โมเดลชุมชนต้นแบบ สู่ชุมชนที่ยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของวารสารพลังไทย และ วิชาการ.คอม
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


          ‘พลังงาน   สร้างพลังงาม’  ถ้อยประโยคที่สวยงามกินใจ บ่งบอกได้ถึงความตระหนักรู้และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของปตท. นอกเหนือจากการสร้างพลังงานเพื่อสังคมและประเทศ

          ถ้าย้อนไปดูตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมาปตท. ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ให้เติบโตไปพร้อมๆ กับกลุ่ม ปตท. มาอย่างต่อเนื่อง   ตั้งแต่การบริจาคเพื่อสาธารณกุสล ให้ทุนการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมกีฬาและศิลปะวัฒนธรรม   ไปจนถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนการผลิตน้ำมันไร้สารตะกั่ว และโครงการขนาดใหญ่ เช่น ปูลกป่า 1 ล้านไร่   เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องด้วยโครงการลูกโลกสีเขียว หลังจากนั้นยังคงเดินหน้าส่งเสริมการดูแลรักษาป่าป้องกันไฟป่า ยุวชน ปตท. รักษาป่าและโครงการหมู่บ้าน ปตท. พัฒนารวมถึงโครงการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในสังคมได้ตระหนักถึงการจะรักษาป่าให้อยู่ รอดได้นั้น   มิใช่แค่การปลูกป่าแล้วทิ้งไว้   แต่ต้องปลุกป่าในใจคนเพื่อให้เกิดจิตอาสาช่วยกันดูแลให้เป็นรูปธรรมอย่างถึง ที่สุด  โดยต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคนให้มีความรู้ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงวิถีทางการดำรงชีวิตของตนที่อยู่ท่ามกลางกระแส โลกาภิวัตน์ และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ หรือแม้แต่สังคมที่เปลี่ยนไปเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าและยังยื่น

          ปตท. จึงน้อมนำแนวทางพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ โดยเริ่มต้นจาก “การสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ร่วมกับตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการดูแลรักษาป่า 30,000 ไร่ และนอกจากนี้ ปตท. ได้ดำเนินโครงการ “84 ตำบลเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมกับจัดทำเป็นแบบจำลอง (model) เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่เป้าหมาย เพื่อนำมาใช้เป็นแกนหลักในการทำงานอันประกอบด้วย

- หนึ่ง การวิเคราะห์ชุมชน เพื่อให้รู้จัก ตัวเองว่ามีสถานะอย่างไร เช่น สุข ทุกข์ รายได้ ทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมสู่การทำแผนชุมชนว่าควรจะพัฒนาอย่างไร และด้านใด

- สอง ทักาะชุมชน   เพื่อค้นหาศักยภาพในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความถนัดและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น

- สาม สำรวจทรัพยากรในชุมชน เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ ดิน น้ำ ฯลฯ รวมไปถึงจำนวนครัวเรือน เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำโครงการโดยมีทรัพยากรเป็นทุนภายใต้การพึ่งพาตนเอง

- สี่ หาแนวทาง ประหยัดพลังงาน  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งครัวเรือนและชุมชน   ก่อนพํฒนาไปสู่พลังงานทางเลือกจากภายในชุมชน หรือพลังงานชุมชน เช่น ถ่าน ไม้ น้ำ และอื่นๆ

- ห้า ตระหนักต่อการดำรงชีวิตอย่างเกื้อกลูต่อสิ่งแวดล้อม

- หก เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนให้ใช้เงินที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรุ้การออมควบคู่ไปกับการพัฒนาส่วนอื่นๆ ด้วย

- เจ็ด ดึงสถาบัน และบุคคากรที่เกี่ยวข้อ เช่น โรงเรียน ครู และนักเรียนมาทำหน้าที่ผลิตและการบริหารจัดการความรู้ในท้องถิ่น   แล้วนำมาเพิ่มทักษะ ประยุกต์เป็นเทคนิคการเรียนการสอนทั่วชุมชน

- แปด สร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจระหว่างการพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องกำกับการทำงาน

          ทั้ง 8 เป้าหมายเป็นส่วนสำคัญของโมเดลชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ ปตท. เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วจะนำพาครอบครัวไปสู่ความสุขและกายอยู่ร่วมกันอย่าง ยั่งยืนในแบบของ ปทต. ที่ว่า “พลังงาน สร้างพลังงาม”อย่างแน่นอน