บริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณข้อมูล ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วารสารข่าวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิชาการดอทคอม
www.acc.chula.ac.th


 

บริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปัจจุบัน สิ่งที่ส่งผลสำคัญต่อการเรียนรู้ในชีวิตมหาวิทยาลัย คือ ความสามารถในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนในโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของประเทศอย่าง CBS หรือ Chulalongkorn Business School  ซึ่งสิ่งที่จะทำให้นิสิตมีศักยภาพสูงสุด คือ เวทีที่เปิดให้นิสิตได้นำความรู้ธุรกิจที่มีอยู่ มาใช้อย่างเต็มที่ ภายใต้การดำเนินการธุรกิจจริง

ทำให้เกิดโครงการที่มีแนวคิดว่า “โครงการฝึกงาน ในรูปแบบการดำเนินงานแบบธุรกิจจริง”

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแห่งอนาคต อย่างเช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากต่อการก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วเติบโตอย่างแข็งแรง และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับการพัฒนาประเทศไทย จึงได้เกิดโครงการบริษัทจำลองในรูปแบบใหม่ ที่มีแนวคิดผสมผสานระหว่างแนวความคิดเบื้องต้นจาก CBA หรือโครงการฝึกงานบริษัทจำลอง จุฬาฯ ที่ทุกคนคุ้นเคย จึงเปลี่ยนเป็น CBA Plus หรือ บริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตได้เข้ามาฝึกดำเนินธุรกิจจริง ภายใต้การดำเนินงานที่มีจริยธรรม และเตรียมนิสิตให้พร้อมต่อธุรกิจแห่งอนาคต

CBA Plus ดำเนินธุรกิจในรูปของที่ปรึกษาด้านการตลาด คือ จัดทำแผนการตลาดให้กับลูกค้าผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ Partner ผู้กำลังประสบปัญหาอยู่ในอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตในประเทศไทย เพราะขาดความรู้ทางด้านธุรกิจ ซึ่ง CBA Plus จะเข้าไปเติมเต็มด้านนี้ ในฐานะที่เป็นนิสิต CBA หรือ โรงเรียนธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยนั่นเอง

โครงการนี้จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบัน ยังไม่มีโครงการบริษัทจำลองของมหาวิทยาลัยไหน เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานฝากขายแบบเดิมๆ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแห่งโลกอนาคตอย่าง CBA Plus
ความเป็นมาของ บริษัท นวัตกรรมจำลอง จุฬาฯ

(ข้อมูลจาก
http://cbaplus2009.igetweb.com/index.php)


บริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือแต่เดิมคือบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBA) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นโครงการฝึกงานนิสิตในรูปแบบธุรกิจจริงภายใต้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งมีการดำเนินการ และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานทั้งในด้านความรู้ประกอบกับมุมมองเชิงธุรกิจ ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ โดยบริษัทจำลอง จุฬาฯ ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทุกๆปี มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ระหว่างรุ่นสู่รุ่น ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่าผู้มีประสบการณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน
ในอดีตบริษัทจำลอง  จุฬาฯ  ดำเนินการในรูปแบบธุรกิจฝากขายที่มุ่งเน้นการตลาดธุรกิจแบบขายตรง ซึ่งมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นคณะบุคคลบริษัทจำลอง จุฬาฯ  การตรวจสอบบัญชีจากองค์กรภายนอก  และการจัดการภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย     ภายใต้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพจากการออกแบบและพัฒนาโดยนิสิตทั้งสิ้น  อันประกอบด้วย  ระบบบัญชีและการเงิน  ระบบสินค้าคงคลัง  และระบบสารสนเทศทันสมัย  สามารถนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว     ทั้งนี้การจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวจะกระทำขึ้นเป็นประจำทุกปี  เมื่อมีคณะผู้บริหารชุดใหม่  เนื่องจากบริษัทมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ   และการจัดการด้านภาษีทันทีเมื่อสิ้นสุดโครงการฝึกงานนิสิตภาคฤดูร้อน  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับนิสิตที่ฝึกงานกับบริษัทจำลอง  จุฬาฯในแต่ละรุ่นเป็นอย่างมาก                             ภาพประกอบจาก www.acc.chula.ac.th

จากประสบการณ์การบริหารงานบริษัทอย่างครบวงจร  กล่าวคือ  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดตั้งและดำเนินงานของบริษัทจนกระทั่งสามารถเลิกกิจการได้ โดยในปีนี้ทางบริษัทจำลอง จุฬาฯได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมเป็นรูปแบบธุรกิจฝากขาย ให้เป็นธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจเป็นปีแรก และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาฯ

ความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทจำลอง  จุฬาฯ  จะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศที่ได้รับจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2539 เป็นประจำทุกปี  ในตำแหน่งบริษัทยอดเยี่ยม พนักงานยอดเยี่ยม  และชนะเลิศการประกวดโครงการพิเศษความคิดสร้างสรรค์  เป็นต้นฯ                        ภาพประกอบจาก www.acc.chula.ac.th

นอกจากนี้ เครื่องหมายแห่งความสำเร็จของบริษัทจำลอง  จุฬาฯที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ความประทับใจจากความร่วมแรงร่วมใจของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปฎิบัติงานทุกคน และความผูกพันระหว่างคณาจารย์  รุ่นพี่  รุ่นน้อง  และเพื่อนนิสิต  รุ่นต่อรุ่น  ที่ยังคงเหนียวแน่นอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย  อีกทั้งบริษัทจำลอง  จุฬาฯ  ยังภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการส่งเสริมให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่มีค่าอันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ สมดั่งเกียรติภูมิแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬาฯ  คือ เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”  ดังจะสอดคล้องกับปณิธานของบริษัทที่กล่าวไว้ว่า  “บริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาฯ ทำงานด้วยใจ  คืนกำไรสู่สังคม”

tags :

บทความอื่นๆ

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour:  ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?