ตามดู ครูดอย ฝึกการสอนพลังงานแสงอาทิตย์ “การเรียนรู้” ต้องคู่กับ “การใช้ชีวิต”

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม
www.ipst.ac.th
 


           พื้นที่บนดอยสูง  ห่างไกลความเจริญ  บางแห่งไฟฟ้าก็ยังไปไม่ถึง  แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กไทย ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ก็ต้องตามไปด้วย แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและความรู้จากเรื่องใกล้ตัว  เป็นที่พึ่งหลัก มากกว่าอาศัยสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีสวยงาม ไฮเทค

          เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมกับ สวทช. สพฐ.กศน. ได้จัดอบรมครูจากโรงเรียนในโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   จำนวน 2 จุด ได้แก่  จุดที่ 1 สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2  จุดที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

          กิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานเป็นปีที่ 3 แล้วของโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้งานและ การดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย ภูเขา จำนวน 36 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ. เชียงใหม่  จ.แม่ฮ่องสอน  และ จ.ตาก  โดยพยายามผลักดันให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้ครู เด็กๆในหมู่บ้านหรือแม้แต่คนในชุมชนรู้จักการใช้งานและการดูแลรักษาระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  และจะมีส่วนทำให้การจัดการเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี ในหลักสูตรที่โครงการเทคโนโลยี  สสวท.รับผิดชอบอยู่  มีโอกาสเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและยังมีส่วนช่วยเหลือผู้เรียน ที่ด้อยโอกาสอีกทางหนึ่งด้วย  

          กิจกรรมในการฝึกอบรม  ได้แก่ กิจกรรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  การวิเคราะห์ปัญหาและการบำรุงรักษา  การบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  การประเมินผลโครงการ  การนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทบทวนกระบวนการเทคโนโลยี  ทบทวนพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในชั้นเรียน  การเปลี่ยนแปลงพลังงาน  การเก็บและการใช้พลังงาน  โครงงานเทคโนโลยี  สรุปการอบรม และชี้แจงแผนการดำเนินงานที่วางแผนไว้

          ตามไปดู ครูดอยเขาร่วมฝึกปฏิบัติการทดลอง และสร้างสื่อการสอนแล้ว  ก็ทึ่ง ! ในความตั้งใจจริงของคุณครูแต่ละท่าน  เห็นแล้ว ก็น่าปลาบปลื้มแทนเด็ก ๆ นักเรียน และชุมชนจริง ๆ

          คุณครูกำจัด  บรุณพันธ์  ครูนิเทศก์ กลุ่มแม่ฮอง  เข้ามาอบรมในนาม ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ละเอาะ  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาครูในกลุ่ม ทั้ง 8 กลุ่มสาระ กล่าวถึงความรู้สึกว่า การอบรมในครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของครูผู้สอนเป็นอย่างมาก  เพราะการประสบปัญหาในชุมชน  สามารถใช้วิชาความรู้ที่อบรมไปช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง  ชุมชนผู้ด้อยโอกาส มีความต้องการในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก  และใช้เป็นองค์ความรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างดี

          คุณครูจุฬา ธรรมกิตติวงศ์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านป่าพลู จังหวัดตาก  ชอบกิจกรรมฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะสามารถนำความรู้ไปใช้ในพื้นที่ได้โดยตรง  การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนนั้น  ได้ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์  การตรวจเช็คและเติมน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับที่กำหนด  

          “กลับไปจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนและชุมชน  โดยเฉพาะวิธีการบำรุงรักษาและการใช้ฟ้าในฤดูต่าง ๆ  ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  ประกาศข่าวให้กับชุมชน จัดรายการวิทยุต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูกไม้ผลและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ”

คุณครูบุปผา  ก่อสันติรักษ์  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
          บ้านวาแหมะคี  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  บอกว่า ชอบกิจกรรมการทำโครงงานเทคโนโลยีและระบบการปฏิบัติงาน เพราะได้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กบนดอยได้หลากหลาย ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากขึ้น  หลังจากเข้ารับการอบรมแล้วจะกลับไปสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนเรื่องโซลาร์เซลล์  จัดกิจกรรมดูแลแผงโซลาร์เซลล์  ทำความสะอาดแผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  เติมน้ำกลั่นทุกๆเดือน และเขียนแผนการสอนเรื่องโซลาร์เซลล์

          คุณครูธีระ  สมมิตร  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ทีผะแหล่  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่า  เนื่องจากชุมชนอยู่ห่างไกลความเจริญ  การคมนาคมลำบาก มีความยากจน ศศช. จึงเป็นศูนย์รวมทั้งเรื่องความรู้ และความบันเทิง ที่ชุมชนได้ใช้สื่อรับสัญญานดาวเทียม วิทยุ โทรทัศน์ ร่วมกัน  ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งผู้เรียนและชาวบ้าน มีพัฒนาการด้านความคิด  สังคม  การใช้ภาษาไทยดีขึ้นจากเดิมมาก  “การดำเนินงานจากนี้ไปจะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ครูผู้สอนในชุมชน  จากนั้นจะประชุมวางแผนงานกัน ในการประยุกต์จัดกิจกรรมในพื้นที่ จากนั้นจะนำแผนที่ได้ไปใช้ แล้วประเมินผล นำมาปรับแก้ไข แล้วนำไปใช้ใหม่”

          คุณครูธีระพล  พูนผล  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ยะลิกุย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า จะนำความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาการใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ไปสอนเด็กและชุมชน 

          แสงอาทิตย์เป็นสิ่งจำเป็นในชุมชน  เพราะหมายถึงการมีไฟฟ้าใช้ในการดำรง ชีวิต การที่คุณครูได้เข้ารับการอบรมและนำไปถ่ายทอดให้นักเรียนและคนในชุมชน จึงนับว่าเป็นการเรียนรู้ คู่กับ การใช้ชีวิตโดยแท้  นอกจากนั้น  สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ “ไฟ” ในการปฏิบัติงานขอคุณครูผู้อุทิศ  ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการสอนเหล่านี้  จึงขอเป็นกำลังใจให้พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติเหล่านี้อีกทางหนึ่งด้วย


ผู้เข้ารับการอบรมกําลังทดสอบวงจรเสียงเพลงโดยใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก
 


ผู้เข้ารับการอบรมกําลังบัดกรีเชื่อมต่อสายไฟกับหลอด LEDวิทยากรกําลังให้คําแนะนําผู้เข้ารับการอบรมขณะกําลังทดสอบการทํางานของชิ้นงาน

 
ผู้เข้ารับการอบรมกําลังบัดกรีเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับแบบบ้านจําลอง


ผู้เข้ารับการอบรมกําลังประกอบหลังคาที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับแบบบ้านจําลอง


ผู้เข้ารับการอบรมกําลังประกอบชิ้นส่วนของแบบบ้านจําลองเข้าด้วยกัน


ผู้เข้ารับการอบรมกําลังประกอบแบบบ้านจําลองที่ต่อวงจรไฟฟ้าแล้ว


ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบการทํางานของแบบจําลองการนําไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้งาน