ชุดโปรแกรมช่วยสอน-ออกโจทย์/เรียน-ทำแบบฝึกหัดในวิชาหลักสถิติ/สถิติเบื้องต้น(ทุกมหาวิทยาลัย ) | วิชาการ.คอม


ชุดโปรแกรมช่วยสอน-ออกโจทย์/เรียน-ทำแบบฝึกหัดในวิชาหลักสถิติ/สถิติเบื้องต้น(ทุกมหาวิทยาลัย )

ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007 ฟรี!! เพื่อช่วยคำนวณหาค่าสถิติในวิชาหลักสถิติทุกมหาวิทยาลัย

ผู้เขียน saksit2500 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ชุดโปรแกรมช่วยสอนสร้างโจทย์/วิชาสถิติ/หลักสถิติ/สถิติเบื้องต้น

เป็นชุดโปรแกรมที่ได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 ด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน/ผู้เรียนใช้คำนวณค่าสถิติต่าง ๆ ในขอบข่ายของวิชาหลักสถิติหรือวิชาสถิติพื้นฐานที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างโจทย์คำถามและแก้เฉลยโจทย์ของการสอนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกมหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อย 12 โปรแกรม ดังนี้

1. 01CentralTendency&T-score เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณในการวัดค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (ค่าเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม) การวัดการกระจาย ค่าเปอร์เซนต์ไทล์ ค่าเดไซล์ ค่าควอไทล์ ค่าคะแนน ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่แจกแจง/ไม่แจกแจงความถี่ ค่าคะแนนมาตรฐาน  ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/01CentralTendencyT-score.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/01CentralTendencyT-score.xlsm2. 02DiscreteVar เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณค่าคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/02DiscreteVar.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/02DiscreteVar.xlsx3. 03ContinuousVar เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณค่าคาดหวัง ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่อง ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/03ContinuousVar.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/03ContinuousVar.xlsx4. 04MeanEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าเฉลี่ย ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/04MeanEstimation.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/04MeanEstimation.xlsx5. 05RatioEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าสัดส่วน ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/05RatioEstimation.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/05RatioEstimation.xlsx6. 06VarianceEstimation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณการประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วงของค่าความแปรปรวน ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/06VarianceEstimation.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/06VarianceEstimation.xlsx7. 07TestMean เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/07TestMean.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/07TestMean.xlsx8. 08TestRatio เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าสัดส่วน ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/08TestRatio.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/08TestRatio.xlsx9. 09TestVariance เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวน ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/09TestVariance.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/09TestVariance.xlsx 10. 10Chi1way เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบไคสแควร์ทางเดียว ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/10Chi1way.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/10Chi1way.xlsx11. 11Chi2way เป็นไฟล์ที่ช่วยทดสอบไคสแควร์สองทาง ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/11Chi2way.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/11Chi2way.xlsx12. 12SimpleRegression&Correlation เป็นไฟล์ที่ช่วยคำนวณหาสมการถดถอยอย่างง่าย พร้อมทั้งทดสอบสมมติฐาน และหาค่าสหสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซล 2003 http://gotoknow.org/file/saksit2500/12SimpleRegressionCorrelation.xls, 2007 http://gotoknow.org/file/saksit2500/12SimpleRegressionCorrelation.xlsxหรือดาวน์โหลดไฟล์ทั้ง 24 ไฟล์ได้ที่ลิงก์ http://gotoknow.org/file/saksit2500/หากไฟล์ใดมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งมาได้ที่ saksit2500@gmail.com เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ..

{#emotions_dlg.a3} {#emotions_dlg.s2}  "สถิติ.. จะไม่ยากเกินไปนัก.. หากนำไปใช้แล้วทำความเข้าใจ.."  {#emotions_dlg.q7} {#emotions_dlg.q2} {#emotions_dlg.d6}

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา