การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations)


.อ.รศ. ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ
settapong_m@hotmail.com
ประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่
กรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ บริการเพื่อสังคม
ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)


            เอกสารฉบับนี้ได้อ้างอิงแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเอกสารที่เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว

กล่าวนำ
            ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้ขีดความสามารถของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพสูงขึ้นจนสามารถ ปฏิบัติภารกิจได้ในสถานการณ์ภัยคุกคามหลายรูปแบบ ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม โดยภารกิจในยามสงครามนั้น การส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์จากสนามรบสู่ผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจในการตัดสินใจ ต้องมีความรวดเร็วพอที่จะตอบโต้กับสถานการณ์นั้นได้อย่างทันท่วงที จึงเห็นได้ชัดเจนว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพที่มีเทคโนโลยีที่เหนือ ชั้นกว่าและมีระบบการจัดการข่าวสารที่ดีกว่า จะสามารถชิงความได้เปรียบในการตอบโต้ได้ดีกว่า และที่สำคัญถ้าข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่การรบมีให้ผู้บังบัญชาครบรอบด้าน ก็จะทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพใดสามารถกุมอำนาจด้านสารสนเทศ (Information Superiority) ก็สามารถกำชัยชนะได้ในที่สุด อย่างที่ซุนวูกล่าวว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ดังนั้นการที่จะสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพให้ สูงขึ้นนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies ; ICT)  ให้สามารถช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

            อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านสารสนเทศและสื่อ (Information and media) นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้อำนาจด้านสารสนเทศและสื่อได้เปลี่ยนผ่านจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน และกำลังมีแนวโน้มเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาคประชาชน สารสนเทศและสื่อมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ความเชื่อและการตอบสนองของประชาชนในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เนื่องจากการที่โลกมีการเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์จนทำให้การกระจายตัวของข่าวสารมีความรวดเร็วแบบ Real time ปรากฏการณ์นี้ทำให้สื่อที่ผ่านทางระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับชาติแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงทำให้มิติด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและสร้างขีดความสามารถ โดยต้องมีความมุ่งมั่น (Commitment) ในการวางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการใช้และตอบโต้สงครามสารสนเทศและสื่อ ดังนั้น หน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพต้องสร้างเส้นทางเดินในเชิงยุทธศาสตร์ของ การปฏิบัติการข่าวสาร (Roadmap of Information Operations) เพื่อการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

            ในการปฏิบัติการทางทหาร การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations) เป็นหลักการเพื่อใช้ในการบูรณาการสารสนเทศในทุกๆด้าน เพื่อปกป้อง สนับสนุนและเพื่อการเพิ่มอำนาจกำลังรบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีอำนาจในการควบคุมสนามรบในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ ด้วยอาวุธรวมทั้งทรัพยากรที่เหมาะสม ด้วยการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในการรวบรวม นำเข้ากระบวนการแยกแยะและวิเคราะห์ และนำไปสู่ภาคการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปสู่การได้เปรียบในการปฏิบัติการทางทหาร 

            การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations) หรือเรียกว่า IOs นั้น เป็นหลักการที่ออกเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐ อเมริกาในปี ๒๐๐๓ อนุมัติหลักการโดย นายโดนัล รัมเฟล (Donald Rumsfeld) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯและเป็นเอกสารที่เปิดเผย (Declassified) ในเดือนมกราคม ๒๐๐๖ ซึ่งเป็นการขยายผลจากหลักการที่เกี่ยวข้องกับสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare) ในมุมมองของกองทัพสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามหลักการที่แสดงในเอกสารดังกล่าวเป็นศาสตร์ในด้าน IOs แต่ความสำเร็จในการปฏิบัตินั้น ต้องใช้ยุทธศิลป์และประสบการณ์เข้าไปผสมผสานด้วย 

            อย่างไรก็ตามการนำหลักการการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations) ของกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้คิดค้นต้นแบบมาใช้กับกองทัพในประเทศต่างๆ โดยตรงนั้นอาจจะไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัฒนธรรมองค์กร ความพร้อมของบุคคลากรและกระบวนการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งการนำมาใช้โดยไม่มีการเตรียมการและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกองทัพใน ประเทศต่างๆก็อาจทำให้ไม่เกิดประสิทธิผล อีกทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากต่อกองทัพของประเทศนั้นๆได้ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของกองทัพของประเทศที่นำหลักการ IO ของกองทัพสหรัฐอเมริกาไปใช้ ในการที่จะเพิ่มศักยภาพและพลังอำนาจให้แก่กองทัพที่เหนือกว่าฝ่ายตรงข้าม ด้วยการที่กองทัพสามารถ “รู้ก่อน (see first) ตัดสินใจก่อน (decide first) ปฏิบัติก่อน (act first) และปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลกว่า (act more effectively)”   

สมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการข่าวสาร
            สารสนเทศ (Information) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสงคราม และในปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยวิกฤตต่อความสำเร็จของการปฏิบัติการทางทหาร และจะยิ่งทวีความสำคัญอย่างไม่สามารถประเมินได้ในอนาคต โดยมีสมมติฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้

            (๑) IO  ถือว่าเป็นหนึ่งในขีดความสามารถหลัก (Core competency) ของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดเส้นทางสู่การปฏบัติการข่าวสาร (IO Roadmap) เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพสามารถสร้างขีดความสามารถหลักด้าน IO ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
            (๒) ขีดความ สามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐมีความสำคัญยิ่งต่อการวางแผนเพื่อทำการยุทธกับฝ่ายตรงข้าม โดยที่ขีดความสามารถดังกล่าวหมายถึง ขีดความสามารถที่สามารถจัดการกับข่าวสารเพื่อทำให้เป้าหมาย (ผู้รับข่าวสาร) เกิดความเชื่อตามที่ฝ่ายเราต้องการ จนส่งอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจของเป้าหมาย (ผู้รับข่าวสาร) ให้ตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ฝ่ายเราต้องการ รวมทั้งส่งผลต่อกลุ่มผู้นำต่างๆและประชาชนไม่สนับสนุนพลังอำนาจการยุทธ์ทุกด้านให้แก่ฝ่ายตรงข้าม
            (๓) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติการข่าวสาร เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิรูปการปฏิบัติการข่าวสารของหน่วยงาน ด้านความมั่นคง ซึ่งจะทำให้เกิดการสั่งการบังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วและเกิดความแม่นยำในการตัดสินใจ
            (๔) ระบบ C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงกลาโหมและกองทัพ ซึ่งจะทำให้เกิดการสั่งการบังคับบัญชาสนามรบได้อย่างเห็นภาพในทุกมิติ (Transparent battle space) เกิดความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
            (๕) ระบบ C4ISR จะมีประสิทธิภาพได้ก็ขึ้นอยู่กับระบบการตัดสินใจและระบบสนับสนุนที่เป็นแบบอัตโนมัต (Automated decision making and support) รวมไปจนถึงมีขีดความสามารถในการปฏิบัติด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic capability) 


รูปแสดงถึงความหมายของ IO คือการกระทำต่อความคิดของผู้มีอำนาจ
เพื่อให้ตัดสินใจตามที่ฝ่ายเราต้องการ และเป้าหมายที่แท้จริงมิใช่เอาชนะกำลังทหารฝ่ายตรงข้าม แต่เป็นการเอาชนะความเชื่อและการตัดสินใจของผู้นำ

ปัญหาพื้นฐานที่พบในการปฏิบัติการข่าวสารในทุกประเทศ
            องค์กรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐส่วนใหญ่จะมีการเชื่อมโยงกันแบบหลวมๆระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในระดับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ ผลก็คือทำให้การจัดงบประมาณเพื่อการดำเนินการด้านการปฏิบัติการข่าวสารไม่ สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการข่าวสารได้อย่างชัดเจน   ทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่สามารถมองเห็นและบอกได้ว่าองค์กรได้อะไรจากการจัดงบประมาณ ด้านการปฏิบัติการข่าวสารบ้าง และหน่วยงานที่ทำงานด้านการปฏิบัติการข่าวสารก็ไม่สามารถสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ว่า การปฏิบัติการข่าวสารมีความสำคัญอย่างไรและมีไว้เพื่ออะไร ซึ่งปัญหาการขาดช่วงในการเชื่อมโยง (Disconnects) ดังกล่าวจำเป็นต้องถูกแก้ไขเพื่อทำให้นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติการ ข่าวสารสามารถนำมาสู่ภาคการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

นอกจากปัญหาการเชื่อมโยงของกระบวนการบริหารดังกล่าว  ยังคงมีปัญหาต่างๆ อีกมากที่พบซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
            (๑) นโยบายและแผนระดับยุทธศาสตร์ไม่เกื้อหนุนหรือขับเคลื่อนการปฏิบัติการข่าวสาร 
            (๒) นโยบายและแผนระดับยุทธศาสตร์มุ่งเน้นแต่ด้านเทคโนโลยีมากกว่าจะเข้าถึง กลยุทธ์ทางการปฏิบัติการข่าวสารโดยตรง 
            (๓) ผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่มีความเชื่อและเห็นว่าการปฏิบัติการข่าวสารจะ เป็นสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของรัฐได้จริง
            (๔) งบประมาณของหน่วยงานความมั่นคงไม่สะท้อนถึงผลของการวางแผนด้านการปฏิบัติการข่าวสาร
            (๕) การดำเนินการด้านการปฏิบัติการข่าวสารไม่ได้มุ่งเน้นต่อระบบการตัดสินใจ ของฝ่ายตรงข้ามอย่างแท้จริงจึงไม่เกิดผลกระทบต่อชัยชนะอย่างชัดเจน
            (๖) การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานซึ่งมีพื้นฐานมาจากมุมมองที่ต่างกัน (Different views) ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงและหน่วยปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการ ปฏิบัติการข่าวสาร คุณค่าประโยชน์ที่การปฏิบัติการข่าวสารจะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการรักษาความมั่นคง และกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถนำการปฏิบัติการข่าวสารเข้ามามีบทบาทต่อ กลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมุมมองที่ต่างกันนี้มีผลมาจากความล้มเหลวในการวางแผน การจัดอันดับความสำคัญ และการวัดผลงานของการปฏิบัติการข่าวสารให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี และความล้มเหลวนี้มีผลมาจาก วัฒนธรรมในการบังคับบัญชาและการบริหารจัดการทรัพยากรที่ไม่ประสานสอดคล้องกัน

หัวใจหลักของ Information Operations (IO)
            IO เป็นการบูรณาการสารสนเทศในทุกๆด้าน เพื่อปกป้อง สนับสนุนและเพื่อการเพิ่มอำนาจกำลังรบ โดยมีเป้าหมายเพื่อมีอำนาจในการควบคุมสนามรบในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ และด้วยอาวุธ รวมทั้งทรัพยากรที่เหมาะสม ด้วยการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในการรวบรวม นำเขากระบวนการแยกแยะและวิเคราะห์ และนำไปสู่ภาคการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปสู่การได้เปรียบในการปฏิบัติการทางทหาร

            ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการต้องตระหนักไว้เสมอว่า “การตัดสินใจบนพื้นฐานของความเชื่อนั้นมีความเสี่ยงสูงยิ่งเมื่อเปรียบเทียบ กับการตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้” ซึ่งมันก็คือปรัชญาของ IOs นั่นเอง

            โดยปกติแล้วข้อมูล (Data) ข่าวสาร/สารสนเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge) มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ดังนี้คือ ข้อมูล (Data) หมายถึงเนื้อหา และตัวเลข และข้อเท็จจริงที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยไม่ได้คำนึงถึงสาระที่เกิดจากข้อมูล เหล่านั้น แต่หลังจากผ่านกระบวนการ (Processing) แยกแยะ ตีความ ประมวล แยกส่วนที่ผิดพลาดออกและวิเคราะห์แล้ว ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกยกระดับเป็นข่าวสารหรือสารสนเทศ (Information) และเมื่อข่าวสารหรือสารสนเทศ (Information) ผ่านการหาความสัมพันธ์เชิงลึกของข่าวสารบวกกับประสบการณ์ ความคิด และความเชี่ยวชาญ/การเรียนรู้ (Cognition) ของแต่ละบุคคลแล้ว  ก็จะกลายเป็นความรู้ (Knowledge) ในที่สุด (ดังแสดงในรูป)


รูปแสดงความ สัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ข่าวสาร/สารสนเทศ และความรู้

            กระบวนการการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทำให้เราสามารถแปลงจากข้อมูลดิบ (Data) ที่ยังไม่มีประโยชน์มาก จนกลายมาเป็นข่าวสาร/สารสนเทศ (Information) ซึ่งเริ่มทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่างๆในสารสนเทศนั้น และถ้ามีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเป็นเวลานานนับปี ก็อาจทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง จนอาจทำให้เราสามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์อนาคตได้แม่นยำมากขึ้น นั่นคือเรากำลังสร้างการเรียนรู้ให้กับการปฏิบัติการข่าวสารได้ในระดับเป็นองค์ความรู้ (Knowledge) นั่นเอง ซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นวงจร (Cycle) ไม่มีวันจบสิ้นดังแสดงในรูป 


รูปแสดงวงจรข้อมูล (Data) ข่าวสาร/สารสนเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge)

            IO นั้นครอบคลุมทั้งในการปฏิบัติการในยามสงบ (Peace) ยามวิกฤต (Crisis) และในยามสงคราม (Hostilities) และยังเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในทุกระดับ ตั้งแต่ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี 


รูปแสดงระบบการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations)

            อีกทั้ง IO ครอบคลุมไม่เพียงแต่เฉพาะในความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆอีกด้วย โดยมีมิติการปฏิบัติการทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านนโยบาย กฎหมาย การดำเนินการขององค์กร เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร และตามที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นแล้วว่า IO นั้นใช้หลักการของสงครามการควบคุมบังคับบัญชา (Command and Control Warfare) เป็นส่วนที่เป็นหัวใจของ IO ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychology Operation, PSYOP) การลวง (Deception) สงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare, EW) การใช้การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (Operations Security, OPSEC) และการทำลายขีดความสามารถของระบบควบคุมบังคับบัญชาทางกายภาพ (Physical Destruction)  ทั้ง 5 องค์ประกอบนี้เองเป็นองค์ประกอบหลักของ IOs หรือเรียกว่า การปฏิบัติหลัก หรือขีดความสามารถหลัก (core capabilities) โดยจะกล่าวต่อไปในหัวข้อการปฏิบัติหลัก

            การปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ซึ่งอาจเรียกว่า “ขีดความสามารถ” นั้น ได้ถูกแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ การปฏิบัติหลัก หรือขีดความสามารถหลัก (core capabilities) การปฏิบัติสนับสนุน หรือขีดความสามารถสนับสนุน (supporting capabilities) และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หรือขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง (related capabilities)

การปฏิบัติหลัก
            การปฏิบัติหลักประกอบด้วยการปฏิบัติ ๕ ประการคือ การปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychological Operations: PSYOP) การลวงทางทหาร (Military Deception: MILDEC)  การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (Operations Security: OPSEC)  การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare: EW)  และการปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Operations: CNO) การประสานการใช้องค์ประกอบทั้ง ๕ ของสงครามการควบคุมบังคับบัญชา (OPSEC, PSYOP, MILITARY DECEPTION, EW, PHYSICAL DESTRUCTION) ทำให้เกิดศักยภาพในการทำลายฝ่ายตรงข้าม ซึ่งถือว่าเป็นผลการทวีกำลัง (Synergistic Effects) โดยเมื่อผู้บังคับบัญชาใช้การปฏิบัติหลักทั้ง ๕ ประการนี้ร่วมกับการปฏิบัติสนับสนุน และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว จะเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมาย (Target Audiences: TAs) ในฝ่ายตรงข้าม อันจะทำให้กำลังรบมีเสรีในการปฏิบัติในสภาวะแวดล้อมของข่าวสาร

การปฏิบัติสนับสนุน
            การปฏิบัติที่สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร ประกอบด้วย การประกันข่าวสาร (Information Assurance: IA)  การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ (Physical Security)  การโจมตีทางวัตถุ (Physical Attack)  การต่อต้านข่าวกรอง (Counterintelligence: CI)  และภาพถ่ายการรบ (Combat Camera: COMCAM)  การปฏิบัติเหล่านี้จะรวมอยู่ในสภาวะแวดล้อมของข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม เป็นการปฏิบัติที่ช่วยให้การปฏิบัติการข่าวสารมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติเหล่านี้ควรปฏิบัติโดยการสนธิและประสานกับการปฏิบัติหลัก และนอกจากจะใช้การปฏิบัติเหล่านี้สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสารแล้ว ยังสามารถใช้สำหรับจุดประสงค์อื่นๆ ที่กว้างกว่านี้ได้อีกด้วย

การปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
            การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติการข่าวสาร กำหนดขึ้นด้วยหน้าที่ทางทหาร 3 ประการคือ การประชาสัมพันธ์ (Public Affairs: PA)  การปฏิบัติการระหว่างพลเรือนกับทหาร (Civil-Military Operations: CMO)  และกลาโหมสนับสนุนต่อการทูตสาธารณะ (Defense Support to Public Diplomacy: DSPD)  การปฏิบัติเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการปฏิบัติการข่าวสาร และต้องปฏิบัติโดยประสานและสนธิกับการปฏิบัติหลัก และการปฏิบัติสนับสนุน ในการปฏิบัติการข่าวสารเสมอ  อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์หลัก และกฎต่างๆ ที่เป็นกรอบของการปฏิบัติเหล่านี้ จะต้องไม่ถูกผูกยึด หรือได้รับผลเสียหายจากการปฏิบัติการข่าวสาร  ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเพ่งเล็งและเป็นข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการวางแผนและการปฏิบัติ ในการปฏิบัติการข่าวสาร  ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ (PA) และการปฏิบัติการระหว่างพลเรือนกับทหาร (CMO) จึงต้องทำงานโดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดเป็นการเฉพาะกับฝ่ายเสนาธิการที่วางแผนในการปฏิบัติการข่าวสาร

กระบวนการ การปฏิบัติการข่าวสาร
(๑)  แนวความคิดในการปฏิบัติ
           • สนับสนุนการปฏิบัติทุกหนทางปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายเรามีความเหนือกว่าทางข้อมูลข่าวสาร เพิ่มโอกาสในการบรรลุภารกิจ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเพื่อการตัดสินใจได้ในเวลาที่ต้องการ และสามารถนำการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันเวลา
           • สร้างผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำ ต้องดำเนินการไปในทิศทางที่ฝ่ายเราต้องการ
(๒)  กระบวนการในการปฏิบัติ
           • การปฏิบัติการข่าวสารเป็นการปฏิบัติที่เป็นวงรอบโดยไม่มีที่สิ้นสุดดัง แสดงในรูป


รูปแสดงกระบวนการการปฏิบัติการข่าวสาร

           จากรูปเห็นได้ว่า การปฏิบัติการข่าวสารเริ่มต้นการการพิจารณาข้อมูลหลายมิติ เช่น การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ชาติ สื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ทางทหาร เจตนารมณ์ผู้บังคับบัญชา กฎหมายสากลที่เกี่ยวข้อง การข่าวและข่าวสารที่เกี่ยวกับข้าศึก และทรัพยากรของฝ่ายเรา โดยมีกระบวนการเป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้

           ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์และยุทธการด้านการปฏิบัติการข่าวสารทางทหาร โดยต้องมีการกำหนดผลลัพธ์สุดท้าย (End) วิธีการดำเนินการและปฏิบัติการ (Way) และทรัพยากรที่ต้องใช้ (Mean) เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยในระดับยุทธวิธีในการดำเนินกลยุทธ์ต่อไป
           ขั้นตอนที่ ๒ มอบแนวทางในการปฏิบัติต่อหน่วยที่เกี่ยวข้อง และทำการประสานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
           ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
           ขั้นตอนที่ ๔ นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับแผนให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

           โดยกระบวนการตั้งแต่ ขั้นตอนที่ ๑ ถึงขั้นตอนที่ ๔ จะเป็นการปฏิบัติเป็นวงรอบไม่มีที่สิ้นสุด

สรุป
           ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติการข่าวสารอย่างมีนัยสำคัญคือ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงต้องมีความเชื่อและศรัทธาอย่างแท้จริงก่อนว่าการ ปฏิบัติการข่าวสารต้องเป็นหนึ่งในขีดความสามารถหลัก (Core competency) ของกองทัพ อีกทั้งผู้บังคับบัญชาชั้นสูงต้องมีบทบาทโดยตรงที่จะทำให้กำลังพลทุกนายมี ความเข้าใจ IO ไปในทิศทางเดียวกัน และจะต้องมีความเชื่อร่วมกันว่า IO เป็นขีดความสามารถหลักหนึ่งของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพ (Core Competency) หากเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น การปฏิบัติการข่าวสารก็จะประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน

เอกสารอ้างอิง
           • Joint Publication 3-13, Information Operations ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๐๖ ของกองทัพสหรัฐอเมริกา
           • Information Operations Roadmap กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ๓๐ ต.ค. ๒๕๔๖