การโรงแรมและการท่องเที่ยว

โดยบัวอื่น


          ไม่ว่าเศรษฐกิจ การเมือง โรคระบาดจะสร้างวิกฤติให้กับประเทศไทยอย่างไร ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวก็ยังเป็นพระเอกที่พึ่งพาได้เสมอ

          เพราะฉะนั้นตลาดแรงงานในสายงานธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงเป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านภาษา  จึงมีสถาบันต่างๆ เปิดทำการเรียนการสอนในศาสตร์ด้านนี้เพื่อสนองตอบตลาดแรงงาน หลายที่ด้วยกัน 


ภาพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่มา
www.212cafe.com

          ปริญญาตรี ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel) เป็นหนึ่งในสาขาที่ติดอันดับยอดนิยม และมีทีท่าสดใสยาวไกลไปไนอนาคต เพราะเมืองไทยเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก การผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในทางด้านการจัดการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว จึงช่วยให้ประเทศเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวกับประเทศอื่นๆ ก่อให้เกิดการสร้างงานในประเทศ และยังเป็นการรักษามรดกทางการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนอีกด้วย

          การเรียนการสอนในสาขานี้ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้ง โรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ภัตตาคารร้านอาหาร  หลักสูตรจะเน้นสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว สอนทั้งการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนกลาง จนเกิดความชำนาญ ทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
          และเพื่อให้สามารถจบออกไปแล้วสามารถทำงานได้จริง จึงมีการสอนและสอบด้วยการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนวิชาด้านบริหารจัดการ ในการให้ประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา จะเป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกงานทั้งในและนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ เช่น จัดทัวร์ ดูแลห้องพัก จัดห้องจัดเลี้ยง ทำ coaktail จัดงานตามสถานที่ต่างๆ ตามสถานประกอบการจริง เช่น โรงแรม ห้องจัดเลี้ยง สปา ห้องอาหาร หรือบางสถาบันก็มีสถานที่ของตนเองที่เปิดขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนกาสอนไปด้วย


ภาพการฝึกปฏิบัติงานบริการของ วิทยาลัยดุสิตธานี
ที่มา http://www.dtc.ac.th และ blog.spu.ac.th

          ตัวอย่างการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สาขาอาหารและเครื่องดื่ม ที่จะเน้นในแผนกครัว การบริการในภัตตาคาร และการผสมเครื่องดื่ม หากเป็นสาขาการจัดการห้องพัก ก็จะเน้นการเรียนการสอนในงานบริการส่วนหน้า (Front Office) และงานแม่บ้าน

การเรียนวิชาต่างๆ ทั้งวิชาที่ต้องเรียนเป็นพื้นฐานในทุกสาขา หรือวิชาเอกและวิชาเลือกที่น่าสนใจของสาขานี้ ก็เช่น

          การจัดการองค์การ (Organizational Management) เป็นการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคนิคการบริหารโครงการและเทคนิคการบริหารบุคคล ในองค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย    

          เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เช่น บทบาทของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน ปัจจัยการผลิต การตลาด ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจ 

          การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (Financial Accounting for Tourism) ให้ความรู้เกี่ยวกับงานทางบัญชี และความรับผิดชอบของนักบัญชี ทั้ง การบันทึกบัญชี การจัดทำงาบทดลอง การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการ การทำงบกระแสเงินสด ฯลฯ

          อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ทราบถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว ลักษณะและองค์ประกอบของธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักการของมัคคุเทศก์ (Principles of the Tour Guide) กล่าวถึงหลักการมัคคุเทศก์ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคในการนำเที่ยว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์ 

          พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Tourist Behavior and Cross-cultural Communication) เข้าใจในวัฒนธรรม และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุประสงค์ทางการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว รสนิยม กระบวนการการตัดสินใจเพื่อเลือกสินค้าและบริการการท่องเที่ยว แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต ตลอดจนการรับมือกับปัญหาของนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 

          ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยาบริการ (Hospitality Arts and Psychology for Service Industry) เพื่อให้เข้าใจถึง พื้นฐานทางจิตวิทยาด้านแรงจูงใจ ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับบริการ และมีทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าที่เข้ามารับบริการ    

          กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Marketing Strategy) ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้างและประเภทของธุรกิจ รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม 

          อุตสาหกรรมโรงแรมเบื้องต้น (Introduction to the Hotel Industry) กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม และแนวโน้มของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในอนาคต

          การจัดการธุรกิจเรือสำราญ (Cruising Management) ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ของเรือสำราญและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานบริการ การวางแผนการตลาด การจัดกิจกรรมนันทนาการบนเรือ การบริหารบุคลากร

          มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว (Thai Heritage for Tourism) สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางศิลปกรรมของไทย รวมถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อมรดกไทย 

          กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Law and Ethics Related to Tourism Industry) เพื่อให้ทราบถึงกฎหมาย ตลอดจนจริยธรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
รวมทั้งวิชาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น 
          การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการบริการสนับสนุนการประชุม (Incentive Travel Management and Meeting Incentive Convention Exhibition Support Services  
          การจัดการกิจกรรมพิเศษ (Special Event Management)  
          การตลาดและเทคนิคการขายสำหรับธุรกิจการประชุม นิทรรศการ และงานแสดงสินค้า (Marketing and Selling Techniques for Meeting Incentive Convention Exhibition Support Services)
          การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)  
          การบริหารธุรกิจสปา (Spa Management)  
          การบริการในสปา (Spa Service) 
          ผู้นำเกมและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว (Game Leader and Recreation Activity for Tourism)
          การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Personality Development in Tourism Industry)  
          การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Entrepreneurship in Tourism and Recreation Business)  
          แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและธรรมชาติ (Historical Cultural and Natural Tourism Attractions)
          การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมการโรงแรม (Personnel Management in the Hotel Industry)
          การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel Marketing)
          การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(Cultural Tourism)
          การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Planning and Development)
          การจัดการธุรกิจนำเที่ยว (Tour Management)
          ธุรกิจการจัดการประชุม การจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้า(Meeting Incentive convention and Exhibition Business)
          การจัดการที่พักแรม (Accommodation Management)
          การจัดการงานบริการส่วนหน้า(Front Office Management)
          หลักการขนส่งและธุรกิจการบิน (Principles of Transportation and Airline Busines)
          การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม (English Writing for Tourism and Hotel Business)
          การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (English Conversation for Tourism and Hotel)
          การจัดการงานส่วนแม่บ้าน (Housekeeping Management)
          การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
          พฤติกรรมนักท่องเที่ยว(Tourist Behavior)
          การจัดการผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Impacts Management )
          ระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารและการสำรองที่นั่งของสายการบิน(Airline Ticketing and Reservation Systems )
          สหกิจศึกษา (Cooperation Education)

ภาษาต่างประเทศต่าง ๆ เช่น
          ภาษาฝรั่งเศส (French), ภาษาเยอรมัน (German),  ภาษาสเปน (Spanish), ภาษาญี่ปุ่น (Japanese), ภาษาจีน (Chinese),  ภาษาเวียดนาม (Basic Vietnamese), ภาษาเกาหลี (Korean), ภาษาลาว (Lao),  ภาษาเขมร (Khmer) 

ก้าวสู่อาชีพในฝัน
          การเรียนในศาสตร์ด้านนี้ ไม่ต้องกลัวว่าจะหางานยากเย็น สามารถทำงานด้านต่างๆเช่น นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer), เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Officer), พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant), ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager), อาจารย์ (Teacher), ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว (Travel Agent), เจ้าหน้าที่สถานทูต (Embassy Staff),ล่าม ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการด้านโรงแรม พนักงานตามสถานบริการต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและท่องเที่ยว ก็เช่น ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการโรงแรม / ท่องเที่ยว ข้อมูลจาก
www.thaihotelstaff.com

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 14 แห่ง 
          1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 
          2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี  สาขาวิชาการท่องเที่ยว / คณะมนุษย์ศาสตร์ 
          3. มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภาควิชาสังคมศาสตร์ / คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          4. มหาวิทยาลัยบูรพา  ภาควิชาบริหารธุรกิจ / คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
          5. มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ)  สาขาบริหารธุรกิจ / คณะศิลปศาสตร์ 
          6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ภาคอุตสาหกรรมบริการ เอกการโรงแรม / คณะบริหารธุรกิจ
          7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต สาขาการจัดการโรงแรม

คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
          8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาประวัติศาสตร์ / คณะสังคมศาสตร์ 
          9. มหาวิทยาลัยศิลปากร  ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ / คณะโบราณคดี 
          10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการโรงแรม และภัตตาคาร / สาขาคหกรรมศาสตร์ 
          11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว / คณะศิลปศาสตร์ 
          12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาควิชาศิลปาชีพ / คณะมนุษย์ศาสตร์ 
          13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สาขาการจัดการทางการท่องเที่ยว / สำนักวิชาการจัดการ
          14. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สาขาธุรกิจบริการ / โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 13 แห่ง 
          1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม / คณะมนุษย์ศาสตร์ 
          2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว / คณะศิลปาศาสตร์ 
          3. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  สาขาวิชาการท่องเที่ยว / คณะศิลปศาสตร์
          4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม / คณะมนุษยศาสตร์ 
          5. มหาวิทยาลัยรังสิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว / คณะอุตสาหกรรมการบริการ 
          6. มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล  สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว / คณะบริการธุรกิจ 
          7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม / คณะศิลปศาสตร์ 
          8. มหาวิทยาลัยสยาม  ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว / คณะศิลปศาสตร์ 
          9. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว / คณะบริหารธุรกิจ 
          10. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  สาขาวิชาการโรงแรม / คณะบริหารธุรกิจ 
          11. วิทยาลัยโยนก  สาขาวิชาการท่องเที่ยว / คณะศิลปศาสตร์ 
          12. มหาวิทยาลัยพายัพ  ภาค วิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มอบปริญญา บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
          13. วิทยาลัยดุสิตธานี  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว / คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันราชภัฎ 34 แห่ง
          1. สถาบันราชภัฎเชียงราย  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          2. สถาบันราชภัฎเชียงใหม่  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
          3. สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
          4. สถาบันราชภัฎอุดรธานี  โปรแกรมวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          5. สถาบันราชภัฎอุบลธราชธานี  โปรแกรมวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6. สถาบันราชภัฎลำปาง  โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          7. สถาบันราชภัฎนครสวรรค์  โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          8. สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม (พิษณุโลก)  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ
          9. สถาบันราชภัฎมหาสารคาม  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          10. สถาบันราชภัฎนครราชสีมา  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          11. สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          12. สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์  โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          13. สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา)  โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          14. สถาบันราชภัฎเทพสตรี (ลพบุรี)  คณะวิทยาการจัดการ 
          15. สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  โปรแกรมวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          16. สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี (จันทบุรี)  โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          17. สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          18. สถาบันราชภัฎนครปฐม  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          19. สถาบันราชภัฎภูเก็ต  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิชาการจัดการ 
          20. สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          21. สถาบันราชภัฎจันทรเกษม  โปรแกรมวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม / คณะวิทยาการจัดการ
          22. สถาบันราชภัฎธนบุรี  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          23. สถาบันราชภัฎสวนดุสิต  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          24. สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา  สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          25. สถาบันราชภัฎเพชรบุรี  โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          26. สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์  โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          27. สถาบันราชภัฎเลย  โปรแกรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม / คณะวิทยาการจัดการ 
          28. สถาบันราชภัฎสกลนคร  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / คณะมนุษยศาสตร์และ 
          29. สถาบันราชภัฎสงขลา  สาขาการท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          30. สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          31. สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 
          32. สถาบันราชภัฎพระนคร  โปรแกรมวิชาภาษอังกฤษธุรกิจ / คณะมนุษยศาสตร์ 
          33. สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / คณะวิทยาการจัดการ 
          34. สถาบันราชภัฎสุรินทร์  โปรแกรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม / คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง 
          1. วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  แผนกวิชาการท่องเที่ยว / คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          2. วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว / คณะบริหารธุรกิจ 
          3. วิทยาเขตภาคพายัพ  แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
          4. วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
          5. วิทยาเขตวังไกลกังวล  แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
          6. วิทยาเขตภาคใต้สงขลา  แผนกวิชาการท่องเที่ยว / คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
          7. วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
          8. วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  แผนกวิชาการโรงแรม

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี 2 แห่ง


ภาพ ม.สยาม อินเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว (BBA: Hotel &Tourism Management)
ที่มา image.dek-d.com

          1. มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ)  สาขาบริหารธุรกิจ / คณะศิลปศาสตร์ 
          2. มหาวิทยาลัยสยาม  ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว / คณะศิลปศาสตร์

ระดับ ปวช. / ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 19 แห่ง 
          1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          8. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          9. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          11. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎาร์ธานี  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          14. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอินทราชัย  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          15. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          16. วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ (พิษณุโลก)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          17. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ การท่องเที่ยวกรุงเทพ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
          18. วิทยาลัยบริหารฑธุรกิจและ การท่องเที่ยวอุดรธานี  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 
          19. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ การท่องเที่ยวนครราชสีมา  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

วิทยาลัยพลศึกษา 9 แห่ง 
          1. วิทยาลัยพลศึกษากระบี่  โปรแกรมวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          2. วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี  โปรแกรมวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          3. วิทยาลัยพลศึกษาลำปาง  โปรแกรมวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          4. วิทยาลัยพลศึกษาสุโขทัย  โปรแกรมวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          5. วิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์  โปรแกรมวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          6. วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม  โปรแกรมวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          7. วิทยาลัยพลศึกษาอุดรธานี  โปรแกรมวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          8. วิทยาลัยพลศึกษายะลา  โปรแกรมวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          9. วิทยาลัยพลศึกษาชุมพร  โปรแกรมวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยเทคนิค 9 แห่ง 
          1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          2. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          3. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          4. วิทยาลัยเทคนิคตรัง  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          5. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          6. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          7. วิทยาลัยเทคนิคสตูล  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          8. วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          9. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สถาบันการศึกษาเอกชน 
          1. โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม 
          2. โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม

หลักสูตรระยะสั้น


ภาพ สถาบัน I-TIM
ที่มา webboard.mthai.com

          1. โรงเรียนบริหารการโรงแรมนานาชาติ IHI  หลักสูตรบริหารการโรงแรมนานาชาติ 
          2. โรงเรียนการจัดการโรงแรม