ใส่ใจในอุปกรณ์สักนิด... เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของวารสารพลังไทย และ วิชาการ.คอม
http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


        การดำเนินกิจกรรมภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. นั้นมีมากมายหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการบริการลูกค้า เช่น การบริการลูกค้าบริเวณหน้าลาน การบริการธุรกิจเสริมต่างๆ และการทำความสะดาอดห้องน้ำ รวมถึงบริเวณโดยรอบ ซึ่งแต่ละกิจกรรมหากกระทำด้วยความประมาท อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นพนักงานภายในสถานีบริการน้ำมันทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยภายในสถานีบริการฯ เป็นอันดับแรก

        Development Zone ฉบับนี้ขอนำเสนออุปกรณ์มาตรฐานสถานีบริการฯ ที่สามารถช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัตเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในสถานีบริการน้ำมัน ดังนี้

1. กันชนรถ (Barrier) อุปกรณ์ชนิดนี้ควรติดตั้งไว้ประจำวันทุกสถานีบริการฯ ตามรูปแบบมาตรฐานที่ปตท. กำหนด โดยติดตั้งบริเวณหน้า-หลังเกาะจ่ายทุกเกาะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งเข้าชนตรงบริเวณเกาะ และ/หรือตู้จ่ายน้ำมันจนได้รับความเสียหาย

2.ป้ายความปลอดภัย ตามรูปแบบมาตรฐานที่ ปตท. กำหนด ตำแหน่งที่ติดตั้งควรอยู่บนตู่จ่ายน้ำมัน มีสภาพสะอาด ไม่ชำรุด และมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ป้ายนี้เป็น ป้ายเตือนความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งระบุข้อความไว้ว่า ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อประกายไฟ โปรดดับเครื่องยนต์ และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ

3.ป้ายห้ามเคลื่อนรถ อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายเท่านั้น แต่ป้ายห้ามเคลื่อนรถนี้ช่วยในการป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่พนักงานลริการหน้าลานทำการเติมน้ำมันให้แก่ลูกค้า โดยห้ามมิให้ลูกค้าเคลื่อนรถออกไปก่อนที่พนักงานบริการหน้าลานจะนำป้ายห้ามเคลื่อนรถออก ในกรณีที่มีการเคลื่อนรถออกจะทำให้หัวจ่ายน้ำมันหลุดออกจากถังน้ำมันและกระแทรกลงพื้น ทำให้เกิดความเสียหายได้

4.แผ่นกันลื่น ขณะทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นป้ายที่แจ้งให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องน้ำ ภายในสถานีบริการฯ ทราบว่า ในขณะนี้พนักงานทำความสะอาดกำลังทำความสะอาดอยู่ลูกค้าควรระมัดระวังมากขึ้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นพื้นห้องน้ำได้

       จากอุปกรณ์มาตรฐานสถานีบริการฯ ทั้ง 4 ชนิด ที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ควรให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยภายในสถานีบริการฯ พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน ให้พวกเขาสามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ล้วนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ ปตท. ลดความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการแทบทั้งสิ้น