โมเดลชุมชนต้นแบบ สู่ชุมชนที่ยั่งยืน

โมเดลชุมชนต้นแบบ สู่ชุมชนที่ยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของวารสารพลังไทย และ วิชาการ.คอม
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


          ‘พลังงาน   สร้างพลังงาม’  ถ้อยประโยคที่สวยงามกินใจ บ่งบอกได้ถึงความตระหนักรู้และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของปตท. นอกเหนือจากการสร้างพลังงานเพื่อสังคมและประเทศ

          ถ้าย้อนไปดูตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมาปตท. ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ให้เติบโตไปพร้อมๆ กับกลุ่ม ปตท. มาอย่างต่อเนื่อง   ตั้งแต่การบริจาคเพื่อสาธารณกุสล ให้ทุนการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมกีฬาและศิลปะวัฒนธรรม   ไปจนถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนการผลิตน้ำมันไร้สารตะกั่ว และโครงการขนาดใหญ่ เช่น ปูลกป่า 1 ล้านไร่   เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องด้วยโครงการลูกโลกสีเขียว หลังจากนั้นยังคงเดินหน้าส่งเสริมการดูแลรักษาป่าป้องกันไฟป่า ยุวชน ปตท. รักษาป่าและโครงการหมู่บ้าน ปตท. พัฒนารวมถึงโครงการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในสังคมได้ตระหนักถึงการจะรักษาป่าให้อยู่ รอดได้นั้น   มิใช่แค่การปลูกป่าแล้วทิ้งไว้   แต่ต้องปลุกป่าในใจคนเพื่อให้เกิดจิตอาสาช่วยกันดูแลให้เป็นรูปธรรมอย่างถึง ที่สุด  โดยต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคนให้มีความรู้ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงวิถีทางการดำรงชีวิตของตนที่อยู่ท่ามกลางกระแส โลกาภิวัตน์ และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ หรือแม้แต่สังคมที่เปลี่ยนไปเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าและยังยื่น

          ปตท. จึงน้อมนำแนวทางพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ โดยเริ่มต้นจาก “การสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ร่วมกับตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการดูแลรักษาป่า 30,000 ไร่ และนอกจากนี้ ปตท. ได้ดำเนินโครงการ “84 ตำบลเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมกับจัดทำเป็นแบบจำลอง (model) เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่เป้าหมาย เพื่อนำมาใช้เป็นแกนหลักในการทำงานอันประกอบด้วย

- หนึ่ง การวิเคราะห์ชุมชน เพื่อให้รู้จัก ตัวเองว่ามีสถานะอย่างไร เช่น สุข ทุกข์ รายได้ ทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมสู่การทำแผนชุมชนว่าควรจะพัฒนาอย่างไร และด้านใด

- สอง ทักาะชุมชน   เพื่อค้นหาศักยภาพในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความถนัดและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น

- สาม สำรวจทรัพยากรในชุมชน เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ ดิน น้ำ ฯลฯ รวมไปถึงจำนวนครัวเรือน เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำโครงการโดยมีทรัพยากรเป็นทุนภายใต้การพึ่งพาตนเอง

- สี่ หาแนวทาง ประหยัดพลังงาน  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งครัวเรือนและชุมชน   ก่อนพํฒนาไปสู่พลังงานทางเลือกจากภายในชุมชน หรือพลังงานชุมชน เช่น ถ่าน ไม้ น้ำ และอื่นๆ

- ห้า ตระหนักต่อการดำรงชีวิตอย่างเกื้อกลูต่อสิ่งแวดล้อม

- หก เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนให้ใช้เงินที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรุ้การออมควบคู่ไปกับการพัฒนาส่วนอื่นๆ ด้วย

- เจ็ด ดึงสถาบัน และบุคคากรที่เกี่ยวข้อ เช่น โรงเรียน ครู และนักเรียนมาทำหน้าที่ผลิตและการบริหารจัดการความรู้ในท้องถิ่น   แล้วนำมาเพิ่มทักษะ ประยุกต์เป็นเทคนิคการเรียนการสอนทั่วชุมชน

- แปด สร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจระหว่างการพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องกำกับการทำงาน

          ทั้ง 8 เป้าหมายเป็นส่วนสำคัญของโมเดลชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ ปตท. เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วจะนำพาครอบครัวไปสู่ความสุขและกายอยู่ร่วมกันอย่าง ยั่งยืนในแบบของ ปทต. ที่ว่า “พลังงาน สร้างพลังงาม”อย่างแน่นอน

tags :

บทความอื่นๆ

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด new post

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour:  ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?