การกล่าวถึงอนาคต...

  โดย  พัทธนันท์ กฤดิบวร (นักเรียนทุนฮาวาย & ศิษย์เก่าเตรียมฯรุ่น60)

Verb Tenses (Future Tenses) PART I
“เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด”
...ตอน การกล่าวถึงอนาคต...

กลับมาอีกครั้งกับการเรียนภาษาอังกฤษให้ง่ายกับ English Corner ฉบับนี้จะพูดถึง Future Tense ซึ่งมืทั้งหมด 4 รูปด้วยกันนะคะ ได้แก่ Simple Future, Future Progressive, Future Perfect และ Future Perfect Progressive ในฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการใช้  Future Tenses  ทั้ง 2 รูปคือ Simple Future, Future Progressive (เนื่องจากหน้ากระดาษของพี่ไม่พอเขียนให้หมดในฉบับนี้...ยิ้ม) เอาเป็นว่าในฉบับหน้าเราจะมาเก็บตกส่วนที่อุ๊บอิ๊บกันไว้เกี่ยวกับ Future Tense อีก 2 รูปที่เหลือ ซึ่งได้แก่ Future Perfect และ Future Perfect Progressive ก็ขอฝากให้น้อง ๆ อ่านเยอะ ๆ และหมั่นทำแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ไปใช้กันบ่อย ๆ นะคะ จะได้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง เวลาจะเขียนภาษาอังกฤษหรือต้องการที่จะกล่าวถึงเรื่องราวในอนาคตก็ดึง Future Tense ไปใช้กันเยอะ ๆ นะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
1. Simple Future
โครงสร้าง

Subject
+ auxiliary verb
(will)

+ main verb
(base form)

ประธาน +   กริยาช่วย  (will) + กริยาหลักช่อง 1

ดังตัวอย่าง

 

ประธาน

กริยาช่วย

 

กริยาหลักช่อง 1

 

+

I

will

 

open

the door.

+

You

will

 

finish

before me.

-

She

will

not

be

at school tomorrow.

-

We

will

not

leave

yet.

?

Will

you

 

arrive

on time?

?

Will

they

 

want

dinner?


การใช้
• ใช้กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จะมีคำบอกเวลาอนาคตกำกับอยู่ด้วย
They will finish the work tomorrow.
He will arrive next Saturday
Where will you be this time next year.
I'll be in London tomorrow.
Will you be at work tomorrow?
• ใช้ในการพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่มีแผนที่จะพูดมาก่อน
Hold on. I'll get a pen.
We will see what we can do to help you.
Maybe we'll stay in and watch television tonight.
• มักจะใช้ Simple Future Tense กับคำกริยา to think
I think I'll go to the gym tomorrow.
I think I will have a holiday next year.
I don't think I'll buy that car.
• ใช้ในการพูดทำนองทำนายการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต
It will rain tomorrow.
People won't go to Jupiter before the 22nd century.
Who do you think will get the job?
The movie "Troy " will win several Academy Awards.
It will rain tomorrow.
• ใช้กับสถานการณ์แสดงการสมัครใจ เสนอตัวทำ
Will someone open the window for me?"
"I'll do it!"
I'm really hungry.  I'll make some sandwiches.
I'm so tired. I'm about to fall asleep. I'll get you some coffee.
• การใช้ Will และ Shall 
ถ้าต้องการแสดงอนาคต        ใช้  will กับประธานทุกคำ
ถ้าต้องการแสดงความตั้งใจ  ใช้ shall กับประธานทุกคำ เช่น
I will come to the party.
I shall be disappointed
ประโยคที่มีความหมายเป็นอนาคต อาจไม่จำเป็นต้องใช้ will หรือ shall แต่ใช้รูปอื่นแทนได้ เช่น
We'll fly  tomorrow.
ใช้รูป : Present Simple    เช่น  We fly tomorrow.
ใช้รูป : Present Progressive เช่น  We are flying tomorrow.
ใช้รูป : going to เช่น  We are going to fly  tomorrow.
ใช้รูป :  is to, are to เช่น The Prime Minister is to visit Japan.
2. Future Progressive (Continuous)
โครงสร้าง
 

Subject
+ auxiliary verb
(will)

+ auxiliary verb
(be)

+ main verb
(Present Participle)

ประธาน +   กริยาช่วย  (will) + กริยาช่วย  ( be)+ กริยาหลัก+ ing

ดังตัวอย่าง

 

ประธาน

กริยาช่วย

 

กริยาช่วย

กริยาหลัก+ing

 

+

I

will

 

be

working

at 10 am.

+

You

will

 

be

lying

on a beach tomorrow.

-

She

will

not

be

using

the car.

-

We

will

not

be

having

dinner at home.

?

Will

you

 

be

playing

football?

?

Will

they

 

be

watching

TV?


 การใช้ 
• ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่า ณ เวลาหนึ่งในอนาคต จะมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งกำลังดำเนินอยู่   ในประโยคจะมีคำบอกเวลา ณ จุดหนึ่งในอนาคตกำกับอยู่ด้วยเสมอ   เป็นการใช้เพื่อเน้นการกระทำที่กำลังดำเนินในอนาคต
I will be playing tennis at 10 am tomorrow.
He will be studying at the US next year.
At midnight tonight, we will still be driving through the desert
• ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งเกิดไม่พร้อมกัน
We'll be having dinner when the film starts.
Take your umbrella. It will be raining when you return.
When your plane arrives tonight, I will be waiting for you.