จิตวิทยากับปัญหาการฆ่าตัวตาย

ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน เมื่อผู้คนสนใจแต่การมองหน้าจอ มัวแต่สื่อสารกันผ่านโปรแกรมสื่อสารออนไลน์ต่างๆ จนละเลยการพูดคุย การสื่อสารที่ดีต่อกันแบบซึ่งหน้า พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการดำเนินชีวิต จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ 

เคยสังเกตหรือไม่ว่า เราพบเห็นข่าวประจำวันผ่านทางสื่อสังคมต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นเพราะปัญหาการเสียชีวิตจากการทำร้ายตนเองไม่ใช่เรื่องไกลตัว และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย เราจึงยังคงพบเห็นปัญหานี้ได้ในรายงานข่าวประจำวัน 

ยิ่งในปัจจุบัน ลักษณะพฤติกรรมของการดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ สภาวะของการทำงานหรือการเรียนที่กดดัน การแข่งขันของคนในสังคม อาการเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้คนเรามีความเครียดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เราต้องปรับตัวตามให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ หากใครที่มีการรับมือต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้ไม่ดี ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตายได้ 

ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สามารถสรุปสถิติการฆ่าตัวตายของประชากรไทยในปี 2556 ได้ดังต่อไปนี้

สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย,ปัญหาการฆ่าตัวตาย

การให้ความรัก ความเอาใจใส่ต่อตนเองและคนรอบข้าง จึงเป็นภูมิคุ้มกันเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายได้ในระยะยาวต่อไป


BY SUNNY


อ้างอิงข้อมูล:
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)