การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) | วิชาการ.คอม


การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)

สารบัญ

ประวัติผู้วิจัย

ประวัติผู้เขียน

 

ชื่อ                                          นายณรงศักดิ์  เอื้องสัจจะ

วันเกิด                                    5   มีนาคม  2518

สถานที่เกิด                           ตำบลโนนสะอาด  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

สถานที่อยู่ปัจจุบัน               เลขที่ 9/3  หมู่ 14  หมู่บ้านกันยารัตน์แกรนวิลล์ (การเคหะ) 

ถนนกลางเมือง   ตำบลเมืองเก่า   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

                ตำแหน่งหน้าที่การงาน     ครูชำนาญการ  อันดับ คศ. 2

                สถานที่ทำงานปัจจุบัน       โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

                ประวัติการศึกษา                  ปี  2539  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                                                                สถาบันราชภัฎเลย

ปี  2550  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.)  สาขารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี  2551  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาการบริหาร

การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                ผลงานที่ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

                                1) รางวัลชนะเลิศระดับภาค  โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม ชื่อ สิ่งประดิษฐ์ผีเสื้อ ในปี  2548  จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                2 ) รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม ชื่อ สิ่งประดิษฐ์ผีเสื้อ ในปี  2548  จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมป์  

                                3) รางวัลชนะเลิศระดับภาค โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม  ชื่อผลงาน “หุ่นยนต์แยกขยะ” ในปี  2549  จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                4)  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม  ชื่อผลงาน “หุ่นยนต์แยกขยะ” ในปี  2549  จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรม

ราชูปถัมป์  

                                5) รางวัลชนะเลิศระดับภาค โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม  ชื่อผลงาน “กล่องแยกเหรียญ” ในปี  2550  จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                6)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประเทศ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม ชื่อผลงาน “กล่องแยกเหรียญ” ในปี  2550  จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมป์  

                                7)  รางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์)

ช่วงชั้นที่  4  ชื่อผลงาน  ตู้อบพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

                                8)  ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อผลงาน  กล่องแยกและนับเหรียญ  ในปี  2552  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์

                                9) รางวัลอันดับที่  7  จากตัวแทนจังหวัดทั่วภาคอีสานทั้งสิ้น  17  จังหวัด  ในการประกวดแข่งขันโครงงานมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ในปี 2552  ชื่อผลงาน  กล่องแยกและนับเหรียญ  

                                10)  รางวัลชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา ในปี  2552  ชื่อผลงาน “ที่เก็บขยะแบบเดินลาก (3in1)”  จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา