ตามดู ครูดอย ฝึกการสอนพลังงานแสงอาทิตย์ “การเรียนรู้” ต้องคู่กับ “การใช้ชีวิต”

ตามดู ครูดอย ฝึกการสอนพลังงานแสงอาทิตย์ “การเรียนรู้” ต้องคู่กับ “การใช้ชีวิต”

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม
www.ipst.ac.th
 


           พื้นที่บนดอยสูง  ห่างไกลความเจริญ  บางแห่งไฟฟ้าก็ยังไปไม่ถึง  แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กไทย ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ก็ต้องตามไปด้วย แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและความรู้จากเรื่องใกล้ตัว  เป็นที่พึ่งหลัก มากกว่าอาศัยสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีสวยงาม ไฮเทค

          เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมกับ สวทช. สพฐ.กศน. ได้จัดอบรมครูจากโรงเรียนในโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   จำนวน 2 จุด ได้แก่  จุดที่ 1 สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2  จุดที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

          กิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานเป็นปีที่ 3 แล้วของโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้งานและ การดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย ภูเขา จำนวน 36 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ. เชียงใหม่  จ.แม่ฮ่องสอน  และ จ.ตาก  โดยพยายามผลักดันให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้ครู เด็กๆในหมู่บ้านหรือแม้แต่คนในชุมชนรู้จักการใช้งานและการดูแลรักษาระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  และจะมีส่วนทำให้การจัดการเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี ในหลักสูตรที่โครงการเทคโนโลยี  สสวท.รับผิดชอบอยู่  มีโอกาสเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและยังมีส่วนช่วยเหลือผู้เรียน ที่ด้อยโอกาสอีกทางหนึ่งด้วย  

          กิจกรรมในการฝึกอบรม  ได้แก่ กิจกรรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  การวิเคราะห์ปัญหาและการบำรุงรักษา  การบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  การประเมินผลโครงการ  การนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทบทวนกระบวนการเทคโนโลยี  ทบทวนพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในชั้นเรียน  การเปลี่ยนแปลงพลังงาน  การเก็บและการใช้พลังงาน  โครงงานเทคโนโลยี  สรุปการอบรม และชี้แจงแผนการดำเนินงานที่วางแผนไว้

          ตามไปดู ครูดอยเขาร่วมฝึกปฏิบัติการทดลอง และสร้างสื่อการสอนแล้ว  ก็ทึ่ง ! ในความตั้งใจจริงของคุณครูแต่ละท่าน  เห็นแล้ว ก็น่าปลาบปลื้มแทนเด็ก ๆ นักเรียน และชุมชนจริง ๆ

          คุณครูกำจัด  บรุณพันธ์  ครูนิเทศก์ กลุ่มแม่ฮอง  เข้ามาอบรมในนาม ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ละเอาะ  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาครูในกลุ่ม ทั้ง 8 กลุ่มสาระ กล่าวถึงความรู้สึกว่า การอบรมในครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของครูผู้สอนเป็นอย่างมาก  เพราะการประสบปัญหาในชุมชน  สามารถใช้วิชาความรู้ที่อบรมไปช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง  ชุมชนผู้ด้อยโอกาส มีความต้องการในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก  และใช้เป็นองค์ความรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างดี

          คุณครูจุฬา ธรรมกิตติวงศ์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านป่าพลู จังหวัดตาก  ชอบกิจกรรมฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะสามารถนำความรู้ไปใช้ในพื้นที่ได้โดยตรง  การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนนั้น  ได้ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์  การตรวจเช็คและเติมน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับที่กำหนด  

          “กลับไปจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนและชุมชน  โดยเฉพาะวิธีการบำรุงรักษาและการใช้ฟ้าในฤดูต่าง ๆ  ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  ประกาศข่าวให้กับชุมชน จัดรายการวิทยุต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกไม้ผลและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ”

คุณครูบุปผา  ก่อสันติรักษ์  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
          บ้านวาแหมะคี  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  บอกว่า ชอบกิจกรรมการทำโครงงานเทคโนโลยีและระบบการปฏิบัติงาน เพราะได้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กบนดอยได้หลากหลาย ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากขึ้น  หลังจากเข้ารับการอบรมแล้วจะกลับไปสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนเรื่องโซลาร์เซลล์  จัดกิจกรรมดูแลแผงโซลาร์เซลล์  ทำความสะอาดแผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  เติมน้ำกลั่นทุกๆเดือน และเขียนแผนการสอนเรื่องโซลาร์เซลล์

          คุณครูธีระ  สมมิตร  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ทีผะแหล่  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่า  เนื่องจากชุมชนอยู่ห่างไกลความเจริญ  การคมนาคมลำบาก มีความยากจน ศศช. จึงเป็นศูนย์รวมทั้งเรื่องความรู้ และความบันเทิง ที่ชุมชนได้ใช้สื่อรับสัญญานดาวเทียม วิทยุ โทรทัศน์ ร่วมกัน  ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งผู้เรียนและชาวบ้าน มีพัฒนาการด้านความคิด  สังคม  การใช้ภาษาไทยดีขึ้นจากเดิมมาก  “การดำเนินงานจากนี้ไปจะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ครูผู้สอนในชุมชน  จากนั้นจะประชุมวางแผนงานกัน ในการประยุกต์จัดกิจกรรมในพื้นที่ จากนั้นจะนำแผนที่ได้ไปใช้ แล้วประเมินผล นำมาปรับแก้ไข แล้วนำไปใช้ใหม่”

          คุณครูธีระพล  พูนผล  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ยะลิกุย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า จะนำความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาการใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ไปสอนเด็กและชุมชน 

          แสงอาทิตย์เป็นสิ่งจำเป็นในชุมชน  เพราะหมายถึงการมีไฟฟ้าใช้ในการดำรง ชีวิต การที่คุณครูได้เข้ารับการอบรมและนำไปถ่ายทอดให้นักเรียนและคนในชุมชน จึงนับว่าเป็นการเรียนรู้ คู่กับ การใช้ชีวิตโดยแท้  นอกจากนั้น  สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ “ไฟ” ในการปฏิบัติงานขอคุณครูผู้อุทิศ  ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการสอนเหล่านี้  จึงขอเป็นกำลังใจให้พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติเหล่านี้อีกทางหนึ่งด้วย


ผู้เข้ารับการอบรมกําลังทดสอบวงจรเสียงเพลงโดยใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก
 


ผู้เข้ารับการอบรมกําลังบัดกรีเชื่อมต่อสายไฟกับหลอด LEDวิทยากรกําลังให้คําแนะนําผู้เข้ารับการอบรมขณะกําลังทดสอบการทํางานของชิ้นงาน

 
ผู้เข้ารับการอบรมกําลังบัดกรีเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับแบบบ้านจําลอง


ผู้เข้ารับการอบรมกําลังประกอบหลังคาที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับแบบบ้านจําลอง


ผู้เข้ารับการอบรมกําลังประกอบชิ้นส่วนของแบบบ้านจําลองเข้าด้วยกัน


ผู้เข้ารับการอบรมกําลังประกอบแบบบ้านจําลองที่ต่อวงจรไฟฟ้าแล้ว


ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบการทํางานของแบบจําลองการนําไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้งาน

tags :

บทความอื่นๆ