สร้างพื้นฐานการออม “ออมทรัพย์วันละบาท” เครือข่ายธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนาคตที่มั่นคงของชาวบ้านในชุมชน

ภายใต้ความร่วมมือจากวารสารบ้านใกล้เรือนเคียงกับวิชาการดอทคอม
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


            การวางแผนใช้เงินอย่างมี เหตุผล  รู้จักประหยัดควบคู่ไปกับการออม   เป็นสิ่งที่ทุกคนควรฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัย   ซึ่งการออมทรัพย์นั้น ก็คือการสะสมเงินหรือเก็บรายได้ในปัจจุบัน  ไว้ใช้จ่ายอนาคตหรือยามฉุกเฉิน   และเป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงในชีวิต

          ดังเช่นชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง ที่มีการจัดทำโครงการธนาคารเศรษฐกิจพอเพียง โครงการธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงเครื่องข่ายเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  และโครงการออมทรัพย์วันละบาท เพื่อสร้างพื้นฐานให้ชาวบ้านในชุมชน   ได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อให้รู้จักการอดออม และเกิดความสามัคคีกันขึ้นในกลุ่มของแต่ละชุมชน

          “ออมทรัพย์วันละบาท” โครงการดีๆ ที่เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มกราคม 2552 มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกรู้จักประหยัดและรู้จักการออมอย่างมีระเบียบ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างขบวนการเรียนรู้ร่วมกัน   พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน   รวมถึงส่งเสริมสถาบันการเงินของชุมชน   ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 2,000 คนกระจายอยู่ในหลายชุมชนของเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลเมือมาบตาพุด และเกือบเป็นเครือข่ายของธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

          สำหรับธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงเครื่องข่ายเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษาบน 2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 150 คน   มียอดเงินออมสะสมกว่า 140,000 บาท มีเงินค่าบำรุง (ดอกเบี้ย) 12,202 บาท และเงินสมบทสวัสดิการ 48,030 บาท โดยเงินสมทบสวัสดิการนั้นจะนำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในกรณีเสียชีวิต หรือเจ็บป่วย เป็นต้น ในส่วนของการออมเงินในกลุ่มได้ตกลงร่วมกันให้มีการออมทุกวันที่ 22 ของเดือน เดือนละ 30 บาทเท่านั้น

          ส่วน “ธนาคารเศรษฐกิจ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เริ่มแรกมีสมาชิกเข้าร่วมเพียง 85 คน จนกระทั่งในปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกมากถึง 879 คน มียอดเงินออมประมาณ 2,394,800 บาท และมีเงินสวัสดิการอยู่ประมาณ 180,300 บาท โดยการออมทรัพย์ของธนาคารเศรษฐกิจฯ ระบุให้มีการออมในวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน   ที่อาคารทับทิมสยาม โรงแรมก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. ซึ่งจะมีการเปิดรับสมาชิกใหม่ในเดือนสิ่งหาและเดือนกันยา 2552 นี้ หากท่านใดสมใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการดีๆ มุ่งเน้นการออม และมีสวัสดิการแล้วละก็ สามารถมาสมัครได้เลย

          วัตถุประสงค์ของธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการออมทรัพย์วันละบาทนั้น   มีความคล้ายคลึงกัน   คือมุ่ง เน้นการออมทรัพย์เป็นหลักซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดี   ที่ปลูกฝังให้ชาวบ้านหรือจักอดออม   และยังเป็นการสร้างความสามัคคีกันภายในชุมชนที่จะได้มีกิจกรรมร่วมกัน   ตลอดจนสามารถนำเงินออมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการมีกองทุน สวัสดิการเพื่อพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

         การออม   ไม่ว่าจะเป็นการออมรูปแบบใด แค่เชื่อว่าได้ออมก็นับว่าเป็นสิ่งดีแล้ว