คณะบริหารธุรกิจ เพื่อนักจัดการบริหารที่มีคุณภาพ

โดยบัวอื่น


การบริหารธุรกิจคืออะไร
          "การบริหารธุรกิจ" หมายถึง กระบวนการทำงานหรือการทำกิจกรรมใดในทางธุรกิจ โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารและปัจจัยในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใน ด้านสินค้าและบริการของลูกค้าตลอดจนแสวงหาผลกำไร และสร้างความมั่นคงยั่งยืนแก่องค์กรธุรกิจ

          ในปัจจุบันวงการธุรกิจขยายขนาดและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนักบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ  การบริหารธุรกิจจึงนับเป็นองค์กรความรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

          คณะบริหารธุรกิจ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีมีคุณธรรมในสาขาการบริหารธุรกิจ ทันต่อวิทยาการทางเทคโนโลยี สนองรับกับความต้องการในวงการธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ภาพ คณะบริหารธุรกิจ ของสถาบันต่างๆ
ที่มา
www.bus.ku.ac.th, www.ba.ru.ac.th, www2.bus.ubu.ac.th

สาขา ในคณะ บริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี  มีเนื้อหาวิชา แยกตามภาควิชา ได้ดังนี้
ภาควิชาการจัดการ (Bachelor of Business Administration Program in Management)
          ให้การศึกษาในหลักสำคัญของวิชาการจัดการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจ ศึกษาถึงกระบวนการบริหารการจัดการในศาสตร์ต่าง ๆ ตลอดจนฝึกปฏิบัติศิลปะทางการบริหาร เพื่อให้รู้จักนำความรู้แนวคิดทฤษฎีและกลยุทธ์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในวงการธุรกิจ และหน่วยงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ อาทิ ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์การ การจัดการคุณภาพ ภาวะผู้ประกอบการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ ทั้งนี้ นักศึกษาจะสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริง


ภาพ Leadership Development Framework
ที่มา
www.banffcentre.ca

          ตัวอย่างวิชาที่เรียน เช่น การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ (Quantitative Analysis for Decision Making) การบริหารงานสำนักงาน (Office Management) การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อม (Small Business Management) ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) การวางแผนและควบคุมธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Planning and Executive Control) พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization) การจัดการสินเชื่อ (Credit Management) การจัดการการเงิน (Financial Management) สถาบันและตลาดการเงิน (Financial Market and Institutions) การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statements Analysis) หลักการลงทุน (International Financial Management) การวิเคราะห์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ (Security Analysis and Portfolio Management) การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย(Risk Management and Insurance) การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control) การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Investments) เป็นต้น

การเงินและการธนาคาร (Money and Banking) 
          ให้การศึกษาในหลักสำคัญของวิชาทางการเงินเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการ บริหารเงิน  และสามารถออกไปปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยให้การศึกษาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์การลงทุน  สินเชื่อ  และการเรียกเก็บเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์หลักทรัพย์  การวิเคราะห์สถาบันการเงิน  การเงินระหว่างประเทศ  การเงินในกิจกรรมที่ไม่แสวงหากำไร  และการลดความเสี่ยงทางการเงินของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น


ภาพ Security Analysis:
ที่มา ebook30.com

          ตัวอย่างวิชาที่เรียน เช่น  การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (Assent, Liabilities and Owners' Equity) การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) การบริหารการเงินธุรกิจ (Financial Management)การเงินและการธนาคาร (Money and Banking) หลักและนโยบายการลงทุน (Principles and Policies of Investment) สถาบันการเงินและตลาดการเงิน (Financial Institution and Financial Market) เทคนิคการวิเคราะห์และทำรายงานทางการเงิน (Techniques of Financial Analysis and Reporting)  ระบบและนโยบายธนาคารกลาง (System and Policy of Central Bank) ธุรกิจกับการคลังรัฐบาล (Business and Public Finance) การวิเคราะห์หลักทรัพย์  (Security Analysis) การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

ภาควิชาการตลาด  (Bachelor of Business Administration Program in Marketing)

          การศึกษาในสาขาวิชาการตลาด เป็นการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายจะเข้าสู่วงการธุรกิจ จะได้เรียนรู้ถึงการบริหารงานด้านการตลาด  ให้การศึกษาในหลักสำคัญของวิชาการตลาด  ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นความสามารถในการบริหารการตลาด  โดยให้ความสำคัญถึงความต้องการของคนและสนองตอบความต้องการเหล่านั้นบนพื้น ฐานของความพอใจ  และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  การพยากรณ์ยอดขาย   การวิจัยตลาด  การโฆษณา  การส่งเสริมการขาย  การตลาดระหว่างประเทศ  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา    การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม   และการจัดซื้อ  เป็นต้น


ภาพ Marketing Channel
ที่มา ufida.com.hk

          ตัวอย่างวิชาที่เรียน เช่น การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) การบริหารผลิตภัณฑ์ (Product Management)  การบริหารช่องทางการตลาด (Marketing Channel Management) นโยบายการกำหนดราคา (Pricing Policy) การบริหารงานขาย (Sales Management) การส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution)การวิจัยการตลาด (Marketing Research)การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด )Quantitative Analysis in Marketing)

ภาควิชาบัญชี (Bachelor of Accountancy Program) 

          ให้การศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมี ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต  หรือ บช.บ.  และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หรือ บธ.ม.  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  สามารถออกไปประกอบวิชาชีพทางการบัญชีในตำแหน่งนักบัญชี  หรือผู้สอบบัญชีทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้วางระบบบัญชี  ที่ปรึกษาทางการบัญชี  การเงินและภาษีอากร  รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

          ตัวอย่างวิชาที่เรียน เช่น  การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1) การบัญชีชั้นสูง(Advanced Accounting) การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) การวางรูประบบบัญชี (Accounting System Design) การประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (The Application of Computer to Accounting) การบัญชีเกี่ยวกับกิจการคมนาคมและสาธารณูปโภค (Public Utilities Accounting) การบัญชีเฉพาะเรื่อง (Speecialized Accounting) การบัญชีรัฐบาล (Government Accounting) การสอบบัญชีสำหรับกิจการที่ทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Auditing) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)การประมวลข้อมูลทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (The Application of Computer to Accounting) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations)

อุตสาหกรรมบริการ (Services Industries)
          ตัวอย่างวิชาที่เรียน เช่น  อุตสาหกรรมการบริการ  (Service Industry) การวิจัยอุตสาหกรรมการบริการ (Research Methods in Service Industry) การบริหารการเสี่ยงภัย (Risk Management) การประกันภัยทรัพย์สินและภัยค้ำจุน (Propery and Liability Insurance)กรณีศึกษาการประกันภัย (Case Study in Life Insurance)  คณิตศาสตร์การประกันชีวิต (Mathematics of Life Insurance) การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ (Quantitative Analysis for Service Industry) การวัดระบบข้อมูลด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (Management Information System for Service Industry) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมโรงแรม (Introduction to Hotel Management Information System) การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourist Industry Management) การบริหารคลับ (Club Management) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  (Introduction to Real Estate Business)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) 
          สร้างบัณฑิตที่มีความเชื่อมั่นในคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ ว่าสามารถที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพ สูงสุดเพื่อประโยชน์ทั้งตนเอง องค์การ สังคมและประเทศชาติ เน้นศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วิธีการจูงใจให้บุคคลเข้ามาร่วมงานกับองค์การ การพัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทนผลประโยชน์เกื้อกูล การพัฒนางานอาชีพ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และพนักงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพ Everest’s Business Management Software Solution
ที่มา
www.everestsoftwareinc.com

          ตัวอย่างวิชาที่เรียน เช่น  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Managemen) การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (Manpower Planing, Recruitment and Selection) แรงงานสัมพันธ์และธุรกิจอุตสาหกรรม (Labor Relations and Industry) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (Human Resources Management under Changing Situation) การประเมินค่างานและการประเมินพนักงาน  (Job and Employee Evaluation) กลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภาพพนักงาน (Strategies for Employee's Productivity) การตรวจสอบและการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Audit and Research)

ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) 
          ในยุคโลกาภิวัฒน์ ธุรกิจระหว่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของสมาคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมีการติดต่อ ค้าขายกับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกเป็นกิจกรรมที่นำมาซึ่งรายได้หลักของประเทศ ดังนั้นทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และการทำธุรกิจบน Internet (E-Business) ซึ่งปัจจุบันกำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

          ตัวอย่างวิชาที่เรียน เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ (Introduction to Internation Business) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ(Business Language for International Business) หลักและกระบวนการส่งออกและนำเข้า (Princriples and Procedures of Export and Import) การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Research) การจัดระบบข้อมูลด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (Management Information System for Service Industry) เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)การจัดการกิจการพาณิชย์นาวี  (Shipping Management)

ภาควิชาการจัดการการผลิต  (Bachelor of Business Administration Program in Operations Management)
          ให้การศึกษาในหลักสูตรของวิชาทางการผลิต  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารระบบการผลิตของอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการจัดการการผลิต  การออกแบบระบบการผลิต  การวางแผนและควบคุมการผลิต  การจัดการงานวัสดุ  การจัดการการขนส่ง  การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว  การจัดการธุรกิจโรงแรม และการตัดสินใจทางการจัดการการผลิต เป็นต้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ  เช่น

          ภาคเอกชน : บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในตำแหน่ง ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารบรรณ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายผลิตและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม งานด้านวิจัย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการขายผู้จัดการด้านการตลาด ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้จัดการฝ่ายวางแผนสื่อโฆษณา นักบริหารสินค้าคงคลัง นักวิเคราะห์ระบบงาน,นักวางแผนและควบคุมการผลิต,ผู้ควบคุมคุณภาพ นักวิเคราะห์วิธีทำงาน พนักงานแผนกจัดซื้อผู้จัดการฝ่ายผลิต นักวิจัย

          สถาบันการเงิน : นายธนาคารและสถาบันการเงิน การประกันภัย อสังหาริมทรัพย์และการเงินธุรกิจ 

          ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ : งานด้านวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคล เจ้าหน้าที่วางแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ปัญหา เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ เจ้าหน้าที่ประเมินผลงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ในหน่วยงานต่างๆ 

          อาชีพอิสระ : งานบริหารด้านต่าง ๆ เช่น บริหารการเงิน ด้านงบประมาณ ด้านวางแผนและควบ คุม ด้านสินเชื่อ ด้านบริหารงานบุคคล การจัดการด้านการตลาด ด้านฝึกอบรม ด้านโฆษณา ด้านจัดซื้อ ด้านการขาย ด้านการจัดการทั่วไป ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลอ้างอิง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารธุรกิจคืออะไร โดย : นางสาวอัญชลี หนูนุ่น
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University