บทความแนะนำ

บทความบทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

ทำอย่างไรจึงจะใช้แก๊สโซฮอล์ E85 ได้?

ทำอย่างไรจึงจะใช้แก๊สโซฮอล์ E85 ได้?

Flexible Fuel Vehicle (FFV)ขอขอบคุณข้อมูลใหม่ๆ จาก คุณอาชว์ ฟูศรีบุญ บริษัท เพโทรกรีน (ผู้ผลิตเอทานอล) ในการ updateข้อมูลเรื่อง E85 จากเดิมบทความที่ปรากฎในหน้าต่อไป ผู้เขียนได้เขียนบทความดังกล่าวเมื่อ

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

5215 views July 04, 2008

อ่านทั้งหมด

รถยนต์ไฮบริดรถประหยัดพลังงานสำหรับการจราจรในเมืองที่แออัด

รถยนต์ไฮบริดรถประหยัดพลังงานสำหรับการจราจรในเมืองที่แออัดขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของ JGSEE กับวิชาการ.คอม URL : www.jgsee.kmutt.ac.th โดย ผศ. ดร. จำนง สรพิพัฒน์และคณะประธานสายวิชาพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

1153 views July 04, 2008

อ่านทั้งหมด

สังคม 2,000 วัตต์

สังคม 2,000 วัตต์

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดร. อธิคม บางวิวัฒน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในขณะนี้กำลังเป็นที่วิตกกังวลของหลายประเทศ

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

828 views July 04, 2008

อ่านทั้งหมด

การพัฒนากระบวนการการขึ้นรูปโลหะผงและผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย

การพัฒนากระบวนการการขึ้นรูปโลหะผงวิรุฬหกกลับ “การพัฒนากระบวนการการขึ้นรูปโลหะผงและผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย” เป็นงานวิจัยชิ้นสำคัญที่ ดร.อัญชลี มโนนุกุล นักวิจัยประจำศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ(ศ.ว.)

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

4003 views July 01, 2008

อ่านทั้งหมด

เทคโนโลยีและการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล

ไบโอดีเซลดร.ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย ศูนย์วิจัยเชื้อเพลิง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีเมล์: Chawalit.Ng@Chula.ac.th น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งในประเทศไทย

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

13198 views June 25, 2008

อ่านทั้งหมด

เทคโนโลยี GTL (Gas-to-Liquid Technology) เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงสะอาดทางเลือก

พลังงานทดแทนดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญศูนย์วิจัยเชื้อเพลิง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยE-mail: prasert.r@chula.ac.th เชื้อเพลิงสะอาดทางเลือก หรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ อาจยังไม่เป็นที่รู้จักนักของคนไทย

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

8343 views June 25, 2008

อ่านทั้งหมด

จับกระแสเศรษฐกิจชีวภาพโลก

จับกระแสเศรษฐกิจชีวภาพโลกวัชริน มีรอดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของนิตยสาร @ll

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

2038 views June 19, 2008

อ่านทั้งหมด

เกย์กับพันธุกรรม

เกย์กับพันธุกรรม

เกย์กับพันธุกรรมฟ้าใหม่ ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของนิตยสาร @ll Biotech และ วิชาการ.คอม http://www.biotec.or.th/Guru/ เกย์กับพันธุกรรม “เกย์” หมายถึง ชายที่รักเพศเดียวกัน จัดอยู่ในกลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือ

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

2604 views June 19, 2008

อ่านทั้งหมด

เทคนิควัดการเรืองแสงของโมเลกุลเดี่ยว: การตรวจจับจังหวะการเต้นหัวใจของโมเลกุล

การตรวจจับจังหวะการเต้นหัวใจของโมเลกุลคำนำ โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ เวลามองภาพทางทฤษฎีของระบบหนึ่งระบบ มักจะนึกถึงระบบที่ประกอบด้วยอนุภาคเดี่ยว (single entity) ยกตัวอย่างเช่น โมเลกุลเดี่ยว หรือ อนุภาคนาโนหนึ่งอนุภาค

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

2241 views June 18, 2008

อ่านทั้งหมด

พอลิอะคริลิกแอซิดบรัช: เมทริกซ์สามมิติชนิดใหม่สำหรับนิวคลีอิกแอซิดไบโอเซนเซอร์

ดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือดีเอ็นเอ เป็น “ดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือดีเอ็นเอ เป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนอย่างมนุษย์ ไปจนกระทั่งถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างเช่น

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

3100 views June 16, 2008

อ่านทั้งหมด

-->