แนะนำวิทยาลัยดุสิตธานี


ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยดุสิตธานี และวิชาการดอทคอม


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ "โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี" ได้ถือกำเนิดขึ้น จากปณิธานอันแรงกล้าของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซี่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และอดีตวุฒิสมาชิก โดยผลสืบเนื่องมาจาก 
1. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไปซี่งจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ และได้ศึกษามาจึงจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
2. สถาบันที่ผลิตบุคลากรมีไม่เพียงพอและที่มีอยู่บางสถาบันจัดสอนเพียงทฤษฎีแต่การปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
3. ขาดแคลนหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบทางวิชาชีพด้านธุรกิจโรงแรมให้มี การสอนสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และความต้องการของโรงแรม
4. ขาดผู้นำในการพัฒนาด้านวิชาการของธุรกิจโรงแรมซึ่งจะต้องพัฒนา ทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อมกันจากสภาพการณ์โดยสรุปข้างต้น
โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้รุดหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งจะมีผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมซึ่งในระยะแรกได้เปิดทำการสอนหลักสูตรเต็มเวลา ใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนหลักสูตร 2 ปี

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการปฏิบัติการโรงแรม (Diploma in Hotel Operations)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร  (Professional Chef Diploma)

นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการสอนเป็นต้นมาโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้มีฐานะเป็นวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีโดยเริ่มในปีการศึกษา 2539

ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4ปี) ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  5 สาขาวิชา ได้แก่
         1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   
             เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีปฏิภาณไหวพริบและมีเจตคติ ที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ทในด้านต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น  การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและงานบริการเครื่องดื่ม   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร  การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  การจัดการงานส่วนหน้า  การจัดการงานแม่บ้าน   การตลาดสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท  การจัดการงานเลี้ยง   การบัญชีโรงแรม  การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   เป็นต้น 

        
2. สาขาวิชาการจัดการสปา
             เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจสปาเป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจสปาได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับกับนานาชาติ   นักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการให้บริการธุรกิจสปา การนวดไทยเพื่อสุขภาพ สปาตะวันตก สปาควิซีน  การวางแผนและพัฒนาธุรกิจและสปา  การตลาดสำหรับธุรกิจสปา ตลอดจนสัมนาการจัดการสปา เป็นต้น

        
3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว   
             เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึก และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดบมุ้งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับสากล ธุรกิจสายการบิน ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเป็นมัคคุเทศน์ การปฏิบัติงานตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ การวางแผนและพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและสัมนาการจัดการท่องเที่ยว

        
4. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  
             เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริการจัดการครัวและภัตตาคาร หรือการประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้และทักษะ ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการครัวและภัตตาคารทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เช่น หลักสุขาภิบาลอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร  หลักการประกอบอาหาร  หลักโภชนาการ  การประกอบอาหารตะวันตก   อาหารไทย   อาหารเอเชีย   การจัดการครัว  แป้งและขนมอบ  ขนมไทย  การจัดการงานเลี้ยง  การวางแผนเมนู และการควบคุมต้นทุน เป็นต้น

          5. สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์
             มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการงานด้านการจัดประชุมและงานมหกรรมเป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจจัดการไมซ์(Mice) และงานอิเว็นตส์(Event) ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับ  การจัดการและให้บริการการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า การจัดงานอิเว็นตส์ การจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการร่วมงานแสดงสินค้า การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดเลี้ยงสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์    การส่งเสริมการขาย และการตลาดสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์   การสัมนา ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน ธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์    เป็นต้น

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (International Program) 2 สาขาวิชา  คือ
1. Bachelor of Business Administration Program  in Hotel and Resort Management
2. Bachelor of Business Administration Program in Kitchen and Restaurant Management 
( Joint Degree with Le Cordon Bleu )

สำหรับการฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง วิทยาลัยดุสิตธานี จึงได้จัดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานประกอบการ หรือโรงแรมชั้นนำต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ จำนวน 1,000 ชั่วโมง  เช่น โรงแรมมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปริ๊นเซส   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทู   โรงแรมแลบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ตลอดจนสถานประกอบการอื่น ๆ ได้แก่  บริษัทการบิน  ศูนย์ประชุมแห่งชาติ   และ บริษัทท่องเที่ยว เป็นต้นคุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ปวช. หรือเทียบเท่า
การรับสมัครและการสอบคัดเลือก
             • ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
             • ผู้สมัครที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ วิชละ 35 คะแนน จะยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียนในวิชานั้นๆ แต่ต้องสอบสัมภาษณ์

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคี ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ระยะเวลา ประมาณ 8 สัปดาห์ ภาคการศึกษามีกำหนดเวลาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิภุนายน -  เดือนกรกฎาคม

ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาสามารถจบการศึกษาภายใน 2 ปี และมีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 4 ปี นับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดุสิตธานี
1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-261-7805, 0-2361 7811-3 โทรสาร 0-2361 7806
www.dtc.ac.th

   
คำแนะนำเพิ่มเติม
เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถทำงานได้ในทุกๆโรงแรม ไม่เฉพาะที่โรงแรมในเครือของดุสิตธานีเท่านั้น  แต่ถ้านักศึกษาต้องการที่จะทำงานในเครือของโรงแรมดุสิตธานีก็สามารถสมัครได้

ผู้ที่มาสมัครเรียน มีทั้งผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า , ผู้ที่สนใจด้านการโรงแรม , เจ้าของรีสอร์ทหรือโรงแรมที่ต้องการปรับปรุงกิจการของตนเอง
 
 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัตร เป็นปริญญาตรีด้าน บริหารธุรกิจบัณฑิต และสามารถทำงานตามสายงานที่เรียนมา ได้แก่
-สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท นักศึกษาสามารถทำงานในส่วนของ โรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ รวมถึงสถานบันเทิง และสถานที่พักอื่นๆ เช่น อพาร์ทเม้นท์
-สาขาการจัดการสปา นักศึกษาสามารถทำงานได้ในทุกส่วนงานของธุรกิจสปา เช่น เป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสปา สุขภาพและความงาม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพอีกด้วย
-สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร นักศึกษาที่จบแล้ว สามารถทำงานในส่วนของห้องอาหารในโรงแรมและร้านอาหารต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในบริษัทอาหารต่างๆได้
-สาขาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ นักศึกษาสามารถทำงานในศูนย์การประชุม ห้างสรรพสินค้า โรงแรมและสถานบันเทิง รวมถึงบริษัท organize ต่างๆที่รับจัดงาน event
-สาขาการจัดการท่องเที่ยว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศน์ ทำงานในบริษัทนำเที่ยว ธุรกิจสายการบิน รายการทีวีและนิตยสารการท่องเที่ยว

การฝึกงาน นักศึกษาสามารถฝึกงานที่โรงแรมและสถานประกอบการชั้นนำต่างๆ รวมทั้งโรงแรมในเครือดุสิตธานีด้วย

เรื่องทุนการศึกษา  
ทุนการศึกษาเป็นทุนเรียนดี จะมีให้สาขาวิชาละ 1 ทุน   เงื่อนไขคือ ต้องมีเกรดดฉลี่ยสะสม 6 เทอม ตั้งแต่ ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็สอบแข่งขันในแต่ละสาขาอีกที
 
ใบรับรองจากสถาบันต่างประเทศ จะมีเฉพาะหลักสูตรการจัดการครัวและภัตตาคาร หลักสูตรนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Le Cordon Bleu ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี