2. คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาผู้ที่เหมาะสมลำดับถัดไปจากจำนวนทุนที่กำหนดเพื่อสำรองไว้พิจารณาให้เป็นผู้รับทุนแทนในกรณีที่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน
3. การตัดสินการคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ถือเป็นที่สิ้นสุด
การเพิกถอนการให้ทุน
1. ผู้ได้ทุนไม่ผ่านการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการแพทย์ของสำนักงาน ก.พ. ยกเว้นกรณีผู้ที่กำลังศึกษา ณ ต่างประเทศอยู่แล้ว
2. มีความประพฤติเสื่อมเสีย
3. หลีกเลี่ยงการทำสัญญาตามที่โครงการ พสวท.กำหนด
4. ไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้วโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2545 กรณีมีเหตุผลความจำเป็น คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา อาจพิจารณายกเว้นเป็นรายๆ ไป

การติดต่อ และ เบอร์โทร

ศูนย์โครงการ พสวท. ปัจจุบัน

ฃศูนย์โรงเรียน ภาคกลางและ กทม.
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สามเสนวิทยาลัย
ศรีบุณยานนท์
พระปฐมวิทยาลัย ศูนย์มหาวิทยาลัย ภาคกลางและ กทม.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคเหนือ
ยุพราชวิทยาลัย ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แก่นนครวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคใต้
หาดใหญ่วิทยาลัย ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่
1. ฝ่ายแนะแนวการศึกษา หรือหมวดวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนที่ผู้สมัครสอบศึกษาอยู่
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัดที่ผู้สมัครสอบศึกษาอยู่
3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2309 - 2318 http://www.ipst.ac.th/dpst


ผู้ที่สนใจสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้โดยตรงหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง
หัวหน้าสาขา พสวท. และ สควท.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เลขที่ 942 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1112,1114-6