นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ ผลงานสร้างสรรค์เด็กไทย จากโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ

นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ ผลงานสร้างสรรค์เด็กไทย จากโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ

ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม
www.ipst.ac.th 


           น้ำคือ ชีวิต หากปราศจากน้ำเพียง 3 วัน มนุษย์ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ เกือบทุกปีประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะภัยแล้ง โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม เกิดการแย่งชิงน้ำกับภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ประชาชน-พลเมือง ยังมีพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่า ยังไม่รวมปริมาณน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมา ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

           นี่จึงเป็นที่มาของ โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) โดยความร่วมมือของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ซึ่งเห็นว่าการจะให้ประชาชนไทยหันมาเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ ต้องมีรากฐานมาจากการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้กับเยาวชน

           โครงการนี้ เป็นการเปิดโอกาส และกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความคิดริเริ่มเสร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยเป็นโครงการระยะ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2554-2558 สำหรับปีนี้คือปีแรกที่เปิดให้เยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่งผลงานการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่นำความรู้ความสามารถ การค้นคว้า การวิจัย มาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการอนุรักษ์น้ำ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน”

           เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคมที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ได้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของเยาวชนไทยที่ส่งเข้าประกวดและได้รับการคัดเลือกจำนวน 12 โครงงานวิจัย และในจำนวนนี้มีโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ โครงงาน “เครื่องเติมอากาศใต้น้ำลึกโดยระบบท่อในแหล่งน้ำธรรมชาติ” จาก โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โครงงาน “สาหร่ายมหัศจรรย์สร้างสรรค์แหล่งน้ำ” จาก โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดนครปฐม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โครงงาน “ อุปกรณ์บำบัดตะกั่วจากน้ำทิ้งด้วยขี้เลื่อย” จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

           นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับในปี 2555 นี้เป็นปีที่สองของโครงการ ซึ่งจะมีการเปิดกว้างรับผลงานจากเยาวชนไทยทั่วประเทศที่มีความสนใจเข้าร่วม โดยหัวข้อการประกวดคือ “นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อความมั่งคงทางด้านอาหาร” ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะมีโอกาสไปร่วมประกวดในงาน “ Junior Water Prize” กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.siwi.org/stockholmjuniorwaterprize) ซึ่งบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด(มหาชน) จะเป็นผู้สนับสนุน 

           “ผมหวังว่า การดำเนินโครงการนี้ จะก่อเกิดผลเป็นรูปธรรม จับต้องได้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ที่มีผลมาจากนวัตกรรมใหม่ๆจากความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน เป็นการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประยุกต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถเข้าร่วมในระดับโลกได้” นายสมโพธิ์ กล่าวเชิญชวนเยาวชนไทยที่มีหัวใจอนุรักษ์ ร่วมประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์น้ำ

           ด้านนายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เผยว่า โครงงานวิจัยที่มานำเสนอนั้นถือว่าเป็นโครงงานที่มีความชัดเจน มีการตั้งคำถาม กำหนดปัญหาที่ชัดเจน และนำไปสู่ทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง และง่ายขึ้น ซึ่งการสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ถือว่า นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ไขปัญหาในสิ่งแวดล้อมจริงได้อย่างดียิ่ง

           “การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นั้นการฝึกในเรื่องของกระบวนการวิจัยเป็นเรื่องสำคัญ และการกำหนดปัญหาในการทำวิจัย ควรคำนึงถึงปัญหาที่อยู่ในกระแสความสนใจ กรณีของโครงงานนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ นั้นอยากเชิญชวนให้เยาวชนไทยเข้าร่วมคิดค้น สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อหาวิธีในการใช้น้ำได้อย่างประหยัดและรู้คุณค่า นวัตกรรมที่ทำให้น้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เป็นสิ่งที่ท้าทายกับเยาวชนไทย” รองผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

           สำหรับโครงงาน “เครื่องเติมอากาศใต้น้ำลึกโดยระบบท่อในแหล่งน้ำธรรมชาติ” ผลงานของน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร โดย นส.ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ , นส.ชนากานต์ เหลืองปฐมอร่าม และนส.เสาวลักษณ์ ชุติกุลวรวิทย์

           น้องเสาวลักษณ์ เล่าให้ฟังถึงโครงงานนวัตกรรมชิ้นนี้ว่า ได้ไอเดียมาจาก “บ่อเต่า” ใกล้โรงเรียน สังเกตเห็นปลาที่อาศัยอยู่ใต้น้ำลึก จากนั้นจึงนำมาค้นคว้า วิจัยต่อจนเกิดเป็นนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้น พวกเราใช้เวลาทำงานกันตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 โดยแบ่งเวลาจากการเรียนมาค้นคว้า ลองผิดลองถูก พัฒนาปรับปรุง แก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

           วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อเติมอากาศใต้น้ำลึกโดยระบบท่อให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ น้องชนากานต์ เพื่อนร่วมทีมอีกคน เสริมว่า กว่าเราจะคิดค้นประดิษฐ์จนกระทั่งลงตัว ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ศึกษา หาข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบเครื่องมือหลายครั้ง

           “ตอนแรกเราประดิษฐ์เครื่องเติมอากาศแบบเวนจูรี่ และพัฒนาสู่เครื่องเติมอากาศแบบเวนจูรี่ปลายท่อต่อหัว และแบบที่ต่อก๊อกน้ำแบบมีพัดลม โครงงานวิจัยของเรามีสมมติฐานว่า การเติมอากาศระบบท่อใต้น้ำจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ และไม่ทำให้น้ำเกิดการขุ่นจากตะกอนหรือดิน โดยวัดจากปริมาณออซิเจนที่เพิ่มขึ้น” น้องชนากานต์ เล่าถึงนวัตกรรมชิ้นนี้

           การคัดเลือกให้โครงงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพราะเป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่มีการนำทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ได้อย่างชัดเจน และมีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่เคยมีผู้ทำไว้ ซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องเติมอากาศสามารถทำงานได้ตามสมมติฐานที่น้องๆตั้งขึ้น และเห็นผลในการพัฒนาเครื่องเติมอากาศในระดับดี

           น้องๆทั้ง 3 คน จากโรงเรียนศึกษานารี เจ้าของผลงานชิ้นนี้ บอกว่า การได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ ในโครงการนี้ รู้สึกดีใจมาก เพราะเป็นครั้งแรกของทั้ง 3 คน ที่ร่วมทำโครงงานวิจัยชิ้นนี้ ตลอดเวลาพวกเรามีความทุ่มเทอย่างมาก พยายามปรับปรุง พัฒนาแก้ไข เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในอนาคตอยากนำโครงงานชิ้นนี้ไปต่อยอดพัฒนาเพิ่มขึ้น

           “น้ำสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทุกชีวิตต้องใช้น้ำ เพื่อให้รู้จักการใช้น้ำ และสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นควรจะคิดก่อนใช้ ถ้าทุกคนร่วมใจกัน น้ำจะมีคุณภาพดีขึ้นอย่างแน่นอน” น้องเสาวลักษณ์ ฝากถึงทุกๆคน

           อาจารย์ พิไลลักษณ์ กุลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน บอกว่า การที่เด็กๆได้ทำโครงงานทำให้พวกเขาได้ฝึกฝนวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหา ได้ลงมือปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียน ได้ฝึกความอดทน เพราะต้องทุ่มเทเวลาอย่างมาก ในการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีทัศนคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย เมื่อเขาประสบความสำเร็จครั้งนี้

           อนึ่ง สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ในปี พ.ศ 2555 ในหัวข้อ “นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร” ในครั้งต่อไป สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (
http://www.thaitap.com/ewtadmin85/ewt/thaitap_web/ewt_dl_link.php?nid=660&filename=index) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (http://www3.ipst.ac.th/globethailand/index.php?option=com_content&view=article&id=238:-q-4q&catid=109:2011-07-14-02-07-33&Itemid=180)

tags :

บทความอื่นๆ

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด

หลักการใช้ in, on, at ในภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้พลาด new post

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน สัมพัทธภาพพิเศษ กับ มายาคติของ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน กาลอวกาศและขนมปังลูกเกด

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

ช็อตเด็ด!!! เสวนาทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับ Interstellar ตอน เวลาคือมิติที่สี่

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour:  ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?

เที่ยวสนุกสไตล์ Sci trip on tour: ฟอสซิลสัตว์ทะเลบนก้อนหินมาจากไหน และ อะไรคือน้องวัว?