ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาภาพตัดต่อขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย | วิชาการ.คอม


ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาภาพตัดต่อขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย

เผยแพร่ผลงานของนางยินดี คำสงค์

ผู้เขียน yindee_kamsong ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาภาพตัดต่อขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง       :  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมภาพตัดต่อขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้วิจัย      :  นางยินดี  คำสงค์

หน่วยงาน  :  โรงเรียนเทพรัตน์   ตำบลดงคอน   อำเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท

ระยะเวลาในการศึกษา       :  ปีการศึกษา  2551 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเกมการศึกษาภาพตัดต่อขนาดใหญ่  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ขึ้นไป  2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาภาพตัดต่อขนาดใหญ่ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ  เด็กปฐมวัยชาย- หญิง  อายุ 5-6  ปี  ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทพรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท  จำนวน  17  คน ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น  โดยใช้แบบแผนการศึกษาแบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังการทดลองหลายครั้ง  ใช้เวลาในการศึกษา จำนวน  8  สัปดาห์

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาภาพตัดต่อขนาดใหญ่  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย  2) แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาภาพตัดต่อขนาดใหญ่ 3)แบบประเมินพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1)การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา IOC  2) การหาประสิทธิภาพนวัตกรรม E1 / E2  3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความร่วมมือก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ t – test แบบ Dependent Samples(Content Validity)

ผลการวิจัยครั้งนี้   พบว่า

                1. ประสิทธิภาพและคุณภาพของชุดกิจกรรมเกมการศึกษาภาพตัดต่อขนาดใหญ่  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2   มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  E1 / E2  เท่ากับ 83.57/88.23 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  1

2. พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาภาพตัดต่อขนาดใหญ่หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  2

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา