วัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม
www.ipst.ac.th


             วัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP มองโจ๋ ม. ปลายประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  
             ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)   นำโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) มาเผยแพร่เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา สสวท. ได้จัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP  ประจำปี 2554 ขึ้น ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์  กรุงเทพมหานคร  การประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ  ได้แก่  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

             ปรากฏว่า ผู้ที่ชนะเลิศ  เหรียญทอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคือ นายคณินท์  พืชมาก และ นายอริยวัฒน์  ชนบดีเฉลิมรุ่ง จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทองคือ นายกฤษณะ  ขาวเรือง และ นางสาวปริญญา  แช่มช้อย  จากโรงเรียนศรียาภัย  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทอง คือ  นายสมชัย  ภูมิภาค  และ นายศุภวิชญ์  อินทร์หอม  จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  6 ทีม และเหรียญทองแดง 10 ทีม จากโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ

             อาจารย์ชมัยพร  ตั้งตน  หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)  เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้ต้องการกระตุ้นบรรยากาศของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ให้ครูและนักเรียนหันมาสนใจ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเริ่มต้นโดย สสวท.  ได้สนับสนุนโปรแกรม GSP ในราคาถูก และถูกกฎหมาย เพื่อให้ครูและนักเรียนทั่วประเทศได้ใช้ เพราะผู้บริหารสสวท.มีวิสัยทัศน์ว่าในอนาคต การเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนไป และต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้น เมื่อมีการอบรมครูทั่วประเทศ  การจะวัดว่าเราประสบผลสำเร็จหรือไม่จึงต้องดูผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยจัดเวทีแข่งขันขึ้น เริ่มจากระดับภูมิภาคก่อน 20 ศูนย์ทั่วประเทศ จนกระทั่งมาสู่รอบชิงชนะเลิศในส่วนกลาง

             สำหรับกิจกรรมนี้มีโจทย์ 4 ข้อ ให้นักเรียนแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้โปรแกรม GSP เป็นเครื่องมือในการทำงาน โจทย์ 3 ข้อแรกจะเป็นการวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ส่วนข้อที่ 4 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยอาศัยองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เช่น เส้นตรง วงกลม การตั้งฉาก  กราฟ ให้ออกมาเป็นภาพ ซึ่งโจทย์ทั้ง 4 ข้อเป็นโจทย์ unseen คล้ายๆ กับข้อสอบในระดับนานาชาติ ที่นักเรียนยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

             “รูปแบบข้อสอบเป็นการให้แนวคิดและตัวอย่างแก่ ครู  และนักเรียนที่สนใจได้ฝึกใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดย สสวท.ต้องการทำเป็นต้นแบบ  ซึ่งข้อสอบแต่ละข้อจะเป็นการวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กว่ามีมากน้อยเพียงใดที่จะแก้ปัญหาได้ ซึ่งการใช้โปรแกรม GSPนั้น ทำให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และเรียนรู้วิธีการหาคำตอบที่หลากหลาย และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มากกว่าการเรียนคณิตศาสตร์ในแบบเดิมๆ” อาจารย์ชมัยพรกล่าว

             ปัจจุบันการใช้โปรแกรม GSP ในโรงเรียนต่างๆนั้น อาจารย์ชมัยพร  เปิดเผยว่า ในภาพรวมเผยแพร่ไปค่อนข้างทั่วถึง แต่ยังไปไม่ถึงนักเรียนทุกคน  ที่ใช้มากที่สุดคือ ครูนำไปใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเวลาสอน  ส่วนตัวนักเรียนนั้นมีหลายโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนจึงมีความสามารถในการใช้โปรแกรม GSP  ทั้งนี้ ถ้าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนหมวดคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ นอกเหนือจากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว คิดว่านักเรียนจะมีโอกาสได้ใช้โปรแกรมGSP ในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

             “เมื่อเรามีเทคโนโลยีจะทำให้สิ่งที่ยาก และใช้เวลานั้นง่ายลงและสั้นมากขึ้น ดังนั้น เราจะมีเวลาเรียนรู้ความรู้ที่กว้าง และลึกซึ้งขึ้น การที่เรามีเครื่องมือช่วยจึงดีอย่างนี้ ไม่เช่นนั้นเราต้องเรียนแต่ความรู้พื้นฐานอย่างเดียว  โปรแกรม GSP มันสนุก มันมีชีวิตชีวา เด็กจะค้นหาคำตอบของเขาเองได้  เมื่อเด็กได้สัมผัสแล้ว  ก็หวังว่าในปีต่อๆเด็กจะหันมาชอบคณิตศาสตร์มากขึ้น เพราะเนื้อหาในโปรแกรมGSP สามารถใช้ได้ตั้งแต่ระดับประถมไปจนระดับที่สูงๆขึ้นไปแล้วแต่เมนูที่เลือกใช้ ”  อาจารย์ชมัยพร กล่าวทิ้งท้าย

             ด้าน นายถนอมเกียรติ  งานสกุล  จากโรงเรียนเมืองถลาง กรรมการตัดสิน เห็นว่า กิจกรรมเช่นนี้ทำให้ครูและนักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ครูคณิตศาสตร์เองก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพราะการเรียนการสอนในสมัยใหม่ที่ต้องเปลี่ยนไป และตัวโปรแกรม GSP เองทำให้เด็กสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีมาค้นหาคำตอบในวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นได้ ได้รู้จักสร้างความคิดรวบยอดขึ้นมา 

             “ผมอยากเห็นโปรแกรม GSP ถูกสอนในชั้นเรียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ แต่ไม่ใช่การติวเพื่อมาแข่งขัน  โปรแกรมนี้ก็จะมีคุณค่า และคุ้มค่าในการลงทุน” นายถนอมเกียรติ กล่าว

             นายสุรชัย  บุญเรือง จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  กรรมการตัดสิน บอกว่า โจทย์ทั้ง 4 ข้อนี้เป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆ ที่ต้องการให้นักเรียนใช้โปรแกรม GSP ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล และหาแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นได้  

             “ข้อดีของโปรแกรม GSP คือ สำหรับเด็กนักเรียนทั่วๆไป เมื่อมีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีทำให้เขามองเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น นำไปสู่ความเข้าใจโจทย์ทางคณิตศาสตร์มากขึ้น  ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์อยู่แล้ว การใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ช่วยสนับสนุนความคิด และแนวทางในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้หลากหลายวิธีกว่าวิธีการเรียนการสอนในแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไป”
นายสรุชัย ให้ความเห็น

             สำหรับน้องๆทีมชนะเลิศ เหรียญทอง ในเวที การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประเทศ ประจำปี 2554  นายคณินท์  พืชมาก หรือ “แมกซ์” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  บอกว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ทำให้ได้คิดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มองเห็นปัญหาในโจทย์ได้ชัดเจน และแก้โจทย์ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นได้

             “ผมชอบเรียนคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆ สาขา โดยเฉพาะด้านวิศวกรรม-คอมพิวเตอร์ ที่ยากเรียนต่อในอนาคต”
  คณินท์กล่าว

             เพื่อนร่วมทีมอีกคน นายอริยวัฒน์  ชนบดีเฉลิมรุ่ง  หรือ “ใบพลู” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  บอกว่าโปรแกรม GSP ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกขึ้น มองเห็นภาพได้ชัดเจน โปรแกรม GSP ทำให้ตนสนใจคณิตศาสตร์มากขึ้น เพราะอยากรู้ว่าโปรแกรมนี้ใช้อย่างไร จึงได้พยายามเรียนรู้

           
  สำหรับเวทีประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประเทศ ประจำปี 2554  สะท้อนว่า เด็กไทยมีทักษะในการใช้โปรแกรมนี้มากขึ้น โดยดูได้จากจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันที่มีการกระจายตัวในระดับภูมิภาคมากขึ้น  ซึ่งทาง สสวท. หวังว่า เทคโนโลยีที่นำมาจะทำให้เด็กไทยมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นไปด้วย


อ.ถนอมเกียรติ งานสกุล โรงเรียนเมืองถลาง  กรรมการตัดสิน


อ.สุรชัย  บุญเรือง    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการตัดสิน


ทีมชนะเลิศ เหรียญทอง     โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


ทีมรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง   เหรียญทอง  โรงเรียนศรียาภัย


ทีมรองชนะเลิศ อับดันสอง    เหรียญทอง  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


นางพรพรรณ  ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการ  สสวท. มอบรางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับประเทศ ประจำปี 2554 ระดับมัธยมตอนปลาย


อาจารย์ชมัยพร  ตั้งตน   หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา สสวท.