บริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณข้อมูล ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วารสารข่าวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิชาการดอทคอม
www.acc.chula.ac.th


 

บริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปัจจุบัน สิ่งที่ส่งผลสำคัญต่อการเรียนรู้ในชีวิตมหาวิทยาลัย คือ ความสามารถในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนในโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของประเทศอย่าง CBS หรือ Chulalongkorn Business School  ซึ่งสิ่งที่จะทำให้นิสิตมีศักยภาพสูงสุด คือ เวทีที่เปิดให้นิสิตได้นำความรู้ธุรกิจที่มีอยู่ มาใช้อย่างเต็มที่ ภายใต้การดำเนินการธุรกิจจริง

ทำให้เกิดโครงการที่มีแนวคิดว่า “โครงการฝึกงาน ในรูปแบบการดำเนินงานแบบธุรกิจจริง”

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแห่งอนาคต อย่างเช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากต่อการก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วเติบโตอย่างแข็งแรง และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับการพัฒนาประเทศไทย จึงได้เกิดโครงการบริษัทจำลองในรูปแบบใหม่ ที่มีแนวคิดผสมผสานระหว่างแนวความคิดเบื้องต้นจาก CBA หรือโครงการฝึกงานบริษัทจำลอง จุฬาฯ ที่ทุกคนคุ้นเคย จึงเปลี่ยนเป็น CBA Plus หรือ บริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตได้เข้ามาฝึกดำเนินธุรกิจจริง ภายใต้การดำเนินงานที่มีจริยธรรม และเตรียมนิสิตให้พร้อมต่อธุรกิจแห่งอนาคต

CBA Plus ดำเนินธุรกิจในรูปของที่ปรึกษาด้านการตลาด คือ จัดทำแผนการตลาดให้กับลูกค้าผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ Partner ผู้กำลังประสบปัญหาอยู่ในอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตในประเทศไทย เพราะขาดความรู้ทางด้านธุรกิจ ซึ่ง CBA Plus จะเข้าไปเติมเต็มด้านนี้ ในฐานะที่เป็นนิสิต CBA หรือ โรงเรียนธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยนั่นเอง

โครงการนี้จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบัน ยังไม่มีโครงการบริษัทจำลองของมหาวิทยาลัยไหน เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานฝากขายแบบเดิมๆ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแห่งโลกอนาคตอย่าง CBA Plus
ความเป็นมาของ บริษัท นวัตกรรมจำลอง จุฬาฯ

(ข้อมูลจาก
http://cbaplus2009.igetweb.com/index.php)


บริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือแต่เดิมคือบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBA) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นโครงการฝึกงานนิสิตในรูปแบบธุรกิจจริงภายใต้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งมีการดำเนินการ และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานทั้งในด้านความรู้ประกอบกับมุมมองเชิงธุรกิจ ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ โดยบริษัทจำลอง จุฬาฯ ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทุกๆปี มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ระหว่างรุ่นสู่รุ่น ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่าผู้มีประสบการณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน
ในอดีตบริษัทจำลอง  จุฬาฯ  ดำเนินการในรูปแบบธุรกิจฝากขายที่มุ่งเน้นการตลาดธุรกิจแบบขายตรง ซึ่งมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นคณะบุคคลบริษัทจำลอง จุฬาฯ  การตรวจสอบบัญชีจากองค์กรภายนอก  และการจัดการภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย     ภายใต้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพจากการออกแบบและพัฒนาโดยนิสิตทั้งสิ้น  อันประกอบด้วย  ระบบบัญชีและการเงิน  ระบบสินค้าคงคลัง  และระบบสารสนเทศทันสมัย  สามารถนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว     ทั้งนี้การจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวจะกระทำขึ้นเป็นประจำทุกปี  เมื่อมีคณะผู้บริหารชุดใหม่  เนื่องจากบริษัทมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ   และการจัดการด้านภาษีทันทีเมื่อสิ้นสุดโครงการฝึกงานนิสิตภาคฤดูร้อน  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับนิสิตที่ฝึกงานกับบริษัทจำลอง  จุฬาฯในแต่ละรุ่นเป็นอย่างมาก                             ภาพประกอบจาก www.acc.chula.ac.th

จากประสบการณ์การบริหารงานบริษัทอย่างครบวงจร  กล่าวคือ  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดตั้งและดำเนินงานของบริษัทจนกระทั่งสามารถเลิกกิจการได้ โดยในปีนี้ทางบริษัทจำลอง จุฬาฯได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมเป็นรูปแบบธุรกิจฝากขาย ให้เป็นธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจเป็นปีแรก และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาฯ

ความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทจำลอง  จุฬาฯ  จะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศที่ได้รับจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2539 เป็นประจำทุกปี  ในตำแหน่งบริษัทยอดเยี่ยม พนักงานยอดเยี่ยม  และชนะเลิศการประกวดโครงการพิเศษความคิดสร้างสรรค์  เป็นต้นฯ                        ภาพประกอบจาก www.acc.chula.ac.th

นอกจากนี้ เครื่องหมายแห่งความสำเร็จของบริษัทจำลอง  จุฬาฯที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ความประทับใจจากความร่วมแรงร่วมใจของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปฎิบัติงานทุกคน และความผูกพันระหว่างคณาจารย์  รุ่นพี่  รุ่นน้อง  และเพื่อนนิสิต  รุ่นต่อรุ่น  ที่ยังคงเหนียวแน่นอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย  อีกทั้งบริษัทจำลอง  จุฬาฯ  ยังภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการส่งเสริมให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่มีค่าอันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ สมดั่งเกียรติภูมิแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬาฯ  คือ เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”  ดังจะสอดคล้องกับปณิธานของบริษัทที่กล่าวไว้ว่า  “บริษัทนวัตกรรมจำลอง จุฬาฯ ทำงานด้วยใจ  คืนกำไรสู่สังคม”