ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของIDP และ วิชาการดอทคอม
ที่มา
www.thailand.idp.com


           ประเทศออสเตรเลียมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแห่งชาติที่มีชื่อเสียงและ กว้างขวางที่ได้รับการรับรองจาก Ministerial Councils พร้อมความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติการและจัดการร่วมระหว่างรัฐบาลระดับต่างๆ และสถาบันการศึกษา แต่ละภาคส่วนหลักของการศึกษาและการฝึกอบรมในประเทศออสเตรเลียมีมาตรการด้าน การประกันคุณภาพที่ได้ปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของภาคส่วนนั้นๆ ซึ่งได้แก่

          สำหรับภาคส่วนอุดมศึกษา National Protocols for Higher Education Approval Processes ซึ่งได้ตั้งหลักทั่วๆ ไป กฎเกณฑ์และระบบสำหรับการประกันคุณภาพของการจัดการรับรองวิทยะฐานะและการรับรองระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานด้านคุณภาพมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลีย เป็นเจ้าของและเป็นหน่วยงานอิสระไม่หวังผลกำไร หน่วยงานนี้ส่งเสริมตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย

          สำหรับภาคส่วนอาชีวศึกษาและการศึกษาด้านเทคนิค National Training Framework ซึ่งเป็นระบบที่นำโดยภาค อุตสาหกรรมได้ตั้งข้อกำหนดสำหรับคุณภาพและคงเส้นคงวา ในระดับชาติในแง่ของคุณวุฒิการศึกษาและการให้การฝึกอบรมและมีองค์ประกอบดังนี้ :

          - ระบบการฝึกอบรมที่มีคุณภาพของออสเตรเลีย 2007 ซึ่งเป็นชุดมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับการตกลงกันในระดับชาติ สำหรับบริการด้านการฝึกอบรมและการประเมินผลที่ได้จัดดำเนินการโดยองค์กรด้านการฝึกอบรมที่ได้จดทะเบียนแล้ว 

          - ชุดการฝึกอบรมซึ่งเป็นชุดมาตรฐานต่างๆ และคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองในระดับชาติเพื่อรับรอง และประเมินทักษะต่างๆ ของคน 

          สำหรับภาคส่วนโรงเรียนนั้น  National  Goals  for Schooling in the Twenty-first Century จัดให้มีระบบการรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและสำหรับการชี้แจงแสดง ความรับผิดชอบต่อสาธารณะโดยโรงเรียนและระบบโรงเรียน ทั้งรัฐบาลและเอกชนในรัฐและมณฑลการปกครองโดยผ่านการรายงานแห่งชาติประจำปี เกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย

          นอกจากนั้นยังมีการจัดการประกันคุณภาพมากมาย ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน เช่น Australian Qualifications Framework (AQF) 

          - กรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลีย ซึ่งจัดให้มีระบบที่สมบูรณ์และอยู่ในแนวเดียวกันในระดับชาติ สำหรับทุกคุณวุฒิหลังการฝีกอบรมและการศึกษาภาคบังคับและกฎหมาย ESOS ที่ให้การคุ้มครองผลประโยชน์ของนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลีย

          สถาบันการศึกษาในแต่ละภาคส่วนที่ต้องการให้คุณวุฒิการศึกษาหรือเปิดหลักสูตรต่างๆ ที่นำไปสู่คุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลียต้องถึงเกณฑ์การรับรองวิทยะฐานะของหลักสูตรและการจดทะเบียนซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรา การวัดการประกันคุณภาพเหล่านี้ ทะเบียนคุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลียเป็นทะเบียนสาธารณะขององค์กรของรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการรับรองวิทยะฐานะของภาครัฐซึ่ง รวมถึงสถาบันที่รับรองวิทยะฐานะตัวเอง(ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัย) และสถาบันที่ได้รับการรับรองและคุณวุฒิการศึกษาที่สถาบันการศึกษาเหล่านั้น ได้รับอนุมัติให้ประสิทธิ์ประสาท

          มาตรการการประกันคุณภาพการศึกษาเหล่านี้นำไปใช้ได้ทั้งสถาบันรัฐและเอกชนในแต่ละภาคส่วนได้รับการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการสามารถใช้ปฏิบัติได้ดีที่สุดและสอดคล้องกับข้อกำหนดทั้งในปัจจุบันและอนาคต กฎหมายของรัฐ มณฑล การปกครองและรัฐบาลออสเตรเลียให้การรองรับ