สิทธิเด็ก

เด็กๆ มีสิทธิไหมคร้าบ เด็กๆ มีสิทธิไหมครับ...

วันเด็กของปี 2552 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ว่า "ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี" แล้วทราบสิทธิของเด็กบ้างหรือไม่ ว่าเด็กๆ มีสิทธิอะไรกันบ้าง

ก่อนอื่น มาทราบกันก่อนว่า “เด็ก” หมายถึงอะไร

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก และใน พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน ด้วยเช่นกัน
ในอนุสัญญาดังกล่าว ได้ให้คำนิยาม “เด็ก” ไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้น ตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น”สิทธิเด็กมีอะไรบ้าง

อนุสัญญาฉบับดังกล่าวระบุรายละเอียดของสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ไว้ว่าทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตน ได้แก่
1. สิทธิในการดำรงชีวิต หรือสิทธิพื้นฐานทั่วไปของเด็ก ครอบคลุมสิทธิในการมีชีวิตอยู่ สิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน สิทธิที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีพอ รวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ
2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศ การใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือพัฒนาการของร่างกาย สมอง จิตใจ  ศีลธรรมและสังคมของเด็กจากการถูกทรมานหรือถูกลงโทษ หรือการกระทำในลักษณะที่โหดร้าย ตลอดจนการปกป้องคุ้มครองเด็กที่มีชีวิตอยู่ในภาวะยากลำบาก เช่น เด็กพิการ เด็กผู้ลี้ภัย เด็กกำพร้า เป็นต้น
3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา ครอบคลุมถึงสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อน สิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม สิทธิที่จะได้รับการศึกษาทุกประเภททั้งในและนอกระบบโรงเรียน และสิทธิที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่เพียงพอกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ศีลธรรมและสังคม
4. สิทธิในการมีส่วนร่วม ครอบคลุมสิทธิในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีในทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบต่อตัวเอง สิทธิในการแสดงออกและได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงทัศนะของเด็กจะต้องมีการให้ความสำคัญอย่างเหมาะสม
                                                
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับเด็กในประเทศไทย ยังคงมีอยู่มากเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาด้านการขาดแคลนอาหาร การขาดโอกาสทางการศึกษา การลักลอบค้าเด็ก การใช้แรงงานเด็ก และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากเด็ก  นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้เด็กประสบปัญหาเพิ่มเติม เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการค้าประเวณี การติดเชื้อเอชไอวี และอัตราการตายของเด็กจากอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องดูแลเด็กกันให้ดีกว่านี้ เพื่อให้เด็กในวันนี้ เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า