เตรียมเรียนปริญญาโท

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสาร การศึกษาอัพเกรดกับวิชาการดอทคอม
ที่มา : นิตยสารการศึกษาอัพเกรด

ปีที่ 2 ฉบับที่ 111 ประจำวันที่ 11-24 ธันวาคม 2551
ดร.นลินี ทวีสิน  ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี)

          ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2551–มกราคม พ.ศ.2552 เป็นช่วงที่รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาหลายคนอาจเตรียมตัวตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2551 สำหรับการเลือกเรียนคณะใด หรือมหาวิทยาลัยใด แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ การเข้าใจปรัชญาการเรียนในแต่ละระดับอย่างถูกต้อง กล่าวคือ เรียนปริญญาตรีเพื่อสำรวจพรมแดนความรู้ ส่วนปรัชญาการเรียนในระดับปริญญาโทนั้นคือ การสอนให้นักศึกษาทำวิจัย เพื่อเชื่อมต่อไปสู่การเรียนปริญญาเอก ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เรียนต้องหาองค์ความรู้ใหม่

          บทความนี้เป็นการเสนอประเด็นให้นักศึกษาได้เตรียมตัวและมุ่งพัฒนาตนเองให้สามารถประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ดังนี้


การเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

          เพื่อรองรับปรัชญาการศึกษาต่อระดับปริญญาโท นักศึกษาที่จบปริญญาตรีควรมีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนี้ 

          ตั้งโจทย์ทำวิทยานิพนธ์ล่วงหน้า ควรเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้มีความมุมานะที่จะศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

          เข้าใจการเรียนแบบสหวิทยาการ นักศึกษาควรมองภาพมุมกว้างที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ เช่น เรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ ควรจะเชื่อมโยงกับสาขาการศึกษา ประชากรศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางวิชาการในสาขาที่เรียนอย่างแม่นยำ กล่าวคือ มีความรู้ลึกในสาขาวิชาที่เรียน สามารถใช้เครื่องมือในการทำวิจัย ขณะเดียวกัน สามารถเรียนรู้ข้ามสาขาได้

                                        

          ฝึกความรู้และทักษะที่สำคัญต่อการศึกษาค้นคว้า อาทิ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี ทั้งการอ่าน การเขียน เพื่อสามารถเข้าถึงความรู้ที่บันทึกไว้ในภาษาอังกฤษได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด และทักษะการคิด อาทิ คิดเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงสังเคราะห์ คิดเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ

การวางแผนระหว่างการศึกษามุ่งทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ

           นอกจากการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หัวใจของการศึกษาระดับปริญญาโทคือ การทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งการทำวิทยานิพนธ์ที่ดีนั้นมีลักษณะ ดังนี้

          ค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ที่คอยดูแลการทำวิจัยของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า ตั้งแต่การกำหนดทิศทางหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ดี ซึ่งอาจจะดีกว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก การสำทฤษฎีและรายงานการวิจัยที่มีนักวิจัยอื่น ๆ ได้ศึกษามาก่อน รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องของกระบวนการทำวิจัย ดังนั้น การมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เรียนจริง  ๆ นอกจากจะทำให้การทำวิทยานิพนธ์สำเร็จลุลวงไปด้วยดีแล้ว ยังช่วยให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

          วางแผนและกำหนดช่วงเวลาที่จะทำวิทยานิพนธ์ชัดเจน สิ่งที่เป็นปัญหานักศึกษาปริญญาโทมากที่สุดคือ การทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จทันเวลา จึงมักมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษา เนื่องจากส่งวิทยานิพนธ์ไม่ทัน ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว นักศึกษาทุกคนต้องวางแผนการทำวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน กำหนดตารางเวลาสำหรับการหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การสำรวจวรรณกรรม การลงพื้นที่ และกระบวนการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การเผื่อเวลาสำหรับการแก้ไข จากนั้น นักศึกษาต้องคับตัวเองให้ตามเวลาที่กำหนด

          มุ่งเรียนรู้เครื่องมือวิจัยเพื่อทำวิจัยเป็น การเรียนรู้เครื่องมือและวิธีวิจัย (tools and methodologies) เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยผู้เรียนควรมีทัศนคติและความใส่ใจมุ่งมั่นที่จะไม่ใช่แค่รู้การวิจัย แต่สามารถทำวิจัยเป็นด้วย เข้าใจกระบวนการทำวิจัยที่แท้จริง ก่อนการทำวิทยานิพนธ์ และนำไปประยุกต์ใช้จริง

สังสรรค์ทางปัญญานอกชั้นเรียน

          การศึกษาระดับปริญญาโทจะได้ประโยชน์ยิ่ง ควรเน้นการสังสรรค์นอกชั้นเรียนที่หลากหลายร่วมด้วย เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อคิดเห็น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้และแนวคิดจากกลุ่มคนที่หลากหลาย อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อน กลุ่มคนในชมรม การไปร่วมเวทีสัมมนาตามหัวข้อที่ตนสนใจ หรือจากการพูดคุยหรือร่วมจัดทำโครงการสู่ชุมชนหรือสังคม เป็นต้น อันจะได้รับมุมมองทางความคิดที่แตกต่าง มีประสบการณ์จริง พัฒนาความมั่นใจและภาวะผู้นำ และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้เปิดสู่โลกกว้างได้

          การศึกษาต่อระดับปริญญาโทให้ประสบความสำเร็จ เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษา การมีความชัดเจนและมีการวางแผนอย่างชัดเจนในระหว่างการศึกษา ประกอบกับการสนับสนุนที่ดีของมหาวิทยาลัย ภายใต้ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้คุณค่าของการเป็นมหาบัณฑิตด้อยลง แต่เป็นเครื่องหมายหรือเป็นตราประทับที่รับรองความเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริง