รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศกรรมระบบและข้อมูล และรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

สถาบันเทคเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศกรรมระบบและข้อมูล ปี 2555
สมัคร 
วันนี้ - 25 เม.ย. 55

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.reg.kmitl.ac.th
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นทุนที่ให้กับนิสิต นักศึกษาใหม่ที่มีผลการศึกษาดีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและข้อมูล สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ทุนส่งเสริมการศึกษาต่อประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
 - ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร (35,000 บาท/ภาคการศึกษา หลักสูตร 2 ปี) โดยผู้รับทุนจะต้องมี ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 
- ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร (60,000 บาท/ภาคการศึกษา หลักสูตร 3 ปี) โดยผู้รับทุนจะต้องมี ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25

2. ทุนส่งเสริมการศึกษาต่อประเภทที่ 2 (Half Scholarship) 
- ระดับปริญญาโท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่ง (17,500 บาท/ภาคการศึกษา) ให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
- ระดับปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่ง (30,000 บาท/ภาคการศึกษา) ให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00

การสมัครขอรับทุน
ผู้ที่ประสงค์สมัครขอรับทุนสามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล (www.dstar.kmitl.ac.th) และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โทร. 02-3298271

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dstar.kmitl.ac.th
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ที่นี่