แนะนำวิทยาลัยดุสิตธานี

แนะนำวิทยาลัยดุสิตธานี


ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยดุสิตธานี และวิชาการดอทคอม


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 บนถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ "โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี" ได้ถือกำเนิดขึ้น จากปณิธานอันแรงกล้าของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซี่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และอดีตวุฒิสมาชิก โดยผลสืบเนื่องมาจาก 
1. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไปซี่งจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ และได้ศึกษามาจึงจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
2. สถาบันที่ผลิตบุคลากรมีไม่เพียงพอและที่มีอยู่บางสถาบันจัดสอนเพียงทฤษฎีแต่การปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
3. ขาดแคลนหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบทางวิชาชีพด้านธุรกิจโรงแรมให้มี การสอนสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และความต้องการของโรงแรม
4. ขาดผู้นำในการพัฒนาด้านวิชาการของธุรกิจโรงแรมซึ่งจะต้องพัฒนา ทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อมกันจากสภาพการณ์โดยสรุปข้างต้น
โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้รุดหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งจะมีผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมซึ่งในระยะแรกได้เปิดทำการสอนหลักสูตรเต็มเวลา ใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนหลักสูตร 2 ปี

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการปฏิบัติการโรงแรม (Diploma in Hotel Operations)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร  (Professional Chef Diploma)

นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการสอนเป็นต้นมาโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้มีฐานะเป็นวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีโดยเริ่มในปีการศึกษา 2539

ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4ปี) ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  5 สาขาวิชา ได้แก่
         1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   
             เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีปฏิภาณไหวพริบและมีเจตคติ ที่ดีเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ทในด้านต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น  การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม   ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและงานบริการเครื่องดื่ม   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร  การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  การจัดการงานส่วนหน้า  การจัดการงานแม่บ้าน   การตลาดสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท  การจัดการงานเลี้ยง   การบัญชีโรงแรม  การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   เป็นต้น 

        
2. สาขาวิชาการจัดการสปา
             เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจสปาเป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจสปาได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับกับนานาชาติ   นักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการให้บริการธุรกิจสปา การนวดไทยเพื่อสุขภาพ สปาตะวันตก สปาควิซีน  การวางแผนและพัฒนาธุรกิจและสปา  การตลาดสำหรับธุรกิจสปา ตลอดจนสัมนาการจัดการสปา เป็นต้น

        
3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว   
             เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึก และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดบมุ้งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับสากล ธุรกิจสายการบิน ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเป็นมัคคุเทศน์ การปฏิบัติงานตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ การวางแผนและพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและสัมนาการจัดการท่องเที่ยว

        
4. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  
             เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริการจัดการครัวและภัตตาคาร หรือการประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้และทักษะ ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการครัวและภัตตาคารทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เช่น หลักสุขาภิบาลอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร  หลักการประกอบอาหาร  หลักโภชนาการ  การประกอบอาหารตะวันตก   อาหารไทย   อาหารเอเชีย   การจัดการครัว  แป้งและขนมอบ  ขนมไทย  การจัดการงานเลี้ยง  การวางแผนเมนู และการควบคุมต้นทุน เป็นต้น

          5. สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์
             มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการงานด้านการจัดประชุมและงานมหกรรมเป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจจัดการไมซ์(Mice) และงานอิเว็นตส์(Event) ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับ  การจัดการและให้บริการการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า การจัดงานอิเว็นตส์ การจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการร่วมงานแสดงสินค้า การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดเลี้ยงสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์    การส่งเสริมการขาย และการตลาดสำหรับธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์   การสัมนา ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน ธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์    เป็นต้น

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (International Program) 2 สาขาวิชา  คือ
1. Bachelor of Business Administration Program  in Hotel and Resort Management
2. Bachelor of Business Administration Program in Kitchen and Restaurant Management 
( Joint Degree with Le Cordon Bleu )

สำหรับการฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง วิทยาลัยดุสิตธานี จึงได้จัดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานประกอบการ หรือโรงแรมชั้นนำต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ จำนวน 1,000 ชั่วโมง  เช่น โรงแรมมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปริ๊นเซส   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทู   โรงแรมแลบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ตลอดจนสถานประกอบการอื่น ๆ ได้แก่  บริษัทการบิน  ศูนย์ประชุมแห่งชาติ   และ บริษัทท่องเที่ยว เป็นต้นคุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ปวช. หรือเทียบเท่า
การรับสมัครและการสอบคัดเลือก
             • ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
             • ผู้สมัครที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ วิชละ 35 คะแนน จะยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียนในวิชานั้นๆ แต่ต้องสอบสัมภาษณ์

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคี ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ระยะเวลา ประมาณ 8 สัปดาห์ ภาคการศึกษามีกำหนดเวลาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิภุนายน -  เดือนกรกฎาคม

ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาสามารถจบการศึกษาภายใน 2 ปี และมีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 4 ปี นับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดุสิตธานี
1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-261-7805, 0-2361 7811-3 โทรสาร 0-2361 7806
www.dtc.ac.th

   
คำแนะนำเพิ่มเติม
เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถทำงานได้ในทุกๆโรงแรม ไม่เฉพาะที่โรงแรมในเครือของดุสิตธานีเท่านั้น  แต่ถ้านักศึกษาต้องการที่จะทำงานในเครือของโรงแรมดุสิตธานีก็สามารถสมัครได้

ผู้ที่มาสมัครเรียน มีทั้งผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า , ผู้ที่สนใจด้านการโรงแรม , เจ้าของรีสอร์ทหรือโรงแรมที่ต้องการปรับปรุงกิจการของตนเอง
 
 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัตร เป็นปริญญาตรีด้าน บริหารธุรกิจบัณฑิต และสามารถทำงานตามสายงานที่เรียนมา ได้แก่
-สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท นักศึกษาสามารถทำงานในส่วนของ โรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ รวมถึงสถานบันเทิง และสถานที่พักอื่นๆ เช่น อพาร์ทเม้นท์
-สาขาการจัดการสปา นักศึกษาสามารถทำงานได้ในทุกส่วนงานของธุรกิจสปา เช่น เป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสปา สุขภาพและความงาม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพอีกด้วย
-สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร นักศึกษาที่จบแล้ว สามารถทำงานในส่วนของห้องอาหารในโรงแรมและร้านอาหารต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในบริษัทอาหารต่างๆได้
-สาขาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ นักศึกษาสามารถทำงานในศูนย์การประชุม ห้างสรรพสินค้า โรงแรมและสถานบันเทิง รวมถึงบริษัท organize ต่างๆที่รับจัดงาน event
-สาขาการจัดการท่องเที่ยว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศน์ ทำงานในบริษัทนำเที่ยว ธุรกิจสายการบิน รายการทีวีและนิตยสารการท่องเที่ยว

การฝึกงาน นักศึกษาสามารถฝึกงานที่โรงแรมและสถานประกอบการชั้นนำต่างๆ รวมทั้งโรงแรมในเครือดุสิตธานีด้วย

เรื่องทุนการศึกษา  
ทุนการศึกษาเป็นทุนเรียนดี จะมีให้สาขาวิชาละ 1 ทุน   เงื่อนไขคือ ต้องมีเกรดดฉลี่ยสะสม 6 เทอม ตั้งแต่ ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็สอบแข่งขันในแต่ละสาขาอีกที
 
ใบรับรองจากสถาบันต่างประเทศ จะมีเฉพาะหลักสูตรการจัดการครัวและภัตตาคาร หลักสูตรนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Le Cordon Bleu ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี

tags :

บทความอื่นๆ

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด new post

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour:  ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?