วิชาการดอทคอม ptt logo

ชุดโปรแกรมช่วยสอน-ออกโจทย์/เรียน-ทำแบบฝึกหัดในวิชาหลักสถิติ/สถิติเบื้องต้น(ทุกมหาวิทยาลัย )

ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007 ฟรี!! เพื่อช่วยคำนวณหาค่าสถิติในวิชาหลักสถิติทุกมหาวิทยาลัย
ผู้เขียน: saksit2500 ชมแล้ว: 7,942 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 7 July 2010, 2:09 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sat 6 August 2011, 8:37 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ชุดโปรแกรมช่วยสอนสร้างโจทย์/วิชาสถิติ/หลักสถิติ/สถิติเบื้องต้น


เป็นชุดโปรแกรมที่ได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 ด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน/ผู้เรียนใช้คำนวณค่าสถิติต่าง ๆ ในขอบข่ายของวิชาหลักสถิติหรือวิชาสถิติพื้นฐานที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างโจทย์คำถามและแก้เฉลยโจทย์ของการสอนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกมหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อย 12 โปรแกรม ดังนี้

1. 01CentralTendency&T-score เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณในการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (ค่าเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม) การวัดการกระจาย ค่าเปอร์เซนต์ไทล์ ค่าเดไซล์ ค่าควอไทล์ ค่าคะแนน ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่แจกแจง/ไม่แจกแจงความถี่ ค่าคะแนนมาตรฐาน  ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/01CentralTendencyT-score.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/01CentralTendencyT-score.xlsm

2. 02DiscreteVar เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณค่าคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/02DiscreteVar.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/02DiscreteVar.xlsx

3. 03ContinuousVar เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณค่าคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่อง ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/03ContinuousVar.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/03ContinuousVar.xlsx

4. 04MeanEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าเฉลี่ย ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/04MeanEstimation.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/04MeanEstimation.xlsx

5. 05RatioEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าสัดส่วน ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/05RatioEstimation.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/05RatioEstimation.xlsx

6. 06VarianceEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าความแปรปรวน ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/06VarianceEstimation.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/06VarianceEstimation.xlsx

7. 07TestMean เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/07TestMean.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/07TestMean.xlsx

8. 08TestRatio เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าสัดส่วน ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/08TestRatio.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/08TestRatio.xlsx

9. 09TestVariance เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวน ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/09TestVariance.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/09TestVariance.xlsx 

10. 10Chi1way เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบไคสแควร์ทางเดียว ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/10Chi1way.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/10Chi1way.xlsx

11. 11Chi2way เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบไคสแควร์สองทาง ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/11Chi2way.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/11Chi2way.xlsx

12. 12SimpleRegression&Correlation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณหาสมการถดถอยอย่างง่าย พร้อมทั้งทดสอบสมมติฐาน และหาค่าสหสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล
2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/12SimpleRegressionCorrelation.xls,
2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/12SimpleRegressionCorrelation.xlsx


หรือดาวน์โหลดไฟล์ทั้ง 24 ไฟล์ได้ที่ลิงก์ http://gotoknow.org/file/saksit2500/

หากไฟล์ใดมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งมาได้ที่ saksit2500@gmail.com เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ..

{#emotions_dlg.a3} {#emotions_dlg.s2}  "สถิติ.. จะไม่ยากเกินไปนัก.. หากนำไปใช้แล้วทำความเข้าใจ.."  {#emotions_dlg.q7} {#emotions_dlg.q2} {#emotions_dlg.d6}
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด