แนวคิดของการเป็นผู้นำ

 ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด และ วิชาการดอทคอม 

http://www.italthai.co.th/thai/Index.php


“Concept of Leadership”

  


“สามก๊ก” เป็นเรื่องราวที่สนุก มีข้อคิดมากมาย  ตอนที่สนุกๆ เช่น ตอนที่จิวยี่กระอักเลือดตาย เพราะพ่ายแพ้ ต่อกลยุทธ์ของขงเบ้ง การอ่านหรือดูละคร หนัง หรือ การ์ตูน เรื่อง สามก๊ก นี้ ทำให้ได้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการบริหารคนของทั้งสามก๊ก ซึ่งหัวหน้าแต่ละคน มีภาวะผู้นำที่แตกต่างกัน เช่นโจโฉ
ร้อยเล่ห์พันเหลี่ยม มีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ มีความปรีชาสามารถในการซื้อใจคน เรียกได้ว่าดูคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น มีภาวะผู้นำสูงมาก เสียอย่างเดียว เป็นคนขี้ระแวงมาก จนบางครั้งทำให้เสียการใหญ่ได้อีกก๊กหนึ่ง เป็นก๊กของ ซุนกวน  เราจะไม่เห็นว่าจะมีกลอุบายที่แยบยลอะไรแสดงให้เห็นชัด แต่เนื่องจากเขาสามารถใช้นักปราชญ์ ยกผู้สามารถ รวบรวม “สติปัญญา และพลังของคนทั้งหลาย” ไว้ในตัว ประกอบกับสภาพแวดล้อมของอาณาจักรตัวเองได้เปรียบก๊กอื่น จึงทำให้อยู่รอดมาได้ ซุนกวนถือเป็นผู้นำตามหลักทฤษฎี คือ ผู้นำตามสถานการณ์ คือ แก้ปัญหาตามสถานการณ์มาถึงอีกหนึ่งคือ เล่าปี่ ก๊กนี้ค่อนข้างโดดเด่นในสามก๊ก เล่าปี่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน สามารถโค้งคำนับได้ทุกทิศ พูดจากถนอมน้ำใจผู้คนมาก รักพวกพ้อง เล่าปี่นี้ บางคนอาจจะมองว่าไม่มีภาวะผู้นำเท่าใด อาศัยอ่อนน้อมถ่อมตน และมีบริวารดีจึงทำให้เป็นใหญ่ได้

เอาเรื่องสามก๊กมาเล่าให้ฟัง เพราะต้องการนำเข้าสู่เรื่องของแนวคิดของภาวะผู้นำที่วันหนึ่งหากเราต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหาร หรือเป็นผู้บริหารอยธู่แล้ว สามารถได้แนวทางของภาวะผู้นำเพิ่มขึ้นอีก สำหรับแนวคิดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้นำในอีกหลายๆ แง่มุม ที่เราสามารถเรียนรู้ได้ต่อๆ ไปแนวคิดของการเป็นผู้นำ (Concept of Leadership)

คนเราไม่สามารถเกิดมาเป็นผู้นำที่ดีได้ แต่เราสามารถที่จะตั้งใจและปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือจิตตนุภาพ ดังนั้นผู้นำที่ดีต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและไม่มีที่สิ้นสุด  โดยทำได้จากการอ่านหนังสือ การเข้ารับการฝึกอบรม และจากประสบการณ์ในการทำงานในแต่ละวัน

หน้าที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของผู้นำ คือ การสร้างแรงจูงใจต่อการทำงานอย่างเต็มกำลัง และความสามารถให้เกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้นำเป็นอย่างมากโดยต้องการทราบว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องเป็น (must be) ต้องทราบ (must know) และต้องทำ (must do)  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาโดยธรรมชาติ แต่ได้รับจากการทำงานและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นถ้าต้องการเป็นผู้นำที่ดี เราจำเป็นต้องทำงานและศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะการเป็นผู้นำให้ดียิ่งขึ้น
การเป็นผู้นำ คือ กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งชักจูงบุคคลอื่นให้ทำตาม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถนำองค์กรไปสู่ทิศทางที่ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว (cohesive and coherent) ซึ่งผู้นำสามารถทำกระบวนการนี้ให้บรรลุผลสำเร็จได้ โดยการประยุกต์คุณสมบัติต่างๆ (attributes) ของการเป็นผู้นำ  เช่น ความเชื่อ (beliefs) ค่านิยม (values) จริยธรรม (ethics) คุณลักษณะ (character) ความรู้ (knowledge) และ ทักษะ (skills) เป็นต้น

ถึงแม้ว่า ตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรจะเป็นตัวกำหนดสถานภาพในการบังคับบัญชา เช่น หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อำนวยการ แต่อำนาจที่ได้มาจากตำแหน่งเหล่านี้ ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์อย่างที่เข้าใจ เพียงแค่ทำให้เราเป็น เจ้านาย (boss) เท่านั้น เพราะการเป็นผู้นำแตกต่างจากการเป็นเจ้านาย ตรงที่สามารถทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรได้ ไม่ใช่เพียงแค่การออกคำสั่งกับพวกเขาแต่เพียงเท่านั้น  ลองพิจารณาดูว่า ตัวเราเป็น เจ้านาย หรือผู้นำ?