งานวิจัยของ ดร.ทีปานิส ชาชิโย จากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน "สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ" ถูกนำมาพาดหัวข่าวในวารสาร Physics Today ทั้งยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่มีชื่อของสมการ/การทดลอง/ปรากฏการณ์ ผูกโยงติดอยู่กับชื่อของคนไทย the “Chachiyo’s formula”

           Physics Today เป็นวารสารข่าวฟิสิกส์อันดับหนึ่งของโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 มีผู้อ่านถึงกว่า 120,000 ต่อเดือน ซึ่งกว่า 80% เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยหรือการวางแผนงบประมาณ โดยในแต่ละเดือน ทางวารสารจะเลือกงานวิจัยที่โดดเด่นระดับโลก ขึ้นมา 8-10 ชิ้น ภายใต้หัวข้อข่าว Physics Update เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านได้จับตาและติดตามอย่างใกล้ชิด

           โดยสกู๊ปข่าวดังกล่าว R. Fitzgerald ผู้จัดการอาวุโสของทางวารสาร ได้ให้เกียรติเขียนด้วยตนเอง โดยมีความเห็นของ ศ.ดร. P. Gill (รางวัล Dirac Medal 1999) ให้คำแนะนำ อีกทั้งยังมี ศ.ดร. E. Davidson(รางวัล Schrodinger Medal 2001, และ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2001 จากประธานาธิบดีสหรัฐ) เป็นผู้กลั่นกรองเนื้อหางานวิจัย

            ภายใต้ชื่อ “A simpler ingredient for a complex calculation” เนื้อข่าว บรรยายถึงทฤษฎีฟิสิกส์ มีชื่อว่า Density Functional Theory คิดค้นขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1960 โดยนักวิทยาศาสตร์ 3 ท่านคือ W. Kohn P. Hohenberg, และ L. Sham ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี แต่ตัวทฤษฎียังขาดส่วนประกอบสุดท้าย ที่เรียกว่า Correlation Energy ที่จะต้องเติมเต็มให้สมบูรณ์ ซึ่งกว่า 50 ปีที่ผ่านมา นักฟิสิกส์ได้มีการค้นหาสูตรดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดความสมบูรณ์และที่สำคัญ ขาดความเรียบง่าย จนกระทั่ง มาถึงงานวิจัยของ ดร.ทีปานิส ชาชิโย ในปีนี้เอง โดยทางวารสารเรียกสมการนี้ว่า “Chachiyo’s formula” 

           Density Functional Theory ถูกนำมาใช้ในการออกแบบ วิเคราะห์ศึกษาสิ่งที่มีขนาดเล็ก มีส่วนช่วยในการสร้างนวัตกรรมจำนวนมาก เช่นท่อนาโนคาร์บอน โมเลกุลยา วัสดุสมบัติพิเศษ อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หรือโซล่าเซลล์ เป็นต้น และแม้ว่า สูตร Chachiyo’s formula ที่ถูกค้นพบ จะใช้ได้ในเฉพาะกรณีที่กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนภายในเนื้อสาร กระจายตัวค่อนข้างสม่ำเสมอ แต่ก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ (Breakthrough) ที่จะแตกแขนงนำไปสู่การค้นคว้าในอีกหลายๆด้านที่จะตามมา เป็นจำนวนมาก

           นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่งานวิจัยของคนไทย ไปปรากฏในวารสารข่าว เชิงวิชาการระดับโลกดังกล่าว

           ดร.ทีปานิส ชาชิโย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีโทเอกและวิจัยหลังปริญญาเอก จากสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอนวิชาบังคับ ทุกวิชา ในสาขาฟิสิกส์ ทั้งระดับตรี โทและเอก อีกทั้งมีตำราที่สังคมวิชาการให้การยอมรับคือ “กลศาสตร์ควอนตัม ระดับบัณฑิตศึกษา เล่ม 1” และวิดีโอการสอนกว่า 100 ชั่วโมง ยังถูกเผยแพร่ผ่านสื่อ youtube.com โดยมีสถิติการรับชมจากนักศึกษาทั้งประเทศ กว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้อำนวยการ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านควอนตัมโมเดลลิ่ง ของมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย